Pieśni polskie i węgierskie – Ferdynanda Gregoroviusa, audiobook

Zapraszamy do odsłuchania audiobooka z zapisem wierszy „Pieśni polskie i węgierskie” Ferdynanda Gregoroviusa. Jest to zbiór szesnastu wierszy pisanych ku czci Węgrów i Polaków walczących o wolność i niezawisłość swych ojczyzn w dobie powstań narodowych wzniecanych na fali europejskiej Wiosny Ludów.

Pierwsze wydanie utworów, pisane gotykiem w języku niemieckim, ukazało się w 1849 roku, w czasie upadającego powstania. Następne, trójjęzyczne wydanie, przetłumaczone na język polski i węgierski opublikowane zostało z inicjatywy  Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną w 2015 roku  tj. 166 lat po pierwodruku. Nowe wydanie, opatrzone wstępem wybitnych historyków, prof. Janusza Jasińskiego i prof. Istvána Kovácsa, zilustrowane rycinami z epoki, wzbudziło wielkie zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech i w Niemczech.

Więcej informacji na ten temat, a także audiobook w wersji polskiej, niemieckiej i węgierskiej w formacie mp3 znajduje się pod adresem:

Wersja węgierska | Wersja polska | Wersja niemiecka

 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia 06.04.2016

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia – organizacji założonej przez jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

III Zakres prac Wykonawcy na rzecz Zamawiającego obejmuje:

 1. obsługę rozliczeń finansowo-podatkowych;
 2. przedmiotowe urządzenia na rzecz Zamawiającego pod względem formalnym i materialnym oraz terminowo, zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. prowadzenie spraw kadrowych jednego pracownika Zamawiającego, zatrudnionego na umowę o pracę

IV Termin realizacji:

do 15 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2020 r.

V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 14 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Załączniki

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Doradztwo Finansowo-Podatkowe Maria Szołkiewicz – Wach i Córka, ul. Żeromskiego 24N/2, Olsztyn, która zaproponowała ceną 30 240,00 zł brutto, co miesięcznie stanowi 630,00 zł. brutto.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 15.04.2016

Działdowo

Działdowo

HISTORIA

Działdowo – miasto niegdyś położone na historycznym pograniczu prusko-mazowieckim na tzw. ziemi sasińskiej. Dzisiaj znajdziemy je w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Początki miasta związane są z zakonem krzyżackim. W momencie pojawienia się Krzyżaków ziemia ta podlegała książętom mazowieckim i była słabo zaludniona. Książę Kazimierz Kujawski odstąpił ją w 1257 r. biskupowi chełmińskiemu, a ten Krzyżakom. Po przejęciu ziem Zakon rozwinął na tym terenie intensywną akcję kolonizacyjną. Prowadził ją ówczesny komtur dzierzgoński a późniejszy wielki mistrz Luther z Brunszwiku.

Rozwój miasta w średniowieczu hamowany był przez powtarzające się działania wojenne, które ze względu na pograniczne położenie dotykały miasto. Najpoważniejsze zniszczenia miały miejsce podczas najazdu księcia litewskiego Kiejstuta (1375–79) oraz tzw. wielkiej wojny Polski z zakonem krzyżackim.
W czasie wojny trzynastoletniej zamek i miasto poniosły ciężkie straty. W 1455 r. Działdowo zostało opanowane przez Krzyżaków, a następnie przez zwolenników króla polskiego. W 1460 r. w mieście ponownie pojawili się bracia zakonni. W myśl postanowień zawartych 19 października 1466 r. podczas II pokoju toruńskiego miasto pozostało w rękach krzyżackich. W marcu 1520 r., w trakcie kolejnej wojny polsko-krzyżackiej, oddziały polskie kasztelana płockiego Andrzeja Krzyckiego zdobyły Działdowo. Miasto zostało wówczas spalone, a okolice spustoszone. Problem krzyżacki został rozwiązany przez traktat krakowski z 1525 r. na mocy którego państwo zakonne w Prusach przekształciło się w świeckie księstwo, zależne od Rzeczypospolitej.
W okresie wojen polsko-szwedzkich w XVII w. przez kilka miesięcy na zamku przebywał król Szwecji Karol X Gustaw. W 1656 r. na miasto uderzyli Tatarzy. W latach 1806–1807 w Działdowie stacjonowały wojska napoleońskie. Przymusowy kwaterunek, kontrybucje, podatki i samowola żołnierzy wyniszczyły lokalną gospodarkę. Od 18 stycznia 1871 r. Działdowo znajdowało się w granicach Rzeszy Niemieckiej. Podczas pierwszej wojny światowej niejednokrotnie było przedmiotem walk między wojskami rosyjskimi i niemieckimi. Po wojnie, zgodnie z zapisami traktatu wersalskiego, Działdowo wraz z okolicznymi wsiami zostało przyłączone do II Rzeczypospolitej. W czasie drugiej wojny światowej, w dawnych polskich koszarach wojskowych, mieścił się hitlerowski obóz jeniecki, a następnie kolejno: obóz Selbstschutz, obóz przejściowy oraz wychowawczy obóz pracy i obóz karny. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. do Działdowa wkroczył 29 Korpus Pancerny wchodzący w skład 48 Armii Polowej wojsk radzieckich i Działdowo ponownie znalazło się w granicach Polski.
Obecnie atrakcją miasta na skalę europejską jest Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego, łączące nowoczesność z tradycją. Oprócz atrakcji historycznych miasto posiada również walory przyrodnicze: aleje lipowo-klonowe, będące pomnikami przyrody, parki oraz lasy.

