Zapytanie ofertowe na usługę transportową 03.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę transportową z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego dzieci i młodzieży polskiej wraz z opiekunami – uczestników lekcji historii w Obwodzie Kaliningradzkim. Przedsięwzięcie jest działaniem projektu pn. „Żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

 

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego dwóch grup osób, z czego każda grupa złożona jest z 19 osób tj. dzieci i młodzieży polskiej wraz z opiekunami – uczestnicy lekcji historii w Kaliningradzie.
 1. Usług transportowa dla dwóch grup osób z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego obejmuje:

– autobus do przewozu dzieci i młodzieży wraz z opiekunami na 19 osób +1 kierowca;

– pierwszy przejazd na trasie: Człuchów– Bytów – Kaliningrad (obejmuje także przejazdy po mieście) – Bytów – Człuchów jednej grupy polskiej – jest to  wyjazd dwudniowy z noclegiem w Kaliningradzie;

– drugi przejazd na trasie: Nowe – Gniew – Kaliningrad (obejmuje także przejazdy po mieście) – Gniew – Nowe jednej grupy polskiej – jest to wyjazd dwudniowy z noclegiem w Kaliningradzie;

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III Termin realizacji:

od 5.09.2016 do 31.10.2016, poszczególne terminy wyjazdów 2 grup zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

 1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wszystkie aktualne licencje oraz ubezpieczenia zezwalające na przewóz międzynarodowy dzieci i młodzieży zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 2. O realizację zamówienia mogą starać się Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego.

V Sposób przygotowania oferty:

W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 9 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 6. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

z poważaniem

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

zapytanie_1

formularz_zalacznik_1

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Grajan Tour Sp. z o.o, ul. Kościuszki 20/2, 10-504 Olsztyn, która zaproponowała cenę 4 900,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 10.08.2016

Zapytanie ofertowe na wykonanie aplikacji 25.05.2016

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie aplikacji mobilnej dla gry turystycznej bazującej na potencjale szlaków kulturowych i turystycznych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, działania projektu „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,  tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji mobilnej dla gry turystycznej pod roboczym tytułem „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” w wersji polskiej. Gra będzie kontynuacją wcześniejszego działania Zamawiającego który w 2015 roku wykonał aplikację mobilną „Szlak Zamków Gotyckich” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl) prezentującą w wersji polskiej i rosyjskiej 16 zamków (Człuchów, Bytów, Lębork, Gniew, Nowe, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgoń, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn) należących do organizacji Wnioskodawcy oraz pozostałości zamków na terenie 9 miejscowości obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej: Zeleznodoroznyj (zamek Gerdauen), Vesioloje (zamek Balga), Talpaki (zamek Taplacken), Guryevsk (zamek Neuhausen), Nizovje (zamek Waldau), Nieman (zamek Ragnit), Polessk (zamek Labiau), Cherniachovsk (zamek Insterburg), Kamienskoje (zamek Saalau).

 

III  Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

 1. Zakres merytoryczny aplikacji powinien obejmować następujące sfery:

a. Przygotowanie scenariusza gry umiejscowionego w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego przez które przebiegają   szlaki kulturowe i turystyczne na podstawie których zostanie skomponowana fabuła. W przypadku województwa pomorskiego będą to np. 4 trasy turystyczne, jak: Szlak Zamków Gotyckich (9 zamków), Szlak Zabytków Hydrotechniki, Szlak Bursztynowy, Szlak Latarni Morskich. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego prócz Szlaku Zamków Gotyckich (7 zamków) będzie także Szlak Kopernikowski, przebiegający przez miejsca i miejscowości związane z pracą wybitnego astronoma, lekarza, ekonomisty i administratora dóbr kapituły warmińskiej.

b. Zawarcie elementów grywalizacji angażujące uczestników gry i zachęcające ich do odwiedzania kolejnych miejscowości i zamków oraz opracowanie systemu nagradzania użytkowników. W grze powinien zostać uwzględniony jeden z dwóch rodzajów nagród tj. nagroda systemowa (zaprojektowany na potrzeby aplikacji ranking, odznaka, nagroda rzeczowa) lub nagroda społeczna (osiągnięty status, sprostanie wyzwaniom i konkurencji, doskonalenie się, poczucie przynależności do określonej wspólnoty, kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, możliwość samoekspresji oraz poczucie ryzyka utraty osiągniętego statusu).

c. Włącznie do scenariusza gry następujących elementów funkcjonalnych aplikacji: opracowanie optymalnej trasy zwiedzania podzielonej na mniejsze etapy (pomorski, warmińsko-mazurski), potwierdzanie pobytu za pomocą czytnika QR-code wbudowanego w aplikację oraz aktualnej lokalizacji użytkownika, informacje o dokonaniach użytkowników, zdobytych przez nich punktach za odkrycia itp., przedstawiane również w dedykowanym, responsywnym serwisie WWW współpracującym z aplikacją mobilną, stworzonym w ramach realizacji gry.

d. Wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego miejsc i obiektów zabytkowych w celu połączenia różnych kryteriów oceny graczy np. liczbę odwiedzonych przez nich miejsc wraz ze sprawdzeniem wiedzy na temat odwiedzanych obiektów.

