Olsztyn, 03.03.2020 r.

Znak sprawy: PR/1/008/2018/PN/Wydawnictwa/2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843).

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem jest przygotowanie, wydanie oraz dostawa publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyczne, w ramach projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3 marca 2020 r., w Urzędzie Miasta Olsztyna, Wydział Zamówień Publicznych, Pl. Jana Pawła II 1, 10-102 Olsztyn, IV piętro, pok. 402, o godz. 13.10.
 3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, w wysokości 226 272,90 zł brutto.
 4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:
 5. Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko,

  adres Wykonawcy

  Cena brutto

  [PLN]

  Doświadczenie zawodowe powyżej wymagań określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) lit b) SIWZ Termin wykonania Warunki płatności
  1. Piech Arkadiusz Euro Pilot Sp z o.o.,                             ul. Konarskiego 3,            01-355 Warszawa 199 350,00 Wykonanie czterech i więcej redakcji językowych  tekstu w wersji polskiej oraz czterech i więcej  redakcji językowych tekstu w wersji obcej (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski)   o charakterze pracy naukowej, artykułu, publikacji zwartej (książki)  o objętości co najmniej 5 arkuszy wydawniczych – każda, powyżej wymagań określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 3) lit. b) zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ,  do 30 czerwca 2021 30 dni od daty doręczenia  poprawnie wystawionej faktury/rachunku
  2.         Elżbieta Skóra Pracownia Wydawnicza Elset,                 ul. Lipowa 15,                       10-065 Olsztyn 198 252,00 Wykonanie czterech i więcej redakcji językowych  tekstu w wersji polskiej oraz czterech i więcej  redakcji językowych tekstu w wersji obcej (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski) o charakterze pracy naukowej, artykułu, publikacji zwartej (książki)  o objętości co najmniej 5 arkuszy wydawniczych – każda, powyżej wymagań określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 3) lit. b) zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ,    do 30 czerwca 2021 30 dni od daty doręczenia  poprawnie wystawionej faktury/rachunku

 

Przewodnicząca Komisji

Izabela Narożniak-Jakubowska                                                                                  .