Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia – organizacji założonej przez jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

III Zakres prac Wykonawcy na rzecz Zamawiającego obejmuje:

 1. obsługę rozliczeń finansowo-podatkowych;
 2. przedmiotowe urządzenia na rzecz Zamawiającego pod względem formalnym i materialnym oraz terminowo, zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. prowadzenie spraw kadrowych jednego pracownika Zamawiającego, zatrudnionego na umowę o pracę

IV Termin realizacji:

do 15 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2020 r.

V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 14 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Załączniki

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Doradztwo Finansowo-Podatkowe Maria Szołkiewicz – Wach i Córka, ul. Żeromskiego 24N/2, Olsztyn, która zaproponowała ceną 30 240,00 zł brutto, co miesięcznie stanowi 630,00 zł. brutto.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 15.04.2016