 1. Parametry techniczne aplikacji powinny uwzględniać następujące wymagania: platforma Android, platforma iOS, polska wersja językowa, wykorzystanie narzędzi systemowych do syntetyzowania mowy na podstawie zapisanej w aplikacji treści.
 1. Zakres danych i funkcjonalności: baza zamków i miejscowości wraz z możliwością zamieszczenia opisów historii i teraźniejszości, informacje kontaktowe, lokalizacja na mapie, galeria zdjęć, filmy, interaktywna mapa szlaku lokalizująca najbliższy zamek i miejscowość, sugerująca trasę zwiedzania poprzez wskazywanie propozycji kolejnych zamków i miejscowości do odwiedzenia; nagradzanie aktywności użytkowników korzystających z mobilnej gry turystycznej poprzez przyznawanie np. odznak za zaliczane zadania w kolejno odwiedzanych zamkach – zadania do wykonania będą wymagały poznania ciekawej historii związanej z każdym z miejsc i odnalezienia konkretnych miejsc na ich terenie oznakowanych specjalnie przygotowanym QR-kodem; logowanie poprzez Facebooka umożliwiające pochwalenie się osiągnięciami, umieszczenie informacji o zdobytych odznakach i promowanie aplikacji wśród znajomych.
 1. Aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” powinna zostać zintegrowana z wykonaną przez Wnioskodawcę w 2015 roku aplikacją mobilną „Szlak Zamków Gotyckich” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl) i docelowo – po stworzeniu wersji dla systemu iOS – ją zastąpić, z zastrzeżeniem, że część aplikacji, która została wykonana w 2015 roku powinna działać na platformie iOS również w wersji rosyjskiej.
 1. Uzupełnienie aplikacji „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” własnymi materiałami zdjęciowymi.
 1. Uaktualnienie aplikacji w sklepie mobilnym Google Play oraz umieszczenie aplikacji w sklepie mobilnym AppleStore na koncie Wykonawcy i udostępnienie w sposób nieodpłatny i nieograniczony do pobierania przez użytkowników.
 1. Opracowanie i udostępnienie QR-kod jednoznacznie identyfikujący aplikację gry, który będzie wykorzystywany do jej promocji na lokalnych serwisach internetowych członków Wnioskodawcy oraz zainteresowanych muzeów, instytucji kultury lub ogólnopolskich i regionalnych portali turystycznych związanych z regionem Pomorza, Warmii i Mazur.
 1. Promocję aplikacji gry przynajmniej na 5 lokalnych turystycznych serwisach internetowych związanych z regionem Warmii i Mazur lub Pomorza.

 

IV  Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

 1. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansującej, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji, jak również przekazanie zdjęć zamków tematycznie związanych z aplikacją.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V Termin realizacji:

do 30 września 2016 r.

VI Płatność:

Przelew w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, po odbiorze przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy, potwierdzonego przez strony protokołem odbioru.

VII Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 serwisy internetowe  oparte o system zarządzania treścią, wykorzystujące bazy danych oraz systemy mapowe lub aplikacje mobilne o podobnych funkcjonalnościach i dołączy do oferty ich wykaz (załącznik nr 1) w celu weryfikacji ich funkcjonalności,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

VIII Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

 

IX Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 30 maja 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena: 100%
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najkorzystniejsze warunki. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przez podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu:
 5. oryginał podpisanej oferty
 6. oryginał podpisanego załącznika nr 1 (wykaz zrealizowanych usług)
 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 10. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.
 11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

zapytanie_ofertowe_gra

formularz_zalacznik_1

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: GRUPA WM Sp. z o.o, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, która zaproponowała cenę 22 000,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 02.06.2016

Zapytanie ofertowe na wykonanie wydawnictwa 16.05.2016

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wykonanie foldera produktów turystycznych pn. „Zamki – oferta turystyczna Polski i Ukrainy” w wersji ukraińskiej.

I  Zamawiający:
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,
tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II  Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowanie i wykonanie foldera produktów turystycznych „Zamki – oferta turystyczna Polski i Ukrainy” w wersji ukraińskiej.
 2. Założenia techniczne wydawnictwa:

nakład łączny:  1 000 egz. wersji ukraińskiej
format: 205 x 190 mm po obc.
objętość: 72 strony
druk: środki: 4+4; okładka 4+0
papier: środki: kreda 135 g;  okładka: karton kred. 250g
oprawa: miękka, klejona, okładka folia błyszcząca

Materiały od Zamawiającego (Stowarzyszenia): teksty produktów turystycznych w wersji ukraińskiej  zapisane w programie WORD oraz zdjęcia do poszczególnych ofert

Wykonawca zobowiązany jest do:

– wykonania projektu graficznego publikacji wraz z okładką;

