Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie aplikacji mobilnej dla gry turystycznej bazującej na potencjale szlaków kulturowych i turystycznych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, działania projektu „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,  tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji mobilnej dla gry turystycznej pod roboczym tytułem „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” w wersji polskiej. Gra będzie kontynuacją wcześniejszego działania Zamawiającego który w 2015 roku wykonał aplikację mobilną „Szlak Zamków Gotyckich” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl) prezentującą w wersji polskiej i rosyjskiej 16 zamków (Człuchów, Bytów, Lębork, Gniew, Nowe, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgoń, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn) należących do organizacji Wnioskodawcy oraz pozostałości zamków na terenie 9 miejscowości obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej: Zeleznodoroznyj (zamek Gerdauen), Vesioloje (zamek Balga), Talpaki (zamek Taplacken), Guryevsk (zamek Neuhausen), Nizovje (zamek Waldau), Nieman (zamek Ragnit), Polessk (zamek Labiau), Cherniachovsk (zamek Insterburg), Kamienskoje (zamek Saalau).

 

III  Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

 1. Zakres merytoryczny aplikacji powinien obejmować następujące sfery:

a. Przygotowanie scenariusza gry umiejscowionego w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego przez które przebiegają   szlaki kulturowe i turystyczne na podstawie których zostanie skomponowana fabuła. W przypadku województwa pomorskiego będą to np. 4 trasy turystyczne, jak: Szlak Zamków Gotyckich (9 zamków), Szlak Zabytków Hydrotechniki, Szlak Bursztynowy, Szlak Latarni Morskich. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego prócz Szlaku Zamków Gotyckich (7 zamków) będzie także Szlak Kopernikowski, przebiegający przez miejsca i miejscowości związane z pracą wybitnego astronoma, lekarza, ekonomisty i administratora dóbr kapituły warmińskiej.

b. Zawarcie elementów grywalizacji angażujące uczestników gry i zachęcające ich do odwiedzania kolejnych miejscowości i zamków oraz opracowanie systemu nagradzania użytkowników. W grze powinien zostać uwzględniony jeden z dwóch rodzajów nagród tj. nagroda systemowa (zaprojektowany na potrzeby aplikacji ranking, odznaka, nagroda rzeczowa) lub nagroda społeczna (osiągnięty status, sprostanie wyzwaniom i konkurencji, doskonalenie się, poczucie przynależności do określonej wspólnoty, kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, możliwość samoekspresji oraz poczucie ryzyka utraty osiągniętego statusu).

c. Włącznie do scenariusza gry następujących elementów funkcjonalnych aplikacji: opracowanie optymalnej trasy zwiedzania podzielonej na mniejsze etapy (pomorski, warmińsko-mazurski), potwierdzanie pobytu za pomocą czytnika QR-code wbudowanego w aplikację oraz aktualnej lokalizacji użytkownika, informacje o dokonaniach użytkowników, zdobytych przez nich punktach za odkrycia itp., przedstawiane również w dedykowanym, responsywnym serwisie WWW współpracującym z aplikacją mobilną, stworzonym w ramach realizacji gry.

d. Wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego miejsc i obiektów zabytkowych w celu połączenia różnych kryteriów oceny graczy np. liczbę odwiedzonych przez nich miejsc wraz ze sprawdzeniem wiedzy na temat odwiedzanych obiektów.

 1. Parametry techniczne aplikacji powinny uwzględniać następujące wymagania: platforma Android, platforma iOS, polska wersja językowa, wykorzystanie narzędzi systemowych do syntetyzowania mowy na podstawie zapisanej w aplikacji treści.
 1. Zakres danych i funkcjonalności: baza zamków i miejscowości wraz z możliwością zamieszczenia opisów historii i teraźniejszości, informacje kontaktowe, lokalizacja na mapie, galeria zdjęć, filmy, interaktywna mapa szlaku lokalizująca najbliższy zamek i miejscowość, sugerująca trasę zwiedzania poprzez wskazywanie propozycji kolejnych zamków i miejscowości do odwiedzenia; nagradzanie aktywności użytkowników korzystających z mobilnej gry turystycznej poprzez przyznawanie np. odznak za zaliczane zadania w kolejno odwiedzanych zamkach – zadania do wykonania będą wymagały poznania ciekawej historii związanej z każdym z miejsc i odnalezienia konkretnych miejsc na ich terenie oznakowanych specjalnie przygotowanym QR-kodem; logowanie poprzez Facebooka umożliwiające pochwalenie się osiągnięciami, umieszczenie informacji o zdobytych odznakach i promowanie aplikacji wśród znajomych.
 1. Aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” powinna zostać zintegrowana z wykonaną przez Wnioskodawcę w 2015 roku aplikacją mobilną „Szlak Zamków Gotyckich” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl) i docelowo – po stworzeniu wersji dla systemu iOS – ją zastąpić, z zastrzeżeniem, że część aplikacji, która została wykonana w 2015 roku powinna działać na platformie iOS również w wersji rosyjskiej.
 1. Uzupełnienie aplikacji „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” własnymi materiałami zdjęciowymi.
 1. Uaktualnienie aplikacji w sklepie mobilnym Google Play oraz umieszczenie aplikacji w sklepie mobilnym AppleStore na koncie Wykonawcy i udostępnienie w sposób nieodpłatny i nieograniczony do pobierania przez użytkowników.
 1. Opracowanie i udostępnienie QR-kod jednoznacznie identyfikujący aplikację gry, który będzie wykorzystywany do jej promocji na lokalnych serwisach internetowych członków Wnioskodawcy oraz zainteresowanych muzeów, instytucji kultury lub ogólnopolskich i regionalnych portali turystycznych związanych z regionem Pomorza, Warmii i Mazur.
 1. Promocję aplikacji gry przynajmniej na 5 lokalnych turystycznych serwisach internetowych związanych z regionem Warmii i Mazur lub Pomorza.

 

IV  Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

 1. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansującej, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji, jak również przekazanie zdjęć zamków tematycznie związanych z aplikacją.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V Termin realizacji:

do 30 września 2016 r.

VI Płatność:

Przelew w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, po odbiorze przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy, potwierdzonego przez strony protokołem odbioru.

VII Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 serwisy internetowe  oparte o system zarządzania treścią, wykorzystujące bazy danych oraz systemy mapowe lub aplikacje mobilne o podobnych funkcjonalnościach i dołączy do oferty ich wykaz (załącznik nr 1) w celu weryfikacji ich funkcjonalności,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

VIII Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1).

 

IX Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 30 maja 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena: 100%
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najkorzystniejsze warunki. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany jest przez podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu:
 5. oryginał podpisanej oferty
 6. oryginał podpisanego załącznika nr 1 (wykaz zrealizowanych usług)
 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Izabela Narożniak, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 10. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.
 11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

zapytanie_ofertowe_gra

formularz_zalacznik_1

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: GRUPA WM Sp. z o.o, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, która zaproponowała cenę 22 000,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 02.06.2016