Zamek Labiau

Zamek Labiau

ZAMEK LABIAU – miasto Polessk (siedziba powiatu)

Po raz pierwszy wzmianka o miejscowości Labiau pojawia się w 1258 roku. Najprawdopodobniej była to dawna pruska wioska lub nieduża umocniona osada pod nazwą Labiegowe. Nazwa ta najprawdopodobniej pochodzi od rzeki Dejmy – Laba (stara pruska nazwa). Inni badacze twierdzą, że rdzeń labs oznaczał „ładny” lub „dobry”. W 1330 roku miejscowość nazywała się Lobiaw, w 1436 – Labiow, w 1625 – Labiaw, a po germanizacji tych ziem przekształciła się w Labiau. Pierwotnie zamieszkiwali tu rolnicy, rybacy i rzemieślnicy. Modlili się do swoich pogańskich bogów, pletli sieci, budowali łodzie i łowili ryby, paśli bydło i uprawiali ziemię.

Założenie drewnianej twierdzy przez Krzyżaków przypada na okres drugiego powstania Prusów, czyli na 1274 rok, (inne źródła podają, że pierwsza twierdza była założona w 1258 roku). Mieściła się ona u ujścia rzeki Laby do Zalewu. Jej zadaniem było zabezpieczenie szlaku wodnego.

W czasie powstań pruskich twierdza przechodziła z rąk do rąk. Była burzona i odbudowywana. Krzyżacy na dobre wrócili do Labiau pod koniec lat osiemdziesiątych XIII wieku. Niektóre źródła podają, że było to w roku 1287 lub w 1288. Na miejscu zburzonej drewnianej twierdzy zbudowano bardziej nowoczesne umocnienia.
W latach 1347 i 1352 na twierdzę napadają Litwini. Konne oddziały księcia Olgierda i Kiejstuta pustoszą tereny wokół Labiau. Okoliczna ludność uciekła do grodu i schroniła się za murami obronnymi. Zamku bronił nieduży garnizon, jednak Litwini nie zdecydowali się go szturmować.

W 1352 roku Krzyżacy wyruszyli na Litwę, jednak była to wyprawa nieudana. Po powrocie do Labiau postanowili jeszcze bardziej umocnić twierdzę. Zbudowano nowe zasieki, naprawiono stare mury. Wkrótce renowacja zamku bardzo się przydała. W 1352 roku litewscy książęta Olgierd i Kiejstut wraz z synem Patirge, (spotyka się też formę Patirg), postanowili zemścić się na Krzyżakach za najazd na ziemie litewskie. Potężne wojska litewskie wtargnęły na ziemie krzyżackie i rozdzieliwszy się na cztery grupy, spustoszyły okolice Labiau i inne grody. Zginęło wielu mężczyzn, kobiety i dzieci zabrano do niewoli. Należy tu wspomnieć o bardzo ciekawym epizodzie tej wojny. Syn księcia Kiejstuta Patirge wraz z ludźmi wziętymi do niewoli, poruszał się wzdłuż Laby. Na ich spotkanie ruszył komtur z Labiau. Młody, litewski książę chciał przedostać się do Zalewu, ale trafił na grzęzawisko, w którym utonęło prawie całe jego wojsko. Resztki litewskich wojowników dotarły do Laby, jednak lód na rzece był zbyt cienki i większość Litwinów utonęła (według Krzyżaków zginęło około 1500 osób). Uratowany z lodowatej kąpieli syn Kiejstuta trafił do niewoli i został odesłany przez Krzyżaków do ojca jako „bezcenny podarunek”.

Budowę nowej twierdzy z cegły i kamienia rozpoczęto w 1360 roku. Przy jej wznoszeniu pracowało 544 osób. Nieduża wyspa, na której powstał nowy zamek była otoczona łukowatą fosą, po której mogły pływać statki. Została również zbudowana nowa przystań. Ciekawostką jest to, że ziemię z fos i starych ziemnych obwarowań wykorzystano do umocnienia wzgórza zamkowego. Nową twierdzę w Labiau nazwano ,,zamkiem na wodzie.” Zamek miał kształt nieregularnego czworokąta. Wszystkie oficyny miały jednakową wysokość i szerokość. Fundamenty i ściany zamku do wysokości 4 – 5 metrów budowano z kamienia polnego, a wyżej z cegły.

