Zapytanie ofertowe – wykonanie i montaż 15 sztuk tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji”

                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn

Strona: www.zamkigotyckie.org.pl

E-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

tel./fax. 89 535 32 76

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż 15 sztuk tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji”, w ramach realizacji projektów:

a) ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski nr PR/1/008/2018, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00;

b) ‘Zamki państwa krzyżackiego – produkt turystyczny regionu Morza Bałtyckiego’, zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 22.05.2019 do umowy o realizację zadania publicznego nr 04/T/2019 zawartą w dniu 08.05.2019, pomiędzy Województwem Pomorskim a Stowarzyszeniem gmin „Polskie zamki gotyckie”;

c) ‘Partnerstwo polsko-rosyjskie – rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, rozpowszechnienie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów’, zgodnie z umową nr 15/2019 o dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w VIII Otwartym Konkursie (znak sprawy: BBP.402.1.15.2019) zawartą dniu 20.05.2019, pomiędzy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
a Stowarzyszeniem gmin „Polskie zamki gotyckie”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31523200-0 – trwałe znaki informacyjne

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania i montażu 15 sztuk jednakowych tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” na terenie gmin: Bytów, Lębork, Człuchów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn (jedna tablica dla jednej gminy) w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (na terenie miast, np. w centrum, w okolicy zamku lub innej atrakcji turystycznej).

Założenia techniczne dla każdej tablicy:

 • tablica wolnostojąca o wymiarach: 2,3 m × 1,90 m, wysokość tablicy: 3,0 m,
 • tablica składa się z dwóch paneli wykonanych z blachy ocynkowanej o gr. 1,25 mm i krawędziach podwójnie giętych, każdy panel o wym. 2,3 m × 0,95 m dodatkowo zabezpieczonych szarą farbą proszkową,
 • grafika wykonana z folii samoprzylepnej aslan, seria 118 (trwałość 5-7 lat), częściowo drukowana, grafika zabezpieczona przez uszkodzeniami mechanicznymi folią bezbarwną,
 • słupy główne: rura stalowa ф89 × 4 mm,
 • posadowienie: zabetonowane bezpośrednio w gruncie,

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • wykonania projektu graficznego tablicy zaakceptowanego przez Zamawiającego,
  w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawiającego zamki położone w Polsce (Bytów, Lębork, Człuchów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn) oraz zamki i fortyfikacje położone w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (fortyfikacje obronne Kaliningradu, Fort 11/Kaliningrad, Fort 5/Kaliningrad, zamek Schaaken/Niekrasowo w powiecie Guriewsk, zamek Waldau/Nizowje w powiecie Guriewsk, zamek Insterburg/Czerniachowsk, zamek Georgenburg/Majowka w powiecie Czerniachowsk, zamek Tapiau/Gwardiejsk);
 • wykonania 15 jednakowych tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków
  i fortyfikacji”, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym i założeniami technicznymi (specyfikacją techniczną);
 • transportu oraz montażu 15 tablic na terenie Bytowa, Lęborka, Człuchowa, Malborka, Sztumu, Gniewu, Kwidzyna, Nowe, Ostródy, Nidzicy, Działdowa, Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Kętrzyna, Rynu (jedna tablica dla jednej gminy) w lokalizacjach wskazanych przez powyższe gminy;
 • demontażu starych tablic pn. „Szlak Zamków Gotyckich” o takich samych parametrach technicznych, jak tablic będących przedmiotem zamówienia,
  w przypadku wskazania lokalizacji tablicy „Szlakiem zamków i fortyfikacji”
  w miejscu poprzedniego oznakowania.

W ramach realizacji umowy Zamawiający będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy:

 • materiałów zdjęciowych zamków i fortyfikacji na potrzeby przygotowania tablic pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji”;
 • logo Zamawiającego, logo Partnerów, logo Instytucji Współfinansujących wraz z wymaganym tekstem o dofinansowaniu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej  „Szlakiem zamków i fortyfikacji” stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w miejscach zgodnych ze szczegółową lokalizacją znaków na terenie: Bytowa, Lęborka, Człuchowa, Malborka, Sztumu, Gniewu, Kwidzyna, Nowe, Ostródy, Nidzicy, Działdowa, Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Kętrzyna, Rynu, które zostaną wskazane wybranemu Wykonawcy w terminie 20 dni od podpisania umowy.