– uzupełnienia tekstów oprawy wydawniczej (napisanie wstępu historycznego w języku polskim o obj. do 3000 znaków o walorach kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru północno-wschodniej Polski oraz Ukrainy, który odnosi się do prezentowanych w folderze produktów turystycznych, zatwierdzonego przez historyka/znawcę przedmiotu o naukowym stopniu minimum doktora nauk – ostateczna wersja wstępu zostanie przetłumaczona na język ukraiński przez Zamawiającego a następnie przekazana do łamania dla Wykonawcy;  przygotowania strony tytułowej;  spisu treści; informacji do metryczki,  itp.);

– opracowania ikonograficznego: dobór ilustracji z otrzymanego materiału zdjęciowego od Zamawiającego i uzupełnienie zdjęć z własnej bazy według sugestii i informacji od Zamawiającego, przy czym wykonanie zdjęć –  30% po stronie Wykonawcy (z zabezpieczeniem odpowiedzialności Wykonawcy za prawa autorskie w razie ich użycia w druku) oraz 70% po stronie Zamawiającego;

– opracowania koncepcji edytorsko-graficznej wszystkich elementów wydawanej publikacji;

– łamania tekstów, ilustracji i elementów graficznych;

– redakcji wydawniczej i korekty redakcyjno-technicznej tekstów,

– wykonania rozrysów wektorowych około 32 topograficznych mapek pomocniczych dedykowanych poszczególnym produktom turystycznym prezentowanym w folderze (bez legendy), uzupełniających treść ofert Polski i Ukrainy, celem ich lokalizacji i zasięgu działania;

– opracowania elementów graficznych i logotypów wskazanych przez Zamawiającego;

– umieszczenia zgodnie z zaleceniem Zamawiającego: logo Stowarzyszenia, logo Instytucji Współfinansującej, logo Partnerów oraz wymaganych tekstów o dofinansowaniu;

– przygotowania technicznego całości materiałów do druku;

– druku i oprawy foldera 1 000 egz.;

– pakowania i dostawy wydrukowanego nakładu własnym transportem i na własny koszt pod wskazany adres w Olsztynie

 1. Założenia formalne:

nr ISBN nadaje Wykonawca (tym samym obowiązuje go wysyłka ustawowo obowiązujących egz. bibliotecznych), należy podatek VAT 5%, nr PKWiU 58.11.1
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 III Termin realizacji:
do 31 lipca 2016 r.

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy prace polegające na opracowaniu i wykonaniu publikacji drukowanych o wartości przynajmniej 10 000, 00 zł brutto każda, w tym jedna z prac musi dotyczyć przygotowania i druku materiałów turystycznych/krajoznawczych typu mapy, foldery, katalogi, książki promujące atrakcje i produkty turystyczne. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1). Wykonawca powinien dołączyć do oferty skany referencji lub protokołów w których będzie potwierdzenie, że Wykonawca prace wykonał z należytą starannością oraz w terminach zawartych umów.

 V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia. Oferta musi obejmować zarówno przygotowanie do druku, druk publikacji, jak również przekazanie autorskich praw majątkowych do jej ostatecznego projektu.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1) oraz skany dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione przez niego w załączniku nr 1 (wykaz zrealizowanych usług) zostały wykonane należycie i w terminach zawartych umów.

 

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1, skany dokumentów: opinie, referencje, protokoły itp. od Zleceniodawców, potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 1 zostały wykonane należycie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie. org.pl w terminie do 20 maja 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.
 8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

 1. Zapytanie ofertowe  – Publikacja
 2. Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: OMIKRON Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 15, Stare Babice, która zaproponowała cenę 7 297,50 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 23.05.2016

W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez firmę OMIKRON Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 15, Stare Babice, została wybrana oferta nr 2 przedstawiona przez Pracownię Wydawniczą Elset, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn, która zaproponowała cenę 10 290,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 25.05.2016

Publikacje promocyjne

Olsztyn: wydanie publikacji promocyjnych (wraz z dostawą) na temat produktów turystycznych łączących Polskę i Obwód Kaliningradzki w ramach projektu nr LPR/010/006 Podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych

Numer ogłoszenia: 501530 – 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

<<< Ogłoszenie >>>

<<< SIWZ >>>

<<< Załącznik DOC >>>

<<< Załącznik PDF >>>

 <<< ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU >>>

„żywe” lekcje historii w muzeach w Kaliningradzie

W dniach 19 września 2014 r. oraz 17 października 2014 r. w Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie miały miejsce wizyty dzieci i młodzieży polskiej z gimnazjów z Kwidzyna oraz szkoły podstawowej z Kętrzyna.

W muzeum uczestnicy polscy wzięli w dwóch lekcjach historycznych: „Zamki dawnych Prus Wschodnich” oraz „Uzbrojenie rycerzy zakonu krzyżackiego” poprowadzone przez p. Anastazję Vertiaszkina – pracownika naukowego Muzeum oraz p. E. Lemeszko z udziałem grupy rekonstrukcyjnej „Brandenburg”. (więcej…)