Olsztyn, 10.02.2020

Szacowanie wartości zamówienia

W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przygotowania, wydania oraz dostawy publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyczne w ramach  projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 17 lutego br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl

Uwaga: Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

Działanie obejmuję przygotowanie i druk następujących wydawnictw w terminach:

  1. książka pt. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – I. Kant” – nakład 2 000 egz. w wersji angielskiej, niemieckiej (łącznie): do 31 lipca 2020
  2. folder pt. „Gra – M. Kopernik” – nakład 250 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej (łącznie):do 31 sierpnia 2020
  3. folder pt. „Gra – I. Kant” – nakład 250 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej (łącznie): do 31 sierpnia 2020
  4. broszura pt. „Wypoczynek w zabytkach historycznych” – nakład 4 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (łącznie): do 20 listopada 2020
  5. mapa pt. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” – nakład 10 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (łącznie); do 30 czerwca 2021
  6. mapa pt. „Szlakiem I wojny światowej” – nakład 10 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (łącznie); do 30 czerwca 2021

Kod CPV:  22140000-3 Ulotki, 22110000-4 Drukowane książki,22114300-5 Mapy, 22150000-6 Broszury, 79823000-9  Usługi drukowania i dostawy

książka pt. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”

a. dane techniczne: nakład łączny: 2000 egzemplarzy, w tym: 1000 egz. w wersji angielskiej + 1000 egz. w wersji niemieckiej; format 210 x 290 mm po obc.; objętość ok. 88 stron (±10%); druk: blok książki 4 + 4; oklejka 5 + 0 (CMYK + Panton) + folia mat. + lakier UV miejscowo; wyklejka 1 + 1; papier: środki kreda mat. 150 g; oklejka kreda 135 g, wyklejka offset 160 g; oprawa: twarda, szyta nićmi

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej wszystkich elementów wydawanej książki, tj. projektu okładki i layoutu stron (dobór czcionki, rozmieszczenie tekstów, w tym tekst główny i teksty uzupełniające, podpisy pod ilustracje, przypisy, paginacja, i elementów graficznych na stronach książki, w tym ilustracje, mapy, z uwzględnieniem gradacji informacji) oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji;

–    opracowanie ikonograficzne – wybór zdjęć, ilustracji, dokumentów, rycin i map (łącznie ok. 180 ilustracji ±10% ze zbiorów własnych Wykonawcy); mapy ilustrować mają kwestie poruszane w dostarczanym przez Zamawiającego tekście (historyczny obszar dawnych ziem pruskich i ich obecny podział Polska–Rosja–Litwa, miejsca pobytu i podróży Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta, stan zabytków), w związku z czym Zamawiający przewiduje konieczność opracowania i wykonania niektórych z nich; przedstawienie opracowania ikonograficznego do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    opracowanie podpisów do zdjęć, dokumentów, rycin i map, opracowanie bibliografii, sporządzenie spisu źródeł ilustracji zgodnie z dokonanym doborem ikonograficznym oraz spisów treści, stron tytułowych i strony redakcyjnej; przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji;

–    wykonanie przekładu tekstów o objętości ok. 130 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków) z języka rosyjskiego na język niemiecki i angielski zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują minimum 2 korekty przed i po złamaniu stron, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej); Zamawiający przewiduje konieczność prowadzenia korespondencji dotyczącej korekt w języku rosyjskim; przedstawienie przekładów do akceptacji Zamawiającego;

–    opracowanie wydawnicze: redakcja tekstów w obu wersjach językowych; wykonanie korekt (dwukrotna korekta i ostateczna rewizja przed drukiem); opracowanie graficzne wszystkich elementów książki zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją edytorską, skład i łamanie, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy, przygotowanie do druku; przedstawienie makiety książki wraz z okładką do akceptacji Zamawiającego;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa), dostarczenie wydrukowanego nakładu na wskazany przez Zamawiającego adres w Olsztynie wraz z wniesieniem, rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf obu wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    przekazanie tekstu o objętości ok. 130 stron (±10%) znormalizowanego maszynopisu w języku rosyjskim będącego podstawą tłumaczenia na język niemiecki i język angielski;

