Olsztyn, 16.03.2020

Szacowanie wartości zamówienia

 W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego rozbudowy aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej, w ramach  projektów:

  1. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski nr PR/1/008/2018, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego;
  2. ‘Rozwój marki turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich’, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, w ramach Priorytetu 4 Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 30 marca br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl

Uwaga:Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

Kod CPV:

72000000-5  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe  i wsparcia

72212500-4  Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020r.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

Zakres merytoryczny aplikacji powinien obejmować  następujące sfery:

a. Aktualizację całościowej wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej aplikacji wraz z wykonaniem niezbędnych pisemnych tłumaczeń aplikacji Zamawiającego, zbudowanej na platformie Android oraz iOS. Link do aplikacji: http://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie.

b. Włączenie do aplikacji prezentacji Kaliningradu oraz 4 nowych tras kulturowych i turystycznych przebiegających przez obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej/ województwo pomorskie/województwo warmińsko-mazurskie, wstępnie mogą to być: Szlak fortyfikacji, Szlak I wojny światowej, Szlak I. Kanta, Szlak bursztynowy lub inne przedsięwzięcia zaproponowane przez  Partnerów.

c. Przygotowanie scenariusza gry umiejscowionego w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów województwa pomorskiego/warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego przez który przebiegają szlaki kulturowe i turystyczne obwodu kaliningradzkiego na podstawie których zostanie skomponowana fabuła. Będą to przynajmniej 4 questy np.  Szlak fortyfikacji,  Szlak I wojny światowej, Szlak wybitnych postaci historycznych: M. Kopernika – I. Kanta, Szlak bursztynowy.

d. Opracowanie i włącznie do obecnego scenariusza gry trasy zwiedzania prowadzącej przez obwód kaliningradzki, połączonej z trasami prowadzącymi przez województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie, potwierdzanie pobytu za pomocą czytnika QR-code wbudowanego w aplikację oraz aktualnej lokalizacji użytkownika, informacje o dokonaniach użytkowników, zdobytych przez nich punktach za odkrycia itp., przedstawiane również w dedykowanym, responsywnym serwisie WWW współpracującym z aplikacją mobilną, stworzonym w ramach realizacji gry.

e. Wykorzystanie wspólnego potencjału historycznego i kulturowego miejsc i obiektów zabytkowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w celu połączenia różnych kryteriów oceny graczy np. liczbę odwiedzonych przez nich miejsc wraz ze sprawdzeniem wiedzy na temat odwiedzanych obiektów.

f. Zakres danych i funkcjonalności: baza zamków, fortyfikacji i innych zabytków, miejscowości wraz z możliwością zamieszczenia opisów historii i teraźniejszości, informacje kontaktowe, lokalizacja na mapie, galeria zdjęć, filmy, interaktywna mapa szlaku lokalizująca najbliższy zamek i miejscowość, sugerująca trasę zwiedzania poprzez wskazywanie propozycji kolejnych atrakcji i miejscowości do odwiedzenia; nagradzanie aktywności użytkowników korzystających z mobilnej gry turystycznej poprzez przyznawanie np. odznak za zaliczane zadania w kolejno odwiedzanych miejscach i zabytkach – zadania do wykonania będą wymagały poznania ciekawej historii związanej z każdym z miejsc i odnalezienia konkretnych miejsc na ich terenie oznakowanych specjalnie przygotowanym QR-kodem; logowanie poprzez Facebooka umożliwiające pochwalenie się osiągnięciami, umieszczenie informacji o zdobytych odznakach i promowanie aplikacji wśród znajomych.

g. Rozbudowę aplikacji celem jej dostosowanie dla osób słabo widzących tj. aplikacja powinna mieć wbudowany interfejs głosowy umożliwiający komunikację z aplikacją za pomocą głosu. Aplikacja po uruchomieniu umożliwiałaby przełączenie w tryb dla niedowidzących i umożliwiałaby komunikowanie się głosem poprzez wybieranie głosem poleceń. Dostępne polecenia głosowe byłyby uprzednio zdefiniowane w aplikacji i służyły do standardowej nawigacji, czyli np.: następny, poprzedni, cofnij, czytaj, menu główne, menu boczne, menu, filtruj, tak, nie, opis, pomoc itp. Dostępna by była instrukcja głosowa, która zawierała by legendę dźwiękową dostępnych komunikatów. Dalsza nawigacja po modułach odbywała by się poprzez wybieranie poleceń na podstawie uprzednio przeczytanej treści dotyczącej nawigacji. W tym trybie wyświetlamy np. menu główne odczytując jednocześnie tekst: A Zamki, B Osiągnięcia, C Szlaki, D Questy, wybierz pozycję menu podając literę od A do D…