Cały parter zajmowały pomieszczenia gospodarcze. Między innymi kuchnia i piekarnia. Skrzydło zachodnie przeznaczone było na komnaty mieszkalne. Tu znajdował się system grzewczy: wielki piec i szyby. W części północnej oficyny była brama z opuszczaną broną, (podobne urządzenie zachowało się w zamku biskupim w Reszlu na Warmii). W części wschodniej znajdował się dansker – wieża sanitarna, w Polsce zwana gdaniskiem. Do dziś można tu zobaczyć wystające granitowe wsporniki – konsole. Grubość ścian zewnętrznych wynosiła od 2 do 3 metrów. Najprawdopodobniej w narożnikach wschodnim i zachodnim północnej oficyny mogły znajdować się wieże. Wszystko wskazuje na to, że pod dachem znajdował się ganek obronny z otworami strzelniczymi. Na dziedzińcu wewnętrznym był kryty ganek, prowadzący na pierwsze piętro. Tu zachowały się komnaty z krzyżowo-żebrowymi sklepieniami i żebrami opartymi na konsolach (wspornikach). Wysokość oficyn bez dachu wynosiła około 15 metrów. Pośrodku wewnętrznego dziedzińca wielki budowniczy Hannus Bolle z Gdańska zaprojektował głęboką studnię. Dookoła zamku znajdował się parcham (międzymurze) z murami obronnymi. Do naszych czasów w rogu południowo-zachodniego skrzydła zachowała się tylko jedna nieduża przebudowana baszta. Sam budynek zamkowy najprawdopodobniej nie był oddzielony fosą, co w owych czasach było częstym zjawiskiem. Na przedzamczu mieściły się magazyny, stajnie i inne pomieszczenia gospodarcze.

Na terenie warowni znajdował się kościół pod wezwaniem świętego Jerzego. Pierwsza wzmianka o nim w źródłach pisanych pochodzi z 1408 roku. W 1541 roku świątynię zamieniono na browar, a potem na magazyn solny. Niszczejący budynek rozebrano w 1880 roku.

Należy wspomnieć, że w zamku były zawsze duże zapasy żywności. W czasie wojen chronili się w nim i obrońcy, i okoliczni mieszkańcy. Jako ciekawostkę podaję, że w magazynach przechowywano zboże, sery (około 5000 sztuk), 103 beczki soli, 30 beczek śledzi, beczkę smalcu, 24 beczki miodu. W oborach i chlewniach hodowano bydło i trzodę chlewną: 39 krów, 70 kóz, 90 świń, 12 macior. W stajniach stały 32 konie robocze, 36 klaczy, 46 ogierów i 8 koni zaprzęgowych.

Labiau słynęło z dużej floty. Naprzeciw zamkowego spichlerza cumowało pięć statków do pływania po Labie, cztery duże łodzie i osiem łódek rybackich. W zbrojowniach przechowywano duże ilości prochu, kolczug i pancerzy.
Mieszkańcy Labiau bardzo szybko docenili strategiczne i transportowe znaczenie rzek. Już w 1372 roku na rzece Labie zaczęto prowadzić prace budowlane: koryto rzeki zostało poszerzone i połączone z rzeką Pregołą. Żeby uniknąć pływania po niebezpiecznych wodach Zalewu, było planowane połączenie Laby z rzeką Memel. Inwestycja nie doszła do skutku, ale w latach 1395 – 1410 został zbudowany nowy kanał, a w 1430 roku – śluza przy Labiau.