Zamówienie zostanie udzielone wybranemu Wykonawcy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2019 r.,

3. Miejsce realizacji zamówienia: województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie; teren gmin: Bytów, Lębork, Człuchów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” (zał. nr 2), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny brutto. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zastosować właściwą stawkę podatku VAT.

 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:                            a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca) powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w dziale IV pkt. 1 zapytania ofertowego Wykonawca złoży: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; b)Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 w następującym zakresie:
 • 1 usługi odpowiadającej rodzajowi zamówienia, tj. dotyczącej wykonania i montażu co najmniej 15 tablic informacyjnych,
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w dziale IV pkt. 2 Zamawiający żąda: a) Oświadczenia, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba do tego upoważniona.

VI. Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VIII. Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w takim przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

X. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym”.

XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

Ofertę cenową należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów  (wraz z załącznikami) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, wpisując
w temacie wiadomości „Oferta na usługę wykonania tablic informacyjnych
pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji”

w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r.,

do godz. 12:00

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązany będzie, przed podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu oryginał podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności po wykonaniu i zamontowaniu tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
 2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

XVI. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO’’

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana modyfikacja zostanie także niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane poniżej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Cena brutto najkorzystniejszej oferty

————————————————————  x 100%

Cena brutto badanej oferty

 1. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W  CELU  REALIZACJI  USŁUGI:

 1. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany w ofertach Wykonawców adres poczty elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronach: www.zamkigotyckie.org.pl oraz bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.
 3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej zamkigotyckie.org.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 10.

 XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU OKREŚLONEGO ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Izabelę Narożniak, adres Zamawiającego: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10,
  10-006  Olsztyn, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Zasada Konkurencyjności tablice „Szlakiem zamków i fortyfikacji”

zalacznik_1

Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3

Brak powiązań – Załącznik nr 4

Wykaz usług – Załącznik nr 5

Umowa – Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe – produkcja, transport, montaż 42 turystycznych znaków drogowych typu E-22a oraz E-22b

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na produkcję,  transport, montaż  42 turystycznych znaków drogowych typu E-22a oraz E-22b dla Szlaku Zamków Gotyckich na terenie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, działania projektu pn. „Oznakowanie Szlaku Zamków Gotyckich” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Zamków Gotyckich na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego obejmującego: produkcję, transport, montaż 12 turystycznych znaków drogowych typu E-22a oraz 30 turystycznych znaków drogowych typu E-22b.
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi STWiOR dla oznakowania pionowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, wyłącznie w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III Termin realizacji:

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 października 2018.

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

 1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie prace dotyczące produkcji znaków drogowych oraz co najmniej dwie prace dotyczące montażu znaków drogowych. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie. org.pl w terminie do 21 września 2018 r. do godz. 14.30.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl skany wymaganych dokumentów załącznik nr 1 (oferta + wykaz zrealizowanych usług).
 5. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przez podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu:
 6. oryginał podpisanej oferty
 7. oryginał podpisanego załącznika nr 1 (oferta + wykaz zrealizowanych usług)
 8. Dokumenty wymienione w pkt. 5a, 5b stanowić będą załączniki do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 11. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 12. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie

 

zapytanie_ofertowe

formularz_zalacznik_1

specyfikacja_znaki

Zapytanie ofertowe – projekt organizacji ruchu

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie województwa pomorskiego oraz warmińsko- mazurskiego wzdłuż Szlaku Zamków Gotyckich w ramach projektu pn. „Oznakowanie Szlaku Zamków Gotyckich” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie województwa pomorskiego: Człuchów – Bytów – Lębork – Gniew – Nowe – Kwidzyn – Sztum – Malbork – Dzierzgoń oraz warmińsko-mazurskiego: Nidzica – Działdowo wzdłuż Szlaku Zamków Gotyckich  na drogach publicznych (krajowych/wojewódzkich/powiatowych/gminnych) dla 42 znaków E-22a.

