Szacowanie wartości zamówienia

Olsztyn, 10.02.2020

Szacowanie wartości zamówienia

W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przygotowania, wydania oraz dostawy publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyczne w ramach  projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 17 lutego br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl

Uwaga: Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

Działanie obejmuję przygotowanie i druk następujących wydawnictw w terminach:

 1. książka pt. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – I. Kant” – nakład 2 000 egz. w wersji angielskiej, niemieckiej (łącznie): do 31 lipca 2020
 2. folder pt. „Gra – M. Kopernik” – nakład 250 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej (łącznie):do 31 sierpnia 2020
 3. folder pt. „Gra – I. Kant” – nakład 250 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej (łącznie): do 31 sierpnia 2020
 4. broszura pt. „Wypoczynek w zabytkach historycznych” – nakład 4 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (łącznie): do 20 listopada 2020
 5. mapa pt. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” – nakład 10 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (łącznie); do 30 czerwca 2021
 6. mapa pt. „Szlakiem I wojny światowej” – nakład 10 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (łącznie); do 30 czerwca 2021

Kod CPV:  22140000-3 Ulotki, 22110000-4 Drukowane książki,22114300-5 Mapy, 22150000-6 Broszury, 79823000-9  Usługi drukowania i dostawy

książka pt. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”

a. dane techniczne: nakład łączny: 2000 egzemplarzy, w tym: 1000 egz. w wersji angielskiej + 1000 egz. w wersji niemieckiej; format 210 x 290 mm po obc.; objętość ok. 88 stron (±10%); druk: blok książki 4 + 4; oklejka 5 + 0 (CMYK + Panton) + folia mat. + lakier UV miejscowo; wyklejka 1 + 1; papier: środki kreda mat. 150 g; oklejka kreda 135 g, wyklejka offset 160 g; oprawa: twarda, szyta nićmi

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej wszystkich elementów wydawanej książki, tj. projektu okładki i layoutu stron (dobór czcionki, rozmieszczenie tekstów, w tym tekst główny i teksty uzupełniające, podpisy pod ilustracje, przypisy, paginacja, i elementów graficznych na stronach książki, w tym ilustracje, mapy, z uwzględnieniem gradacji informacji) oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji;

–    opracowanie ikonograficzne – wybór zdjęć, ilustracji, dokumentów, rycin i map (łącznie ok. 180 ilustracji ±10% ze zbiorów własnych Wykonawcy); mapy ilustrować mają kwestie poruszane w dostarczanym przez Zamawiającego tekście (historyczny obszar dawnych ziem pruskich i ich obecny podział Polska–Rosja–Litwa, miejsca pobytu i podróży Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta, stan zabytków), w związku z czym Zamawiający przewiduje konieczność opracowania i wykonania niektórych z nich; przedstawienie opracowania ikonograficznego do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    opracowanie podpisów do zdjęć, dokumentów, rycin i map, opracowanie bibliografii, sporządzenie spisu źródeł ilustracji zgodnie z dokonanym doborem ikonograficznym oraz spisów treści, stron tytułowych i strony redakcyjnej; przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji;

–    wykonanie przekładu tekstów o objętości ok. 130 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków) z języka rosyjskiego na język niemiecki i angielski zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują minimum 2 korekty przed i po złamaniu stron, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej); Zamawiający przewiduje konieczność prowadzenia korespondencji dotyczącej korekt w języku rosyjskim; przedstawienie przekładów do akceptacji Zamawiającego;

–    opracowanie wydawnicze: redakcja tekstów w obu wersjach językowych; wykonanie korekt (dwukrotna korekta i ostateczna rewizja przed drukiem); opracowanie graficzne wszystkich elementów książki zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją edytorską, skład i łamanie, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy, przygotowanie do druku; przedstawienie makiety książki wraz z okładką do akceptacji Zamawiającego;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa), dostarczenie wydrukowanego nakładu na wskazany przez Zamawiającego adres w Olsztynie wraz z wniesieniem, rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf obu wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    przekazanie tekstu o objętości ok. 130 stron (±10%) znormalizowanego maszynopisu w języku rosyjskim będącego podstawą tłumaczenia na język niemiecki i język angielski;

