Zapytanie ofertowe na prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia 06.04.2016

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia – organizacji założonej przez jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

III Zakres prac Wykonawcy na rzecz Zamawiającego obejmuje:

 1. obsługę rozliczeń finansowo-podatkowych;
 2. przedmiotowe urządzenia na rzecz Zamawiającego pod względem formalnym i materialnym oraz terminowo, zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. prowadzenie spraw kadrowych jednego pracownika Zamawiającego, zatrudnionego na umowę o pracę

IV Termin realizacji:

do 15 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2020 r.

V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 14 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Załączniki

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Doradztwo Finansowo-Podatkowe Maria Szołkiewicz – Wach i Córka, ul. Żeromskiego 24N/2, Olsztyn, która zaproponowała ceną 30 240,00 zł brutto, co miesięcznie stanowi 630,00 zł. brutto.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 15.04.2016

Aktualizacja strony internetowej

Olsztyn, 02.05.2013

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na aktualizację strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, działania  projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki, zgodnie z umową ILPR.02.01.00-28-006/10-00.

(więcej…)

Rosyjski asystent polskiego koordynatora projektu

 

Ольштын, 25.03.2013г

Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне назначить ответственное лицо  на должность российского  Ассистента  для польского координатора проекта. Ассистент будет помогать польскому координатору проекта  и отвечать за реализацию заданий на территории Калининградской области. Услуга касается реализации проекта «Повышение привлекательности северо-восточной Польши  и Калининградской области путем разработки и продвижения совместных туристических маршрутов». Проект реализован по Программе Приграничного Сотрудничества ЕИСП Литва-Польша- Россия 2007-2013 гг. и  при  финансовой поддержке  Европейского Союза.

(więcej…)

Usługa księgowości

Olsztyn, 16.01.2013

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie księgowości dla działań projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” realizowanych przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. (więcej…)

Usługa prawna

 

Olsztyn, 10.01. 2013

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę prawną projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 -2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki, zgodnie z umową ILPR.02.01.00-28-006/10-00.

(więcej…)