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie inwentaryzacji w terenie: oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

– wyznaczenie i przekazanie do akceptacji przez Zamawiającego, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, koncepcji oznakowania „Szlaku Zamków Gotyckich” znakami drogowymi E-22a;

– pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych, w tym map w celu przedstawienia projektów stałej organizacji ruchu do opiniowania i uzgodnień z odpowiednimi instytucjami;

– uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii;

– wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

– wykonanie przedmiaru robót;

– wykonanie projektów graficznych znaków;

– wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Projekty stałej organizacji ruchu powinny być wykonane oddzielnie dla każdej lokalizacji tj. dla danego skrzyżowania, danej drogi (dróg) w formie papierowej – 3 egz. i w formie cyfrowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III Termin realizacji:

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: do 8 października 2018.

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

 1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jeden projekt stałej organizacji ruchu na drogach publicznych o łącznej długości minimum 12 km, zlecone przez organizację turystyczną lub jednostkę samorządu terytorialnego. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1)

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie. org.pl w terminie do 3 lipca 2018 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl skany wymaganych dokumentów załącznik nr 1 (oferta + wykaz zrealizowanych usług).
 5. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przez podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu:
 6. oryginał podpisanej oferty
 7. oryginał podpisanego załącznika nr 1 (oferta + wykaz zrealizowanych usług)
 8. Dokumenty wymienione w pkt. 5a, 5b stanowić będą załączniki do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 11. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 12. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

formularz_zalacznik_1

zapytanie_ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie audiobooka 12.10.2016

Zapytanie ofertowe na wykonanie audiobooka w oprawie albumowej

„Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa”

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie i

wykonanie audiobooka w oprawie albumowej „Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa” w wersji polskiej, niemieckiej i węgierskiej.

I  Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,

tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II  Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowanie i wykonanie audiobooka w oprawie albumowej „Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa” w wersji polskiej, niemieckiej i węgierskiej.

III  Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

Założenia edytorskie:

 1. Zakłada się wykonanie publikacji mającej dwie postacie stanowiące jedną integralną całość, tj.: książka w wersji poligraficznej i płyta audio z recytacjami 16 pieśni Fryderyka Gregoroviusa nagranymi w trzech językach – polskim, niemieckim i węgierskim. Spodziewana zawartość książki: teksty, zdjęcia, rysunki, obowiązujące warunkami projektu zapisy informacyjne i logotypy.
 1. Publikacja, zarówno książki jak i płyty audio, opracowana będzie w trzech wersjach językowych: polskiej, węgierskiej i niemieckiej.
 1. Płyta audio powinna być zespolona z książką poprzez ozdobną, zadrukowaną kieszeń kartonową.
 1. Nakład: 1000 egz. (książka + płyta audio).
 1. Dane techniczne poszczególnych elementów publikacji:

 

KSIĄŻKA

objętość              96 stron

format                 220×220 mm

druk                      środki wielobarwne, oklejka wielobarwna, wyklejka zadruk dwustronny wielobarwny

papier                  środki – uszlachetniony typu Munken, barwiony w masie (tonacja kremowa), 120g,

oklejka – kreda 130 g, wyklejka – Munken 180 g

Oprawa                twarda, szyta nićmi,

okładka powleczona folią mat., typu soft, lakier UV miejscowo

 

Uwaga:                książka zawierać ma trzy zakładki – każda w barwach flag narodowych Polski, Węgier i Niemiec.

 

PŁYTA AUDIO

Tłoczenie            nagrań 26 recytacji pieśni Ferdynanda Gregorowiusa w języku polskim, węgierskim i niemieckim.

Nadruk                wielobarwny nawiązujący do projektu i kolorystyki okładki z uwzględnieniem trójjęzycznych zapisów tytułu publikacji oraz formalnych treści i oznakowań logotypów dotyczący realizacji projektu wg wskazań Zamawiającego.