W XIV wieku na lewym brzegu rzeki obok twierdzy powstaje nowa osada, która w 1400 roku liczy ponad 500 mieszkańców, przeważnie rybaków, rzemieślników i ogrodników. W czasie Wojny Trzynastoletniej (1454 -1466) wojska Związku Pruskiego bezskutecznie próbują zająć Labiau. Obroną zamku kierował Albrecht Schparüchel. Dzięki jego umiejętnościom wojska Związku Pruskiego musiały wycofać się spod Labiau.

5 maja 1519 roku do zamku zawitali dostojni goście – posłowie moskiewskiego księcia Wasyla III. Po godnym przyjęciu i omówieniu najpilniejszych problemów, Rosjanie zostają odprowadzeni w dalszą drogę przez samego wielkiego mistrza Albrechta, zabiegającego o sojusz przeciw Polsce.

Po przegranej wojnie polsko – krzyżackiej w 1525 roku wybuchło powstanie chłopskie, skierowane przeciwko miejscowym właścicielom ziemskim. W tym samym roku ,,zamek na wodzie” przeszedł na własność wspomnianego wcześniej wielkiego mistrza Albrechta, odtąd już księcia pruskiego. Rozpoczął się ogromny rozkwit zamku i osady. Regularnie odbywały się targi, przyjeżdżali kupcy i rzemieślnicy. W tym czasie buduje się także wiele nowych domów, powstają nowe zakłady rzemieślnicze i pracownie, napływają nowi ludzie. Miejscowość zaczyna rozwijać się i bogacić się.
Po sekularyzacji Prus książę Albrecht przekazuje zamek z okolicznymi ziemiami swojej przyszłej żonie duńskiej księżniczce Dorocie. W skrzydle wschodnim powstała sala rycerska. W 1564 roku na ścianach pojawiły się malowidła przedstawiające motywy heraldyczne, autorstwa Włocha Gianbattisty, zwanego również Johann von Braun,. Potem właścicielką Labiau została druga żona księcia Albrechta. Za jej panowania zamek zaczął przypominać świecką rezydencję. Od 1566 roku prowadzone były intensywne prace budowlane. Niektóre baszty zostały przebudowane i przystosowane do ówczesnych wymogów budowlanych, część budynków została rozebrana.

Prawa miejskie Labiau otrzymało 28 lipca 1642 roku. W herbie miasta znajduje się samotne drzewo i ręka trzymająca złoty róg myśliwski.

20 listopada 1656 roku na zamku wielki elektor Fryderyk Wielki i szwedzki król Karol Gustaw podpisali dokument o suwerenności Prus. Dzięki temu państwo pruskie uniezależniło się od Polski, co Polska uznała w 1657 roku. W 1657 roku miasto zostało otoczone wałami z bastionami i fosą. Zamek stał się cytadelą. Niestety z czasem powoli tracił swoje znaczenie. Wietrzały mury, rozbierano niepotrzebne fortyfikacje. Jeszcze w 1757 roku w czasie Wojny Siedmioletniej w Labiau wysadzono rosyjski desant, miasteczko i zamek poddały się bez walki. Są też wiarygodne dokumenty mówiące o tym, że w zamku Labiau przebywał Aleksander Wasilewicz Suworow i Napoleon Bonaparte, (ten ostatni w drodze powrotnej z Tylży).

W 1818 roku miasto zostało siedzibą powiatu. Stary zamek wielokrotnie przebudowywano. Praktycznie zupełnie zniszczono dawne stropy, wybito nowe otwory okienne. W zamku mieściła się siedziba starosty powiatowego. Tu również znajdował się sąd i więzienie. Otaczającą zamek fosę zasypano dopiero w 1902 roku.