–    konspekt określający wytyczne i założenia do tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych o projekcie, Zamawiającym i  Partnerach, źródłach finansowania (w języku polskim i rosyjskim do przetłumaczenia na angielski i niemiecki) oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

mapa pt. „Szlakiem zamków i fortyfikacji”                            

a. dane techniczne: nakład łączny 10 000 egzemplarzy, w tym 3000 egz. w wersji polskiej + 3000 egz. w wersji rosyjskiej + 2000 egz. w wersji niemieckiej + 2000 egz. w wersji angielskiej; format 680 x 480 mm po obc. plano (składana do formatu 113 × 240 mm po obc.); druk dwustronny 4 + 5 (CMYK + Pantone); papier mapowy typu GPrint 115 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznej mapy obejmującej obszar województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz obwodu kaliningradzkiego. Projekt musi uwzględniać umiejscowienie graficznych ikon zamków i fortyfikacji tego obszaru oraz inne elementy, np. graficzne oznaczenie miejscowości, dróg, rzek i jezior. Z tyłu mapy – teksty i zdjęcia dotyczące omawianego tematu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    opracowanie merytoryczne tekstów w języku polskim o zamkach i fortyfikacjach znajdujących się na obszarze sporządzanej mapy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego – przewidywana objętość ok. 0,5 arkusza autorskiego, tj. ok. 12 stron (±10%) znormalizowanego maszynopisu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczeń pisemnych opracowanego tekstu z języka polskiego na język rosyjski, niemiecki, angielski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu ich do mapy, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w czterech wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) odnoszących się do treści opracowanego tekstu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem; rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf czterech wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    konspekt określający wytyczne i założenia do napisania i tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych (w języku polskim i rosyjskim do przetłumaczenia na pozostałe języki) o projekcie, Zamawiającym i Partnerach, źródłach finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

mapa pt. „Szlakiem I wojny światowej”

a. dane techniczne: nakład łączny 10 000 egzemplarzy, w tym 3000 egz. w wersji polskiej + 3000 egz. w wersji rosyjskiej + 2000 egz. w wersji niemieckiej + 2000 egz. w wersji angielskiej; format 680 x 480 mm po obc. plano (składana do formatu 113 × 240 mm po obc.); druk dwustronny 4 + 5 (CMYK + Pantone); papier mapowy typu GPrint 115 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznej mapy obejmującej obszar województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego  oraz obwodu kaliningradzkiego. Projekt musi uwzględniać umiejscowienie graficznych ikon zachowanych zabytków architektury obronnej, muzeów, pomników i miejsc pamięci z okresu I wojny światowej oraz inne elementy, np. graficzne oznaczenie miejscowości, dróg, rzek i jezior. Z tyłu mapy – teksty i zdjęcia dotyczące omawianego tematu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    opracowanie merytoryczne tekstów w języku polskim o śladach historii z okresu I wojny światowej znajdujących się na obszarze sporządzanej mapy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego – przewidywana objętość ok. 0,5 arkusza autorskiego, tj. ok. 12 stron (±10%) znormalizowanego maszynopisu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczeń pisemnych opracowanego tekstu z języka polskiego na język rosyjski, niemiecki, angielski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu ich do mapy, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w czterech wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) odnoszących się do treści opracowanego tekstu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem; rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf czterech wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    konspekt określający wytyczne i założenia do napisania i tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych (w języku polskim i rosyjskim do przetłumaczenia na pozostałe języki) o projekcie, Zamawiającym i Partnerach, źródłach finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

broszura pt. „Wypoczynek w  zabytkach historycznych”

a. dane techniczne: nakład łączny 4000 egzemplarzy, w tym: 1000 egz. w wersji polskiej + 1000 egz. w wersji rosyjskiej + 1000 egz. w wersji niemieckiej + 1000 egz. w wersji angielskiej; format: 205 x 190 mm po obc.; objętość: 72 strony (±10%); druk: środki 4 + 4; okładka 4 + 0 + folia mat. + lakier UV miejscowo; papier: środki kreda mat. 135 g z vol. 1,2; okładka: karton kred. 250 g; oprawa: miękka, klejona.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego publikacji, na którą składać się będą opisy ok. 33 ofert turystycznych, informacje praktyczne, wstęp ogólny oraz zdjęcia i mapki poglądowe, a także informacje uzupełniające o projekcie, Zamawiającym i ewentualnych partnerach, źródłach finansowania oraz wymagane logotypy; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie map graficznych: ogólnej, obejmującej obszar województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz obwodu kaliningradzkiego, a także mapek sytuacyjnych określających szczegółowe położenie poszczególnych miejscowości wymienionych w treści opracowania (ok. 33 szt.); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczeń pisemnych tekstu polskiego o przewidywanej objętości ok. 50 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu na język rosyjski, niemiecki, angielski, , zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu ich do mapy, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w czterech wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – uzupełnienie materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) do ok. 33 opisów tematycznych (ofert turystycznych); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych pochodzących ze zbiorów własnych Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem; rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf czterech wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    dostarczenie tekstów w języku polskim o przewidywanej objętości ok. 50 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu oraz konspektu określającego wytyczne i założenia do tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych, w tym dotyczących projektu, Zamawiającego i Partnerów, źródeł finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

