Olsztyn, 02.05.2013

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na aktualizację strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, działania  projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki, zgodnie z umową ILPR.02.01.00-28-006/10-00.

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,                          tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

 

II Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl poprzez zamieszczenie na stronie tras turystycznych oraz produktów turystycznych,  będących efektem przygotowania publikacji promocyjnych w ramach projektu. Aktualizacja strony www.zamkigotyckie.org.pl obejmować będzie także prezentację działań i wydarzeń powyżej wymienionego projektu.

 

Zakres prac jest następujący:

– Wykonawca powinien zainstalować oraz skonfigurować stworzony na otwartej licencji system zarządzania treścią CMS, na wskazanym przez Zamawiającego serwerze, nazywany później serwisem;

– serwis powinien mieć możliwość publikacji następujących wersji językowych: polskiej, rosyjskiej, angielskiej wraz z założeniem transliteracji prostych odnośników;

– serwis powinien dawać możliwość bezproblemowego dodawania innych wersji językowych przez Zamawiającego;

– Wykonawca powinien przygotować wizualizację graficzną (Layout),  która powinna całkowicie nawiązywać do elementów graficznych, kolorystycznych oraz typografii zamieszczonych w publikacjach  Zamawiającego;

–  Wykonawca powinien uwzględnić intuicyjną nawigację umożliwiającą łatwe odnalezienie wyszukiwanych informacji oraz dawać możliwość łatwego wykorzystania w przyszłych projektach Zamawiającego;

– Wykonawca powinien dodać w serwisie możliwość prostej formy prezentacji szlaków samochodowych;

– Wykonawca powinien opublikować w odpowiednich działach przekazanych przez Zamawiającego wskazane, dostarczone przez Zamawiającego treści;

– Wykonawca powinien zabezpieczyć na cel projektu konta społecznościowe Facebook, oraz Youtube które powinny zostać zintegrowane z serwisem.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III Termin realizacji:

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia:

3 czerwiec 2013 r. – 31 październik 2014 r.

 

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy prace polegające na wykonaniu lub przebudowie stron internetowych. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

 

V Sposób przygotowania oferty:

1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.

2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

 

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1) należy przesłać drogą elektroniczną na adres  e-mail: info@zamkigotyckie. org.pl w terminie do        10 maja 2013 r. do godz. 16.00.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.

4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl skany dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione przez niego w załączniku nr 1 (wykaz zrealizowanych usług) zostały wykonane należycie.

5. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przez podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu:

a. oryginał podpisanej oferty

b. oryginał podpisanego załącznika nr 1 (wykaz zrealizowanych usług)

c. dokumenty (opinie, referencje, protokoły itp.) od Zleceniodawców, potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 1 zostały wykonane należycie. Dokumenty te muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Dokumenty wymienione w pkt. 5a, 5b, 5c stanowić będą załączniki do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

10. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

 

z poważaniem

 

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

 

zapytanie

formularz_zalacznik_1