Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę transportową z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego dzieci i młodzieży polskiej wraz z opiekunami – uczestników lekcji historii w Obwodzie Kaliningradzkim. Przedsięwzięcie jest działaniem projektu pn. „Żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

 

II Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego dwóch grup osób, z czego każda grupa złożona jest z 19 osób tj. dzieci i młodzieży polskiej wraz z opiekunami – uczestnicy lekcji historii w Kaliningradzie.
  1. Usług transportowa dla dwóch grup osób z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego obejmuje:

– autobus do przewozu dzieci i młodzieży wraz z opiekunami na 19 osób +1 kierowca;

– pierwszy przejazd na trasie: Człuchów– Bytów – Kaliningrad (obejmuje także przejazdy po mieście) – Bytów – Człuchów jednej grupy polskiej – jest to  wyjazd dwudniowy z noclegiem w Kaliningradzie;

– drugi przejazd na trasie: Nowe – Gniew – Kaliningrad (obejmuje także przejazdy po mieście) – Gniew – Nowe jednej grupy polskiej – jest to wyjazd dwudniowy z noclegiem w Kaliningradzie;

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III Termin realizacji:

od 5.09.2016 do 31.10.2016, poszczególne terminy wyjazdów 2 grup zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

  1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wszystkie aktualne licencje oraz ubezpieczenia zezwalające na przewóz międzynarodowy dzieci i młodzieży zgodnie z przedmiotem zamówienia.
  2. O realizację zamówienia mogą starać się Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego.

V Sposób przygotowania oferty:

W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

  1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 9 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.
  2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
  3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
  6. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

z poważaniem

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

zapytanie_1

formularz_zalacznik_1

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Grajan Tour Sp. z o.o, ul. Kościuszki 20/2, 10-504 Olsztyn, która zaproponowała cenę 4 900,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 10.08.2016