Przykładowo obsługa questu w tym trybie wstępnie wyglądałaby tak:

– otwieramy ekran questu (standard), system sprawdza naszą lokalizację, szuka najbliższego punktu i przekazuje nam komunikat głosowy typu: „najbliższe miejsce, w którym znajdziesz kolejne zagadki dwa kilometry na wschód od twojej aktualnej lokalizacji – zamek w miejscowości Nidzica”;

– po dotarciu miejsce, komunikat głosowy: „punkt odblokowany, pierwsze pytanie (odczytuje pytanie), odpowiedzi: A odpowiedź pierwsza, B odpowiedź druga, C odpowiedź trzecia. Wybierz poprawną odpowiedź… B … wybrałeś odpowiedź B odpowiedź druga, czy na pewno? …tak… zaznaczam…. Odpowiedź poprawna, kolejne pytanie… itd.;

– po ostatnim pytaniu w danym punkcie informacja: „zaliczyłeś to miejsce z wynikiem 75%”;

– i wracamy do sprawdzania lokalizacji i wskazania kolejnego punktu.

Obsługa szlaku:

– punkty na szlaku wywoływane za pomocą liczb: pierwszy, drugi, piąty;

– w trybie wyświetlania opisu punktów, nawigacja: „następny, poprzedni, powrót do szlaku”;

– polecenie „opis” odczytuje treść opisu szlaku.

Na ekranach gdzie dostępne jest menu kontekstowe, poleceniem „menu” wywołujemy listę dostępnych opcji, np. z poziomu questu, po wydaniu polecenia „menu” usłyszymy: „A opis questu, B poradnik, wybierz opcję…”

Dodatkowy elementem będzie  wprowadzenie audiodeskrypcji zdjęć.

Każdy wprowadzony do aplikacji plik zdjęciowy będzie mógł być opisany a następnie podczas wyświetlania ekranów, przed odczytaniem opisu usłyszymy opis tego co widać na zdjęciu.

h. Rozbudowana aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” powinna zostać zintegrowana z wykonaną przez Zamawiającego w 2016 roku aplikacją mobilną „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl lub http://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie), z zastrzeżeniem że wszystkie jej części w 4 wersjach językowych powinny działać w systemie iOS oraz Android.

i. Parametry techniczne aplikacji powinny uwzględniać następujące wymagania: platforma Android, platforma iOS, polska, angielska, niemiecka, rosyjska wersja językowa.

j. Wykonie pisemnych tłumaczeń tekstu na język polski, niemiecki, angielski, rosyjski o łącznej objętości wszystkich tekstów we wszystkich tłumaczeniach około 170 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę). Zakładając, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teksty w wersji polskiej od polskich Partnerów i rosyjskiej od Partnerów rosyjskich jako teksty źródłowe, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

-tłumaczenia pisemnego tekstów z języka rosyjskiego na język polski, a następnie na język niemiecki i angielski;

– tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na języki: rosyjski, niemiecki i angielski.

Łączna liczba wszystkich powyżej wymienionych tłumaczeń nie powinna przekroczyć 170 (±10%) stron.

k. Uaktualnienie aplikacji w sklepie mobilnym Google Play oraz umieszczenie aplikacji w sklepie mobilnym AppleStore na koncie Wykonawcy i udostępnienie w sposób nieodpłatny i nieograniczony do pobierania przez użytkowników.

l. Wykorzystanie dotychczas funkcjonującego QR-kod jednoznacznie identyfikujący aplikację gry do jej promocji na lokalnych serwisach internetowych członków Zamawiającego oraz zainteresowanych muzeów, instytucji kultury lub ogólnopolskich i regionalnych portali turystycznych związanych z regionem Pomorza, Warmii i Mazur.

ł. Promocję aplikacji gry przynajmniej na 5 lokalnych turystycznych serwisach internetowych związanych z regionem Warmii i Mazur lub Pomorza.

Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

a. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansujących, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji.

b. Dostarczenie zdjęć zamków, zabytków oraz atrakcji z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, obwodu kaliningradzkiego, tematycznie związanych z aplikacją.

c. Przekazanie teksów pisemnych w wersji polskiej i rosyjskiej jako tekstów źródłowych na potrzeby aplikacji.

 Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

formularz_cenowy

ogloszenie