Oprawa                 płyta umieszczona ma być w ozdobnej,  zaprojektowanej przez Wykonawcę kieszeni kartonowej przymocowanej do pierwszej wewnętrznej strony okładki.

 

OPRAWA PŁYTY AUDIO

Format                 po złożeniu 215×215 mm

Nadruk                jednostronny, wielobarwny

Papier                  karton kred. 220g

 

Zadania do wykonania przez Wykonawcę:

 1. KSIĄŻKA

a) Opracowanie graficzne: projekt okładki, wyklejki, stron tytułowych i środków do akceptacji Zamawiającego.

b) Redakcja wydawnicza i korekta tekstów w trzech wersjach językowych, w tym przekazanie do autoryzacji i naniesienie korekt autorskich.

c) Wykonanie dla każdej z wersji językowych po dwa rysunki wiodące przedstawiające zbrojnych uczestników Wiosny Ludów Polski, Węgier i Niemiec.

d) Opracowanie ikonograficzne: dobór ze źródeł własnych Wykonawcy zdjęć archiwalnych i współczesnych (ok. 50-60) odnoszących się do wydarzeń, postaci,  dokumentów i obecnych śladów pamięci  o Wiośnie Ludów – Polska, Węgry i Niemcy.

e) Przedstawienie opracowanego materiału zdjęciowego do akceptacji Zamawiającego.

f) Opracowanie podpisów do wybranych zdjęć w języku polskim i ich przekład na język węgierski i niemiecki.

g) Skład i łamanie tekstów i ilustracji.

h) Opracowanie elementów graficznych i logotypów wskazanych przez Zamawiającego.

i) Przekład na język węgierski i niemiecki Wstępu i prawnie obowiązujących wymogami projektu tekstów uzupełniających, które przekaże Zamawiający (łącznie ok. 5½ str. maszynopisu).

j) Elektroniczne przygotowanie całości materiałów i przekazanie Zamawiającemu plików PDF o wysokiej i o obniżonej jakości oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji w formie e-booka o wyglądzie klasycznej książki z możliwością przeglądania poszczególnych stron; posiadania funkcji przybliżania/powiększania stron za pomocą scrollera myszki lub klawiszy klawiatury; możliwości czytania na pełnym ekranie; interaktywnego spisu treści; przewijania stron, wyszukiwania, zaznaczania oraz kopiowania tekstu w publikacji; dodawania zakładek i robienia notatek; ściągania publikacji lub konkretnej strony w pdf i zapisywania na komputerze lub innym nośniku typu pamięć przenośna, płyta CD; wydrukowania; wysyłania na maila, Tweetera i Facebooka; kompatybilności z przeglądarkami Internet Explorer wersja 7.x oraz wyższej, Firefox wersja 2.x oraz wyższej, Chrome wersja 1.x oraz wyższej; dostosowania się automatycznie do rozdzielczości ekranu.

k) Druk i oprawa książki z uwzględnieniem wklejenia trzech zakładek/wstążek w barwach narodowych Polski, Węgier i Niemiec oraz ozdobnej kieszeni kartonowej z płytą audio.

 1. PŁYTA AUDIO

a) Sporządzenie uporządkowanego indeksu poszczególnych recytacji pieśni (trzy wersje językowe każda po 16 utworów, łącznie 48) wg kolejności wskazanej przez Zamawiającego (tzw. playlista).

b) Kompilacja uporządkowanych 48 utworów w jedną całość.

c) Powielenie (tłoczenie/nagranie) płyty w nakładzie 1000 szt.

d) Wykonanie projektu graficznego nadruku na płycie z uwzględnieniem obowiązujących warunkami projektu logotypów i zapisów wskazanych przez Zamawiającego.

e) Nadruk na płycie w nakładzie 1000 szt.

f) Konfekcjonowanie – umieszczenie płyty w przygotowanej kieszeni kartonowej umocowanej do pierwszej wewnętrznej strony okładki książki.