Po II Wojnie Światowej „zamek na wodzie” został mocno rozgrabiony. Po pożarze w 1963 roku istniejące tu więzienie zamknięto, a zamek przekazano Leningradzkiemu Instytutowi Rolniczemu. Do 1964 roku zachowała się wieża bramna, większa część murów obronnych przedzamcza i stary parterowy budynek magazynu z cegły gotyckiej. Pod koniec 1964 roku Instytut zrezygnował ze swoich planów, zwolnił pomieszczenia i zdjął ochronę. W rezultacie majątek i sprzęt zaczęto rozkradać. Został rozebrany zachowany fragment murów obronnych przedzamcza, zaczęto rozkradać wieżę bramną. Z braku nadzoru na zamku wybuchł pożar. Spłonął dość dobrze zachowany dach. Pozostałe po pożarze zabudowania przekazano filii zakładu ,,Jantar,” który przeprowadził remont budynku bez konsultacji z konserwatorem zabytków. Pomieszczenia zamkowe przerobiono na hale fabryczne. W tym samym czasie zburzono pozostałości wieży bramnej i murów obronnych.

W 1990 roku pozostałości po zamku przekazano Samorządowi Polesska z przeznaczeniem na ośrodek kulturalny. W sali z zachowanymi zabytkowymi sklepieniami urządzono skromne muzeum. Część pomieszczeń zajmuje teatr młodzieżowy i komercyjne struktury. Pozostałe pomieszczenia znajdują się w opuszczonym stanie.

Zamek Insterburg (Wystruć)

Zamek Insterburg (Wystruć)

ZAMEK WYSTRUĆ (INSTERBURG) – miejscowość Czerniachowsk (siedziba powiatu)

1aW 1275 roku rycerze Zakonu Krzyżackiego zaczęli podbój Nadrowii. W tym celu Krzyżacy wykorzystywali pruską twierdzę Nettinen albo Letowie (dziś Krasnaja gorka – Czerwone Wzgórze), znajdującą się na północnym brzegu rzeki, jako bazę wypadową i obronną. Wzniesione z drewna i ziemi umocnienie przez wiele wieków służyło Prusom jako bezpieczna przystań.

W 1311 roku krzyżackie landsknechci – wojska najemne założyły swój
obóz na wysokim brzegu rzeki Węgorapy, w pobliżu jej zbiegu z rzeką Inster.
Następnie, w 1337 roku W tym miejscu Krzyżacy wybudowali murowany zamek – twierdzę. Główne prace budowlane zostały zakończone do 1347 roku. Zamek otrzymał nazwę „Insterburg”. Wyraz „inster” w języku Prusów oznaczał nazwę rzeki i był tłumaczony jako „biegnący”, a „burg” oznaczał „twierdzę”. Nazwę „Insterburg” tłumaczono jako „twierdza na wodzie”.

Przez wiele wieków twierdza insterburska była krzyżacką strażą przednią na wschodnich rubieżach. Stąd wyruszały wyprawy Krzyżaków na Litwę. Pierwotnie twierdza w Insterburgu była przeznaczona na ośrodek administracyjny – siedzibę komtura. Plany te zburzyło zagrożenie twierdzy. Twierdza znalazła się pod kierownictwem krzyżackiego kuratora, a w XIV – XV wieku stała się ważnym ośrodkiem wojskowym. Terytorialnie Insterburg należał do królewieckiej komturii.

W insterburskim zamku w latach 1643 – 1647 swoje najlepsze dni spędziła Maria Eleonora, wdowa po szwedzkim królu Gustawie Adolfie, siostra elektora Jerzego Wilhelma. Po śmierci męża wdowa musiała opuścić kraj z powodu różnic poglądów z córką królową Krystyną.

W 1812 roku zamek odwiedził francuski cesarz Napoleon Bonaparte. Stąd swoje kroki skierował do Rosji, żeby osobiście kierować wojskiem. W 1814 roku przez Insterburg przejeżdżała Elżbieta Aleksandrowa, małżonka rosyjskiego cara Aleksandra I Pawłowicza (1777 – 1825). W Insterburgu w 1689 roku zmarła i tu również została pochowana Anchen von Tarau, bohaterka znanej niemieckiej wschodniopruskiej pieśni.