–    konspekt określający wytyczne i założenia do tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych o projekcie, Zamawiającym i  Partnerach, źródłach finansowania (w języku polskim i rosyjskim do przetłumaczenia na angielski i niemiecki) oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

mapa pt. „Szlakiem zamków i fortyfikacji”                            

a. dane techniczne: nakład łączny 10 000 egzemplarzy, w tym 3000 egz. w wersji polskiej + 3000 egz. w wersji rosyjskiej + 2000 egz. w wersji niemieckiej + 2000 egz. w wersji angielskiej; format 680 x 480 mm po obc. plano (składana do formatu 113 × 240 mm po obc.); druk dwustronny 4 + 5 (CMYK + Pantone); papier mapowy typu GPrint 115 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznej mapy obejmującej obszar województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz obwodu kaliningradzkiego. Projekt musi uwzględniać umiejscowienie graficznych ikon zamków i fortyfikacji tego obszaru oraz inne elementy, np. graficzne oznaczenie miejscowości, dróg, rzek i jezior. Z tyłu mapy – teksty i zdjęcia dotyczące omawianego tematu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    opracowanie merytoryczne tekstów w języku polskim o zamkach i fortyfikacjach znajdujących się na obszarze sporządzanej mapy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego – przewidywana objętość ok. 0,5 arkusza autorskiego, tj. ok. 12 stron (±10%) znormalizowanego maszynopisu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczeń pisemnych opracowanego tekstu z języka polskiego na język rosyjski, niemiecki, angielski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu ich do mapy, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w czterech wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) odnoszących się do treści opracowanego tekstu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem; rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf czterech wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    konspekt określający wytyczne i założenia do napisania i tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych (w języku polskim i rosyjskim do przetłumaczenia na pozostałe języki) o projekcie, Zamawiającym i Partnerach, źródłach finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

mapa pt. „Szlakiem I wojny światowej”

a. dane techniczne: nakład łączny 10 000 egzemplarzy, w tym 3000 egz. w wersji polskiej + 3000 egz. w wersji rosyjskiej + 2000 egz. w wersji niemieckiej + 2000 egz. w wersji angielskiej; format 680 x 480 mm po obc. plano (składana do formatu 113 × 240 mm po obc.); druk dwustronny 4 + 5 (CMYK + Pantone); papier mapowy typu GPrint 115 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznej mapy obejmującej obszar województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego  oraz obwodu kaliningradzkiego. Projekt musi uwzględniać umiejscowienie graficznych ikon zachowanych zabytków architektury obronnej, muzeów, pomników i miejsc pamięci z okresu I wojny światowej oraz inne elementy, np. graficzne oznaczenie miejscowości, dróg, rzek i jezior. Z tyłu mapy – teksty i zdjęcia dotyczące omawianego tematu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    opracowanie merytoryczne tekstów w języku polskim o śladach historii z okresu I wojny światowej znajdujących się na obszarze sporządzanej mapy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego – przewidywana objętość ok. 0,5 arkusza autorskiego, tj. ok. 12 stron (±10%) znormalizowanego maszynopisu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczeń pisemnych opracowanego tekstu z języka polskiego na język rosyjski, niemiecki, angielski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu ich do mapy, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w czterech wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) odnoszących się do treści opracowanego tekstu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem; rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf czterech wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    konspekt określający wytyczne i założenia do napisania i tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych (w języku polskim i rosyjskim do przetłumaczenia na pozostałe języki) o projekcie, Zamawiającym i Partnerach, źródłach finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

broszura pt. „Wypoczynek w  zabytkach historycznych”