 1. OPRAWA PŁYTY AUDIO

a) Forma wykonania – ozdobna kieszeń kartonowa dla płyty, do zamocowania na wewnętrznej stronie okładki książki – projekt do akceptacji Zamawiającego.

b) Opracowanie graficzne całości wykonania – nadruku i wykrojnika.

c) Realizacja poligraficzna.

d) Wykonanie wykrojnika.

e) Sztancowanie, składanie do formatu 215×215 mm, mocowanie/przyklejanie do pierwszej wewnętrznej strony okładki.

 1. Forma przekazania materiałów Zamawiającemu

a) Dystrybucja nakładu wg dyspozycji Zamawiającego:

–  300 egz.  – dostawa na 2 adresy na terenie Węgier,

–  100 egz.  –  dostawa na 1 adres na terenie Niemiec,

–  200 egz.  – dostawa na 30 adresów na terenie Polski,

–  400 egz.  – do siedziby Zamawiającego.

b) Przekazanie plików na płycie CD Zamawiającemu.

IV  Materiały od Zamawiającego (Stowarzyszenia):

 1. KSIĄŻKA

a) Teksty główne: 2 artykuły popularno-naukowe napisane w języku polskim o łącznej objętości ok. 1,5 arkusza autorskiego (tj. ok. 34 str. znormalizowanego maszynopisu) oraz ich przekłady na język węgierski i niemiecki.

b) Tekst wstępu w języku polskim o objętości 0,25 arkusza autorskiego (ok. 5 str. znormalizowanego maszynopisu).

c) Logotypy i niezbędne zapisy (w języku polskim) określone wymogami realizacji projektu oraz informacje uzupełniające do metryczki książki dot. autorów, wykonawców i realizatorów projektu.

 1. PŁYTA AUDIO

a) Nagrania aktorskich deklamacji 16 pieśni Ferdynanda Gregoroviusa w językach: polskim, węgierskim i niemieckim zapisanych w postaci luźnych plików w formacie VAW o łącznej objętości ok. 680 MB.

b) Treść w języku polskim niezbędnych, prawnie obowiązujących zapisów, które nadrukowane mają być na płycie.

c) Znaki i logotypy obowiązujące w nadruku płyty.

 1. OPRAWA PŁYTY AUDIO

a) Zapisy poszczególnych tytułów pieśni w językach polskim, węgierskim i niemieckim.

b) Spis (w języku polskim) wykonawców recytacji oraz realizatorów i miejsc nagrań.

V Termin realizacji:

21 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 listopada 2016 r.

VI Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie prace polegające na opracowaniu i wykonaniu e-booka lub audiobooka. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1). Wykonawca powinien dołączyć do oferty skany referencji lub protokołów w których będzie potwierdzenie, że Wykonawca prace wykonał z należytą starannością oraz w terminach zawartych umów.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację całości przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1) oraz skany dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione przez niego w załączniku nr 1 (wykaz zrealizowanych usług) zostały wykonane należycie i w terminach zawartych umów.

VIII Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1, skany dokumentów: opinie, referencje, protokoły itp. od Zleceniodawców, potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 1 zostały wykonane należycie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 17 października 2016 r. do godz. 15.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.
 8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty.

 

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

 formularz_oferta

zapytanie-ofertowe_audiobook

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Pracownia Wydawnicza ElSet Elżbieta Skóra, ul. Lipowa 15, Olsztyn, która zaproponowała cenę 29 397,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 18.10.2016

 

Zapytanie ofertowe na usługę transportową 03.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę transportową z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego dzieci i młodzieży polskiej wraz z opiekunami – uczestników lekcji historii w Obwodzie Kaliningradzkim. Przedsięwzięcie jest działaniem projektu pn. „Żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

 

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego dwóch grup osób, z czego każda grupa złożona jest z 19 osób tj. dzieci i młodzieży polskiej wraz z opiekunami – uczestnicy lekcji historii w Kaliningradzie.
 1. Usług transportowa dla dwóch grup osób z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego obejmuje:

– autobus do przewozu dzieci i młodzieży wraz z opiekunami na 19 osób +1 kierowca;