Obecnie położony w centrum miasta zamek jest malowniczą ruiną. Więcej szczęścia miała północna część przedzamcza. Zachowały się zabudowania, w których zorganizowano muzeum. Na placu na przedzamczu miejscowi entuzjaści: śpiewacy i grajkowie (muzycy) urządzają koncerty, przeprowadzają konkursy i inne imprezy kulturalne. Najważniejsze, że nie gaśnie tu nadzieja odbudowania starej twierdzy.

Zamek Gierdawy (powiat Prawdinsk)

Zamek Gierdawy (powiat Prawdinsk)

ZAMEK GIERDAWY (GERDAUEN) – miejscowość Żeleznodorożnyj (powiat prawdinsk)

1aDrewniana twierdza Gerdauen została wzniesiona przez Krzyżaków w 1270 roku. Po kolejnym powstaniu Prusów Krzyżacy nie mieli już sił utrzymać niektórych twierdz. Zamek został spalony, jednak po stłumieniu powstań Prusów, Krzyżacy powrócili do Gerdauen i przystąpili do budowy umocnień.

Do roku 1310 twierdza została wybudowana i składała się z wałów, fos, i schronów. Wewnątrz umocnień wybudowano kamienno – ceglane budynki konwentu.

Planowano, że w przyszłości Gerdauen zostanie siedzibą komtura. Wkrótce jednak pomysł ten upadł. Powodem była zbyt bliska granica z Litwą oraz częste najazdy Litwinów. Gerdauen było atakowane w latach 1336, 1337, i w 1366.

W 1406 roku Gerdauen otoczono murem obronnym. Jednak podczas Wojny Trzynastoletniej, w 1455 roku twierdza została znacznie zniszczona. W 1670 roku nie była już zamieszkiwana. Wkrótce potem została sprzedana i trafiła w prywatne ręce. Ze starych zabudowań pozostały tylko pomieszczenia piwniczne.

2aW 1872 roku na miejscu umocnień powstał nowy piękny pałac. Gerdauen opływa w dostatkach do roku 1914, czyli do początku I Wojny Światowej. W tym samym roku w toku krwawych walk miasto zostało zburzone przez żołnierzy rosyjskich. Gerdauen udało się odbudować dopiero w 1921 roku.

27 stycznia 1945 roku w czasie działań wojennych w Prusach Wschodnich miasto zajęli żołnierze Armii Czerwonej. Tym razem miasto prawie nie ucierpiało. Zniszczenia powstały, choć trudno w to uwierzyć, w latach międzywojennych. Chluba miasta, wspaniały pałac został rozebrany aż do fundamentów. W budynku kościoła, wzniesionego jeszcze w XIV wieku, w pierwszych latach po wojnie urządzono klub i salę kinową, a potem dom kultury.

Zamek Balga

Zamek Balga

ZAMEK BALGA – miejscowość Wiesiołoje (powiat bagrationowski)

W miejscu, gdzie do dziś znajdują się ruiny krzyżackiej twierdzy Balga, dawniej znajdowała się ponura pruska warownia „Honeda” (Choneda). Niektórzy badacze odkryli także drugą nazwę twierdzy „Bolitta”, co oznacza miejsce otoczone błotami (grzęzawiskami). Potężna drewniana warownia znajdowała się na stromym wzniesieniu. Z dwudziestosześciometrowej wysokości rozpościerał się przepiękny widok na Zalew. W języku Prusów wyraz „balga” oznaczał coś błotnistego. Dziwnym zbiegiem okoliczności wyraz ten kojarzy się z rdzenie rosyjską nazwą miasta Bołogoje.

W 1239 roku Krzyżacy zdobyli twierdzę „Honeda” (Choneda). Na jej ruinach wznieśli nowe drewniane umocnienie. Była to pierwsza twierdza krzyżacka na granicy państwa krzyżackiego z Natangią. Z tego to miejsca Krzyżacy organizowali wypady na ziemie Sambii i Natangii.