folder pt. „Gra – M. Kopernik”

a. dane techniczne: nakład łączny 250 egzemplarzy, w tym 150 egz. w wersji polskiej + 100 egz. w wersji rosyjskiej; format A4 składany w „C” do formatu 10 x 21 cm, papier kreda mat. 170 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego folderu według scenariusza przedstawionego przez Zamawiającego; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie mapek pomocniczych, przedstawiających centrum Olsztyna; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczenia pisemnego tekstu polskiego o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu na język rosyjski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu korekt, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w obu wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych pochodzących ze zbiorów własnych Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf dwóch wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    dostarczenie tekstów w języku polskim o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu;

–    przekazanie tekstów informacyjnych, w tym dotyczących projektu, Zamawiającego i  Partnerów, źródeł finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

folder pt. „Gra – I. Kant”

a. dane techniczne: nakład łączny 250 egzemplarzy, w tym 100 egz. w wersji polskiej + 150 egz. w wersji rosyjskiej; format: A4 składany w „C” do formatu 10 x 21 cm, papier kreda mat. 170 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego folderu według scenariusza przedstawionego przez Zamawiającego; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie mapek pomocniczych, przedstawiających centrum Kaliningradu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczenia pisemnego tekstu polskiego o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu na język rosyjski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu korekt, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w obu wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych pochodzących ze zbiorów własnych Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf dwóch wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    dostarczenie tekstów w języku polskim o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu;

–    przekazanie tekstów informacyjnych, w tym dotyczących projektu, Zamawiającego i ewentualnych partnerów, źródeł finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

ogloszenie

formularz_cenowy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: tłumaczenie polsko-angielskie i angielsko-polskie dla działań projektu nr PR/1/008/2018 z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Została wybrana oferta firmy: Biuro Tłumaczeń Technicznych INTEGRA, ul. Dworcowa 58/2, 44-100 Gliwice,                            NIP 648 102 72 91 za kwotę 31,00 zł. brutto  za jedną stronę  tekstu znormalizowanego maszynopisu.

zapytanie ofertowe – tłumaczenie pisemne polsko-angielskie i angielsko-polskie dla działań projektu nr PR/1/008/2018 z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Olsztyn, dnia 13.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 89 535 32 76

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia pisemnego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego dla działań projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79530000-8   – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

II. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie tłumaczenia pisemnego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego dla działań projektu nr PR/1/008/2018 obejmujące:  tłumaczenie zwykłe tekstów specjalistycznych z zakresu historii, kultury, turystyki; tłumaczenie zwykłe tekstów specjalistycznych dotyczące umów, porozumień, zamówień oraz  dokumentów i sprawozdań Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej. Łączna szacunkowa liczba stron zamawianego tłumaczenia: od 20 do 100 stron

 1. Termin realizacji zamówienia: od listopada 2019 r. do września 2021 r.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie).

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za 1 (jedną) stronę tekstu znormalizowanego maszynopisu rozumianego jako tekst zawierający 1 800 znaków ze spacjami, dotyczącego realizacji przedmiotu Zamówienia.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zastosować właściwą stawkę podatku VAT.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca) powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w dziale IV pkt. 1

zapytania ofertowego, Wykonawca złoży: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; b) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w następującym zakresie: 2 usługi odpowiadającej rodzajowi zamówienia, tj. dotyczące tłumaczenia polsko-angielskiego tekstów z zakresu historii, kultury, turystyki (do wyboru przynajmniej jedna dziedzina).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w dziale IV pkt. 2 Zamawiający żąda oświadczenia, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba do tego upoważniona.