– pierwszy przejazd na trasie: Człuchów– Bytów – Kaliningrad (obejmuje także przejazdy po mieście) – Bytów – Człuchów jednej grupy polskiej – jest to  wyjazd dwudniowy z noclegiem w Kaliningradzie;

– drugi przejazd na trasie: Nowe – Gniew – Kaliningrad (obejmuje także przejazdy po mieście) – Gniew – Nowe jednej grupy polskiej – jest to wyjazd dwudniowy z noclegiem w Kaliningradzie;

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III Termin realizacji:

od 5.09.2016 do 31.10.2016, poszczególne terminy wyjazdów 2 grup zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

 1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wszystkie aktualne licencje oraz ubezpieczenia zezwalające na przewóz międzynarodowy dzieci i młodzieży zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 2. O realizację zamówienia mogą starać się Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego.

V Sposób przygotowania oferty:

W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 9 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 6. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

z poważaniem

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

zapytanie_1

formularz_zalacznik_1

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Grajan Tour Sp. z o.o, ul. Kościuszki 20/2, 10-504 Olsztyn, która zaproponowała cenę 4 900,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 10.08.2016

Zapytanie ofertowe na wykonanie aplikacji 25.05.2016

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie aplikacji mobilnej dla gry turystycznej bazującej na potencjale szlaków kulturowych i turystycznych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, działania projektu „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,  tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji mobilnej dla gry turystycznej pod roboczym tytułem „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” w wersji polskiej. Gra będzie kontynuacją wcześniejszego działania Zamawiającego który w 2015 roku wykonał aplikację mobilną „Szlak Zamków Gotyckich” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl) prezentującą w wersji polskiej i rosyjskiej 16 zamków (Człuchów, Bytów, Lębork, Gniew, Nowe, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgoń, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn) należących do organizacji Wnioskodawcy oraz pozostałości zamków na terenie 9 miejscowości obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej: Zeleznodoroznyj (zamek Gerdauen), Vesioloje (zamek Balga), Talpaki (zamek Taplacken), Guryevsk (zamek Neuhausen), Nizovje (zamek Waldau), Nieman (zamek Ragnit), Polessk (zamek Labiau), Cherniachovsk (zamek Insterburg), Kamienskoje (zamek Saalau).

 

III  Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

 1. Zakres merytoryczny aplikacji powinien obejmować następujące sfery:

a. Przygotowanie scenariusza gry umiejscowionego w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego przez które przebiegają   szlaki kulturowe i turystyczne na podstawie których zostanie skomponowana fabuła. W przypadku województwa pomorskiego będą to np. 4 trasy turystyczne, jak: Szlak Zamków Gotyckich (9 zamków), Szlak Zabytków Hydrotechniki, Szlak Bursztynowy, Szlak Latarni Morskich. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego prócz Szlaku Zamków Gotyckich (7 zamków) będzie także Szlak Kopernikowski, przebiegający przez miejsca i miejscowości związane z pracą wybitnego astronoma, lekarza, ekonomisty i administratora dóbr kapituły warmińskiej.

b. Zawarcie elementów grywalizacji angażujące uczestników gry i zachęcające ich do odwiedzania kolejnych miejscowości i zamków oraz opracowanie systemu nagradzania użytkowników. W grze powinien zostać uwzględniony jeden z dwóch rodzajów nagród tj. nagroda systemowa (zaprojektowany na potrzeby aplikacji ranking, odznaka, nagroda rzeczowa) lub nagroda społeczna (osiągnięty status, sprostanie wyzwaniom i konkurencji, doskonalenie się, poczucie przynależności do określonej wspólnoty, kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, możliwość samoekspresji oraz poczucie ryzyka utraty osiągniętego statusu).

c. Włącznie do scenariusza gry następujących elementów funkcjonalnych aplikacji: opracowanie optymalnej trasy zwiedzania podzielonej na mniejsze etapy (pomorski, warmińsko-mazurski), potwierdzanie pobytu za pomocą czytnika QR-code wbudowanego w aplikację oraz aktualnej lokalizacji użytkownika, informacje o dokonaniach użytkowników, zdobytych przez nich punktach za odkrycia itp., przedstawiane również w dedykowanym, responsywnym serwisie WWW współpracującym z aplikacją mobilną, stworzonym w ramach realizacji gry.

d. Wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego miejsc i obiektów zabytkowych w celu połączenia różnych kryteriów oceny graczy np. liczbę odwiedzonych przez nich miejsc wraz ze sprawdzeniem wiedzy na temat odwiedzanych obiektów.