W 1250 roku Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku przeznaczonego na
siedzibę administracji konwentu. Właśnie z Balgi w 1255 roku czeski król Przemysław II Otokar rozpoczął najazdy na Sambię. W ciągu następnych dwudziestu lat, od 1270 do 1290 roku twierdza została całkowicie przebudowana. Jako materiału budowlanego użyto kamienia polnego, wypalanych cegieł, wodoodpornego drewna i wapna.
Nowa monumentalna budowla miała kształt sześciokąta i posiadała trzy oficyny. W części południowo – zachodniej znajdowała się kaplica zamkowa. W południowej była ogromna sala jadalna (refektarz). W oficynie od strony obecnego Zalewu Wiślanego znajdowały się sypialnie. Wszystkie trzy budynki były połączone krytymi przejściami, posiadały głębokie piwnice i tajne przejścia. Brama główna znajdowała się w północno – wschodniej części twierdzy.

Na wschód od twierdzy, został wybudowany budynek przedzamcza (vorburg), posiadający wielokondygnacyjną wieżę. W środkowej części przedzamcza znajdowały się magazyny. Część południowa i północna została przeznaczona na mieszkania dla krzyżackich urzędników. Tu również znajdowały się koszary dla najemnych wojsk, młyn, piekarnia, warsztaty i stajnie. W kierunku na Zalew, na podporach wybudowano gdanisko (toaletę).

W okresie od 1250 do 1499 roku Balga była centrum komturii, której to obszar rozpościerał się od Zalewu Wiślanego aż do granic Litwy. W 1525 roku książę Albrecht ofiarował Balgę biskupu Grzegorzu von Polenzow, który zarządzał zamkiem do 1550 roku. Po jego śmierci twierdza zaczęła chylić się ku upadkowi.

W 1701 roku król pruski Fryderyk I rozkazał wykorzystać kamienie Balgi do budowy fortecy Pillau (Bałtijsk). Budynek konwentu został rozebrany do fundamentów, którego to wiele elementów wraz z inwentarzem i ozdobami zostały wywiezione do Malborka. W konsekwencji nadszarpnięta zębem czasu, niegdyś nieugięta twierdza, zamieniła się w najzwyklejszą ruinę (kamieniołom). Pod koniec XIX wieku pozostawione bez opieki ruiny porosły krzakami i drzewami. W początku XX wieku zainteresowanie Balgą odradza się. Baszta przedzamcza (vorburg) otrzymuje nowy dach, a od 1928 roku wewnątrz obiektu funkcjonuje muzeum krajoznawcze.

W marcu 1945 roku Balga stała się ostatnią ostoją wojsk hitlerowskich tzw. „trójkąta lidzbarskiego”. Po zaciętych walkach z wojskami radzieckimi twierdza skapitulowała. W czasach powojennych budowla została zapomniana i stała się łupem poszukiwaczy skarbów i amatorów zabytkowych cegieł. Skutkiem tego była postępująca dewastacja obiektu. Obecnie przedzamcze jest w stanie krytycznym, a kaplica zamkowa całkowicie zburzona. Mimo przygnębiającego widoku, ściany twierdzy i aura mglistych budowli posiadają dziwną, niezwykłą siłę, która przyciąga w to miejsce ogromną ilość turystów.

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

Zamek Preussisch Eylau (Bagrationowsk)
Zamek założony został w latach 1325 – 1326. Pod budowę zamku wybrano płaskie wzgórze, z trzech stron otoczone błotami i zbiornikami wodnymi. W skrzydle wschodnim budowli najprawdopodobniej znajdowała się brama wjazdowa, w części południowej mieściła się kaplica zamkowa, zaś w część północnej zlokalizowana była wieża sanitarna tzw. gdanisko. Na pierwszy piętrze zajmował się refektarz, sala obrad, sypialnie i pomieszczenia, zajmowane przez krzyżackiego urzędnika (pflegera). Drugie piętro pełniło funkcję obronną. Pozostałe pomieszczenia były wykorzystywane na cele gospodarcze.