VI. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VIII. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w takim przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

IX. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

X. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym”.

XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

Ofertę cenową należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów  (wraz z załącznikami) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, wpisując w temacie wiadomości „Oferta na usługę tłumaczenia pisemnego dla działań projektu nr PR/1/008/2018”.

 w terminie do dnia 18 listopada 2019 r.,   do godz. 16:00

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązany będzie, przed podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu oryginał podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: p. Izabela Narożniak-Jakubowska, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Świadczenie usługi będzie odbywać się z zależności od potrzeb Zamawiającego co oznacza, że usługi będą świadczone częściowo, każdorazowo określone umową i rozliczone na podstawie danej umowy i protokołu odbioru wykonanego zamówienia, płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Zamawiający każdorazowo drogą elektroniczną prześle wybranemu Wykonawcy tekst zapisany w plikach Word do tłumaczenia wraz z umową w której termin realizacji usługi będzie nie krótszy niż 5 dni. Wykonawca odeśle drogą elektroniczną sprawdzony i przetłumaczony tekst do Zamawiającego zapisany w plikach Word.

3. Zamawiający zastrzega żeby: a) każde tłumaczenie zostało wykonane terminowo ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, przez wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, którzy będą zobligowani do stosowania terminologii funkcjonującej w prawie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym, a także w dziedzinie, której dotyczy tekst tłumaczenia; b) każde tłumaczenie tekstów z zakresu historii, kultury, turystyki było dostarczane po korekcie dokonanej przez native speakera; c) tłumaczenie nie będzie wykonane przy użyciu translatorów językowych; d)  wybrany Wykonawca przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą z przedmiotowego tłumaczenia oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tłumaczenia, na następujących polach eksploatacji: – utrwalanie i zwielokrotnienie przy zastosowaniu technik drukarskich i komputerowych oraz wprowadzanie do pamięci komputera; – wprowadzanie do obrotu oraz użyczanie egzemplarzy; – publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez umieszczanie w sieci Internet oraz rozpowszechnianie, w szczególności na spotkaniach z udziałem Zamawiającego – niezależnie od charakteru tych spotkań.

XV. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO’’

1.Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana modyfikacja zostanie także niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane poniżej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Cena brutto najkorzystniejszej oferty

————————————————————  x 100%

Cena brutto badanej oferty

 1. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W  CELU  REALIZACJI  USŁUGI:

 1. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany w ofertach Wykonawców adres poczty elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronie: www.zamkigotyckie.org.pl.
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.
 3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej zamkigotyckie.org.pl  oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 10.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU OKREŚLONEGO ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Izabelę Narożniak- Jakubowską, adres Zamawiającego: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10,
  10-006  Olsztyn, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem na świadczenie usług w zakresie tłumaczenia pisemnego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego dla działań projektu nr PR/1/008/2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

zapytanie_ofertowe

Formularz_Ofertowy_Zalacznik_nr_1

Oswiadczenie_Wykonawcy_Załacznik_nr_2

Wykaz usług – Załacznik_nr_3

Brak powiązań – Załacznik_nr_4

zapytanie ofertowe – audyt finansowy z realizacji projektu nr PR/1/008/2018 z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Olsztyn, dnia 02.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie, Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, Strona: www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl,tel./fax. 89 535 32 76

 I INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu finansowego z realizacji projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79212000-3 – usługi audytu

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie audytu finansowego z realizacji projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00.

2. Celem usługi audytorskiej jest zapewnienie zgodności wydatków w ramach Projektu z prawem krajowym i prawodawstwem UE, jak również ich zgodności z wymogami Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 i postanowieniami Umowy o dotację zawartej przez Zamawiającego, w tym obowiązującej wersji formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Zadaniem audytora jest więc potwierdzenie ścieżki audytu, w tym potwierdzenie, że usługi, dostawy lub prace zostały zakończone, wykonane lub zainstalowane, a wydatki zadeklarowane przez Zamawiającego zostały przez niego opłacone. W tym celu audytor przeprowadza rachunkową, administracyjną i merytoryczną weryfikację wydatków przedstawionych przez Zamawiającego w sprawozdaniu okresowym/końcowym projektu, aby zapewnić, że wydatki: 1) zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie i budżetem projektu; 2) zostały ujęte w katalogu wydatków kwalifikowalnych stanowiącym część dokumentów Programu związanych z kwalifikowalnością wydatków i umową o dotację; 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu; 4) zostały poniesione zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, w szczególności zgodnie z zasadą „najlepszego stosunku jakości do ceny”; 5) zostały prawidłowo udokumentowane; 6) zostały uwzględnione w dokumentach księgowych.