a. dane techniczne: nakład łączny 4000 egzemplarzy, w tym: 1000 egz. w wersji polskiej + 1000 egz. w wersji rosyjskiej + 1000 egz. w wersji niemieckiej + 1000 egz. w wersji angielskiej; format: 205 x 190 mm po obc.; objętość: 72 strony (±10%); druk: środki 4 + 4; okładka 4 + 0 + folia mat. + lakier UV miejscowo; papier: środki kreda mat. 135 g z vol. 1,2; okładka: karton kred. 250 g; oprawa: miękka, klejona.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego publikacji, na którą składać się będą opisy ok. 33 ofert turystycznych, informacje praktyczne, wstęp ogólny oraz zdjęcia i mapki poglądowe, a także informacje uzupełniające o projekcie, Zamawiającym i ewentualnych partnerach, źródłach finansowania oraz wymagane logotypy; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie map graficznych: ogólnej, obejmującej obszar województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz obwodu kaliningradzkiego, a także mapek sytuacyjnych określających szczegółowe położenie poszczególnych miejscowości wymienionych w treści opracowania (ok. 33 szt.); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczeń pisemnych tekstu polskiego o przewidywanej objętości ok. 50 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu na język rosyjski, niemiecki, angielski, , zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu ich do mapy, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w czterech wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – uzupełnienie materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) do ok. 33 opisów tematycznych (ofert turystycznych); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych pochodzących ze zbiorów własnych Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem; rozesłanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych zgodnie z ustawą;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf czterech wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    dostarczenie tekstów w języku polskim o przewidywanej objętości ok. 50 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu oraz konspektu określającego wytyczne i założenia do tłumaczenia tekstów przez Wykonawcę;

–    przekazanie tekstów informacyjnych, w tym dotyczących projektu, Zamawiającego i Partnerów, źródeł finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

folder pt. „Gra – M. Kopernik”

a. dane techniczne: nakład łączny 250 egzemplarzy, w tym 150 egz. w wersji polskiej + 100 egz. w wersji rosyjskiej; format A4 składany w „C” do formatu 10 x 21 cm, papier kreda mat. 170 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego folderu według scenariusza przedstawionego przez Zamawiającego; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie mapek pomocniczych, przedstawiających centrum Olsztyna; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczenia pisemnego tekstu polskiego o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu na język rosyjski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu korekt, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w obu wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych pochodzących ze zbiorów własnych Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf dwóch wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    dostarczenie tekstów w języku polskim o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu;

–    przekazanie tekstów informacyjnych, w tym dotyczących projektu, Zamawiającego i  Partnerów, źródeł finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

folder pt. „Gra – I. Kant”

a. dane techniczne: nakład łączny 250 egzemplarzy, w tym 100 egz. w wersji polskiej + 150 egz. w wersji rosyjskiej; format: A4 składany w „C” do formatu 10 x 21 cm, papier kreda mat. 170 g.

b. do zadań Wykonawcy należy:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego folderu według scenariusza przedstawionego przez Zamawiającego; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie mapek pomocniczych, przedstawiających centrum Kaliningradu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie tłumaczenia pisemnego tekstu polskiego o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu na język rosyjski, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym wykonanie korekty tłumaczeń przez native speakerów (obowiązują min. 2 korekty przed i po złamaniu tekstów i wprowadzeniu korekt, które należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekty w obu wersjach językowych uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    uregulowanie kwestii praw autorskich wykorzystywanych materiałów ikonograficznych pochodzących ze zbiorów własnych Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu informacji w tym zakresie; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku;

–    realizacja poligraficzna (druk i oprawa); dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie wraz z wniesieniem;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf dwóch wersji językowych do druku i zamieszczenia w Internecie.

c. do zadań Zamawiającego należy:

–    dostarczenie tekstów w języku polskim o przewidywanej objętości ok. 2 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu;

–    przekazanie tekstów informacyjnych, w tym dotyczących projektu, Zamawiającego i ewentualnych partnerów, źródeł finansowania oraz wymagane logotypy;

–    przekazanie zdjęć zamków należących do członków Stowarzyszenia (ok. 20 szt.);

–    akceptacja wydawnictwa na każdym etapie realizacji; Zamawiający dopuszcza konieczność osobistego kontaktu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji wydania na poszczególnych etapach pracy.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

ogloszenie

formularz_cenowy