Za czasów państwa krzyżackiego, zamek jako siedziba pflegera pełnił funkcję centrum administracyjnego, jak również grodu warownego broniącego od południa dostępu do stolicy regionu – Królewca. Współcześnie znane są nazwiska dwudziestu pflegerów krzyżackich. Wśród nich jest Konrad Wallenrod, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego w latach 1391 – 1393.

W 1336 roku zamek i przylegająca osada zostały nazwane Preussisch Eylau. W 1429 roku zamek za zasługi wojenne ofiarowany został Henrykowi von Plauen, którego to herb rodowy stał się w czasach późniejszych częścią herbu miasta. W kolejnych latach zamek wielokrotnie zmieniał właściciela. Był siedzibą starostwa, następnie mieścił się tu zarząd domeny królewskiej, jak również w XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne, pod nazwą Henriettenhof. W początku XIX wieku zamek bardzo ucierpiał na skutek pożaru, po którym nie został odnowiony i z czasem popadł w ruinę.
Do czasów współczesnych zachowały się fundamenty zamku głównego oraz w całości gotycki spichrz. Obecnie przygotowywane są plany zagospodarowania całego kompleksu zamkowego do celów turystycznych.

Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk
Na terenie powiatu Bagrationowsk, występują również miejsca związane z wojnami napoleońskimi, powszechnie znanymi w historii Europy. Pod Iławą Pruską, czyli obecnym Bagrationowskiem, 7 i 8 lutego 1807 roku, wojska francuskie dowodzone przez samego Napoleona, stoczyły bitwę z rosyjską armią, dowodzoną przez marszałka Lewina Benningsena, wspomaganą przez pruski korpus pod dowództwem gen. Antona L’Estocqa.


Do czasów obecnych zachował się pomnik upamiętniający tę bitwę, wzniesiony w jej pięćdziesiątą rocznicę. Pomnik położony około 1 km na południowy wschód od miasta, w kierunku granicy polsko – rosyjskiej. Jest to wysoki obelisk wykonany z piaskowca w kształcie neogotyckiej wieży, dekorowany medalionami z wizerunkami dowódców wojsk sprzymierzonych przeciw armii napoleońskiej: Benningsena, L’Estocqa oraz Christopha Friedricha Dierickiego – dowódcy 1. dywizji w korpusie pruskim. Po bokach pomnika, na lawetach ustawione są dwie armaty z II poł. XIX wieku. Projekt pomnika powstał w pracowni Fryderyka Stülera, według pomysłu króla Fryderyka Wilhelma IV.

W 1999 roku dzięki staraniom Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk oraz Centrum Napoleońskiego w Paryżu, na ścianie domu numer 19 przy ulicy Centralnej, stanowiącego część budynku, w którym od 7 do 17 lutego 1807 roku mieściła się kwatera główna Napoleona, pojawiła się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Dom ten od dawna nazywany był „Domem Napoleona”.

Bitwie pod Iławie Pruskiej, również w samym Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk poświęcono dużą ekspozycję, zawierającą między innymi makietę bitwy, na której zilustrowane jest usytuowanie wojsk, za pomocą ołowianych figurek żołnierzy obu armii. Muzeum posiada także pamiątki, pozostałe po obecności żołnierzy, jak np. monety pruskie i rosyjskie, żelazne krzyżyki, sakiewki, guziki od mundurów. Obiekty te zostały znalezione podczas prac archeologicznych, prowadzonych na polu bitwy. Muzeum jest także głównym inicjatorem corocznej inscenizacji bitwy, z udziałem grup rekonstrukcyjnych z Rosji, Polski, Litwy i Białorusi.
Prócz tego ekspozycje Muzeum prezentują pamiątki dotyczące historii i kultury Prusów (Natangów), jak również najnowszej historii miasta.

Muzeum organizuje także wystawy czasowe, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży oraz wycieczki po mieście i okolicy śladem pomników historycznych.

Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk,
ul. Kaliningradzka 10, Bagrationowsk,
tel. 0074015632084, e-mail: bagrmus@rambler.ru