3. Usługa audytu finansowego powinna być wykonana zarówno w terminie realizacji Projektu (w przypadku każdego wniosku o płatność składanego przez Zamawiającego) oraz po zakończeniu realizacji projektu w formie końcowego raportu z audytu, przełożonego w Biurze Zamawiającego.

4. Usługa audytu finansowego powinna zostać wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, dostępnymi na stronie https://www.plru.eu (wytyczne wraz wzory dokumentów dostępne są w zakładce dla Beneficjentów). W związku z tym że językiem Programu jest język angielski dlatego wszelka obowiązująca dokumentacja jest w języku angielskim. Raport z audytu powinien być sporządzony w języku angielskim i w języku polskim, zgodnie z wytycznymi (GUIDELINES ON EXPENDITURE VERIFICATION wraz z polskim roboczym tłumaczeniem) stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostępnymi pod adresem: https://www.plru.eu/en/pages/6

5. Zgodnie z wymaganiami Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 o zamówienie mogą występować Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 • Wykonawca tzn. Audytor musi spełniać co najmniej jeden z następujących wymogów:
 1. być członkiem krajowej władzy lub organu ds. rachunkowości i audytu, który jest członkiem IFAC;
 2. być członkiem krajowej władzy księgowej lub organu lub podmiotu audytowego. Jeżeli organizacja ta nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami IFAC i kodeksami etycznymi oraz musi posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
 3. być wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 • Weryfikując zamówienia publiczne, audytor musi dodatkowo spełnić co najmniej jeden z poniższych wymogów:
 1. przeprowadził kontrolę prawidłowości co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych prawem zamówień publicznych;
 2. świadczył co najmniej 10 usług doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, w tym m. in. wydając pisemne opinie prawne reprezentujące przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Audytor musi posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego, która odpowiada co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

6. Usługa dotyczy audytu finansowego na poziomie tylko części projektu Zamawiającego (działania miękkie, bez elementów inwestycyjnych) o maksymalnej wartości do 134 156,00 Euro.

7. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.,

8. Miejsce realizacji zamówienia: Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie).

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny brutto. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zastosować właściwą stawkę podatku VAT.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w pkt. II 5 zapytania ofertowego dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów oraz uzyska akceptację Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 do realizacji usługi. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w dziale IV pkt. 1 zapytania ofertowego Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba do tego upoważniona.

VI. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VIII. Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w takim przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

X. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym”.

 XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

Ofertę cenową należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów  (wraz z załącznikiem nr 2) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, wpisując
w temacie wiadomości „Oferta na usługę wykonanie audytu finansowego dla  projektu nr PR/1/008/2018”

w terminie do dnia 10 października 2019 r., do godz. 16:00

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązany będzie, przed podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu oryginał podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Realizacja usługi będzie w dwóch równych częściach, w tym ostatnia po złożeniu raportu końcowego z realizacji Projektu przez Zamawiającego. Usługa będzie płatna  przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od otrzymania faktury przez Zleceniodawcę.

XVI. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO’’

1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana modyfikacja zostanie także niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane poniżej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 

Cena brutto najkorzystniejszej oferty

————————————————————  x 100%

Cena brutto badanej oferty

 

 1. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W  CELU  REALIZACJI  USŁUGI:

 1. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany w ofertach Wykonawców adres poczty elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronach: www.zamkigotyckie.org.pl.
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.
 3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej zamkigotyckie.org.pl  oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 10.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU OKREŚLONEGO ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Izabelę Narożniak, adres Zamawiającego: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10,
  10-006  Olsztyn, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem na wykonanie audytu finansowego z realizacji projektu nr PR/1/008/2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak

 

zapytanie_ofertowe

Formularz_Ofertowy_Zalacznik_nr_1

Oswiadczenie_Wykonawcy_Załacznik_nr_2