Zamek

Budowę działdowskiego zamku Krzyżacy rozpoczęli około 1344 r. Jako pierwszy stanął tzw. Wielki Dom, jedyna część zachowana do czasów obecnych. Po 1525 r., kiedy zamek stał się jedną z reprezentacyjnych siedzib księcia Albrechta Hohenzollerna, rezydencję przebudowano bowiem na wzór renesansowy. Czasy świetności działdowskiego zamku skończyły się w II poł. XVIII w., kiedy rozebrano skrzydło od strony dzisiejszej ul. Męczenników i Basztę Prochową. W 1868 r., po pożarze, który strawił większość pomieszczeń, rozebrano basztę przybramną, bramę i skrzydło zachodnie. Wielki Dom został uratowany przez działdowskich piwowarów, magazynujących w jego piwnicach swoje trunki i przekonanych, że rozebranie górnych kondygnacji zmieni temperaturę w piwnicach i zaszkodzi piwu. Zamek niszczał do lat 70. XX w., kiedy to rozpoczęto jego stopniową odbudowę. W początkach XXI w. odbudowane zostało zachodnie skrzydło, mury wokół dziedzińca i brama wejściowa. W nowocześnie odnowionej części zamku swoją siedzibę ma obecnie Urząd Miasta.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Starostwo Powiatowe, Wydział Rozwoju Gospodarczego Funduszy Europejskich i Promocji, ul. Kościuszki 3, tel./fax 23 697 59 46, e-mail: promocja@e-starostwo.pl
Urząd Miasta, ul. Zamkowa 12, tel. 23 697 04 42, 23 697 04 47, e-mail: promocja@dzialdowo.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego, Pl. Mickiewicza 43, tel. 23 697 76 30, e-mail: impk@dzialdowo.pl, www.muzeumdzialdowo.pl
Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10.00–17.00, w sobotę w godz. 10.00–16.00 i w okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień) w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca w godz. 10.00–14.00; wstęp wolny

KULTURA I ROZRYWKA
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 64, tel. 23 697 20 43, www.mbpdzialdowo.pl
Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 64, tel. 23 697 21 92, www.mdkdzialdowo.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Robotnicza 10, tel. 23 697 46 70, www.mosirdzialdowo.pl
Lodowisko (czynne w sezonie zimowym: grudzień–marzec), Orlik przy ul. Świerkowej, tel. 500 018 516
Zajazd pod Koniem, Malinowo 11, tel. biuro 23 697 02 00, www.zajazdpodkoniem.pl
Bila – kręgle i bilard, ul. Lidzbarska 31B, tel. 23 697 60 03, http://bilabila.pl
Figloraj – salon zabaw, ul. Leśna 11, tel. 780 092 062, http://figloraj.com.pl

BAZA NOCLEGOWA:
Hotel – Restauracja WKRA, ul. Zamkowa 2, tel. 23 697 22 77, www.hotelwkra.pl
Hotel – Restauracja PRZEDZAMCZE, ul. Zamkowa 9, tel. 23 697 29 50, www.przedzamcze.com
Hotel – Restauracja VARIA, ul. gen. Józefa Hallera 30, tel. 23 697 37 75, http://hotelvaria.pl
MAKUS – pokoje gościnne, ul. Olsztyńska 7, tel. 23 697 77 28
MOSiR – pokoje gościnne, ul. Robotnicza 10, tel. 23 697 46 70, www.mosirdzialdowo.pl

GASTRONOMIA:
Restauracja WKRA, ul. Zamkowa 2, tel. 23 697 22 77, www.hotelwkra.pl
Restauracja PRZEDZAMCZE, ul. Zamkowa 9, tel. 23 697 29 50, www.przedzamcze.com
Restauracja VARIA, ul. Gen. Józefa Hallera 30, tel. 23 697 37 75, http://hotelvaria.pl
Bar KEBAB, ul. M. Skłodowskiej – Curie 32, tel. 23 697 32 42
Bar RAMZES, ul. Młyńska 1, tel. 23 697 69 25
Pub AGA, ul. Wyszyńskiego 17, tel. 693 738 750
Bar MAKUS, ul. Olsztyńska 7, tel. 23 697 52 87
Bar CYMES, ul. Polna 28, tel. 23 676 59 82, www.bar-cymes.pl
Bar KOZIK, ul. Mrongowiusza 9, tel. 23 697 32 93, www.barkozik.pl
Bar SABAT, ul. Nidzicka 32, tel. 603 705 531
Cukiernio-Kawiarnia DOLCE-VITA, ul. Jagiełły 23, tel. 23 697 32 71
Grill House Piramida Ahmed Abouhei, ul. Władysława Jagiełły 37, tel. 787 281 810
Pizzeria LA COSTA, ul. Jagiełły 15, tel. 23 697 06 89
Pizzeria BIESIADOWO, ul. Nidzicka 10, tel. 23 697 97 90, www.biesiadowo.pl
Pizzeria WENECJA, Pl. Mickiewicza 6, tel. 23 697 24 32, www.wenecja-pizzeria.pl
Restauracja KLUBOWA, ul. Hallera 11, tel. 23 697 61 65, www.dzialdowo.klubowa.pl

IMPREZY – Festyn „Wstąp po Zdrowie”, Powiatowe Wieczory z Poezją, Urodziny Działdowa, Działdowska Dycha (bieg uliczny), Turniej Rycerski o Miecz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Festiwal artAKCJA, Działdowskie Biegi Niepodległości, Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki SUPERHIT FESTIVAL, Ogólnopolski Konkurs Poezji o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Informacje: www.dzialdowo.eu

Urząd Miasta
ul. Zamkowa 12
tel. 23 697 04 00
www.dzialdowo.eu