Olsztyn, 16.01.2013

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie księgowości dla działań projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” realizowanych przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”.

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,                          tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

 

II Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie księgowości (obsługa rozliczeń finansowo – podatkowych) oraz prowadzenie spraw kadrowych dla działań projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki, zgodnie z umową ILPR.02.01.00-28-006/10-00.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III Termin realizacji:

24.01.2013 – 07.11.2014

 

IV Sposób przygotowania oferty:

1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.

 

V Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie. org.pl w terminie do 23 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

6. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

z poważaniem

 

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

 

zapytanie

formularz_zalacznik_1