Olsztyn, 10.01. 2013

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę prawną projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 -2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki, zgodnie z umową ILPR.02.01.00-28-006/10-00.

I Zamawiający:

 

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,                          tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

 

II Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna projektu nr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” w okresie obowiązywania umowy ILPR.02.01.00-28-006/10-00, obejmująca:

 

– pomoc w przygotowaniu  postępowań (przetarg nieograniczony, zamówienia poniżej 14 000 Euro), na prośbę polskiego koordynatora projektu w związku z  realizowanymi działaniami Projektu;

 

– przygotowanie umów w porozumieniu z polskim koordynatorem projektu dotyczących realizacji działań Projektu;

 

– sporządzanie pisemnych opinii prawnych na prośbę polskiego koordynatora projektu w związku z  realizowanymi działaniami Projektu;

 

– wskazywanie propozycji rozwiązywania problemów prawnych;

 

– innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługa prawną w zakresie realizacji Projektu.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III Sposób świadczenia usługi

 

1. Wykonawca winien realizować obsługę prawną osobiście. Dopuszcza się zlecenie części

 

prac osobom trzecim za pisemną zgodą Zamawiającego.

 

2. Świadczenie usług odbywać się będzie w zależności od  potrzeb Zamawiającego – w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

IV Termin realizacji:

 

do 31 października 2014 roku

 

V Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

 

1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać posiadać uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, okoliczność tą należy udokumentować kserokopią dokumentu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

 

VI Sposób przygotowania oferty:

 

1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.

 

2. Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię dokumentu zgodnie z warunkiem określonym w V pkt1, poświadczonego za zgodność z oryginałem.

 

VII Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 

1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty oraz skan dokumentu określonego w V pkt1 poświadczonego za zgodność z oryginałem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie. org.pl w terminie do 15 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.

 

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w

 

niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.

 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

 

ofertę.

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

6. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

 

7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

 

 

z poważaniem

 

Izabela Narożniak

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

 

 

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

 

 

zapytanie

formularz_zalacznik_1