 1. Parametry techniczne aplikacji powinny uwzględniać następujące wymagania: platforma Android, platforma iOS, polska wersja językowa, wykorzystanie narzędzi systemowych do syntetyzowania mowy na podstawie zapisanej w aplikacji treści.
 1. Zakres danych i funkcjonalności: baza zamków i miejscowości wraz z możliwością zamieszczenia opisów historii i teraźniejszości, informacje kontaktowe, lokalizacja na mapie, galeria zdjęć, filmy, interaktywna mapa szlaku lokalizująca najbliższy zamek i miejscowość, sugerująca trasę zwiedzania poprzez wskazywanie propozycji kolejnych zamków i miejscowości do odwiedzenia; nagradzanie aktywności użytkowników korzystających z mobilnej gry turystycznej poprzez przyznawanie np. odznak za zaliczane zadania w kolejno odwiedzanych zamkach – zadania do wykonania będą wymagały poznania ciekawej historii związanej z każdym z miejsc i odnalezienia konkretnych miejsc na ich terenie oznakowanych specjalnie przygotowanym QR-kodem; logowanie poprzez Facebooka umożliwiające pochwalenie się osiągnięciami, umieszczenie informacji o zdobytych odznakach i promowanie aplikacji wśród znajomych.
 1. Aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” powinna zostać zintegrowana z wykonaną przez Wnioskodawcę w 2015 roku aplikacją mobilną „Szlak Zamków Gotyckich” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl) i docelowo – po stworzeniu wersji dla systemu iOS – ją zastąpić, z zastrzeżeniem, że część aplikacji, która została wykonana w 2015 roku powinna działać na platformie iOS również w wersji rosyjskiej.
 1. Uzupełnienie aplikacji „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” własnymi materiałami zdjęciowymi.
 1. Uaktualnienie aplikacji w sklepie mobilnym Google Play oraz umieszczenie aplikacji w sklepie mobilnym AppleStore na koncie Wykonawcy i udostępnienie w sposób nieodpłatny i nieograniczony do pobierania przez użytkowników.
 1. Opracowanie i udostępnienie QR-kod jednoznacznie identyfikujący aplikację gry, który będzie wykorzystywany do jej promocji na lokalnych serwisach internetowych członków Wnioskodawcy oraz zainteresowanych muzeów, instytucji kultury lub ogólnopolskich i regionalnych portali turystycznych związanych z regionem Pomorza, Warmii i Mazur.
 1. Promocję aplikacji gry przynajmniej na 5 lokalnych turystycznych serwisach internetowych związanych z regionem Warmii i Mazur lub Pomorza.

 

IV  Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

 1. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansującej, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji, jak również przekazanie zdjęć zamków tematycznie związanych z aplikacją.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V Termin realizacji:

do 30 września 2016 r.

VI Płatność:

Przelew w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, po odbiorze przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy, potwierdzonego przez strony protokołem odbioru.

VII Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 serwisy internetowe  oparte o system zarządzania treścią, wykorzystujące bazy danych oraz systemy mapowe lub aplikacje mobilne o podobnych funkcjonalnościach i dołączy do oferty ich wykaz (załącznik nr 1) w celu weryfikacji ich funkcjonalności,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

VIII Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

 

IX Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 30 maja 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena: 100%
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najkorzystniejsze warunki. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przez podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu:
 5. oryginał podpisanej oferty
 6. oryginał podpisanego załącznika nr 1 (wykaz zrealizowanych usług)
 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 10. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.
 11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

zapytanie_ofertowe_gra

formularz_zalacznik_1

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: GRUPA WM Sp. z o.o, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, która zaproponowała cenę 22 000,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 02.06.2016