Zapytanie ofertowe na wykonanie audiobooka w oprawie albumowej

„Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa”

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie i

wykonanie audiobooka w oprawie albumowej „Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa” w wersji polskiej, niemieckiej i węgierskiej.

I  Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,

tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II  Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowanie i wykonanie audiobooka w oprawie albumowej „Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa” w wersji polskiej, niemieckiej i węgierskiej.

III  Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

Założenia edytorskie:

 1. Zakłada się wykonanie publikacji mającej dwie postacie stanowiące jedną integralną całość, tj.: książka w wersji poligraficznej i płyta audio z recytacjami 16 pieśni Fryderyka Gregoroviusa nagranymi w trzech językach – polskim, niemieckim i węgierskim. Spodziewana zawartość książki: teksty, zdjęcia, rysunki, obowiązujące warunkami projektu zapisy informacyjne i logotypy.
 1. Publikacja, zarówno książki jak i płyty audio, opracowana będzie w trzech wersjach językowych: polskiej, węgierskiej i niemieckiej.
 1. Płyta audio powinna być zespolona z książką poprzez ozdobną, zadrukowaną kieszeń kartonową.
 1. Nakład: 1000 egz. (książka + płyta audio).
 1. Dane techniczne poszczególnych elementów publikacji:

 

KSIĄŻKA

objętość              96 stron

format                 220×220 mm

druk                      środki wielobarwne, oklejka wielobarwna, wyklejka zadruk dwustronny wielobarwny

papier                  środki – uszlachetniony typu Munken, barwiony w masie (tonacja kremowa), 120g,

oklejka – kreda 130 g, wyklejka – Munken 180 g

Oprawa                twarda, szyta nićmi,

okładka powleczona folią mat., typu soft, lakier UV miejscowo

 

Uwaga:                książka zawierać ma trzy zakładki – każda w barwach flag narodowych Polski, Węgier i Niemiec.

 

PŁYTA AUDIO

Tłoczenie            nagrań 26 recytacji pieśni Ferdynanda Gregorowiusa w języku polskim, węgierskim i niemieckim.

Nadruk                wielobarwny nawiązujący do projektu i kolorystyki okładki z uwzględnieniem trójjęzycznych zapisów tytułu publikacji oraz formalnych treści i oznakowań logotypów dotyczący realizacji projektu wg wskazań Zamawiającego.

Oprawa                 płyta umieszczona ma być w ozdobnej,  zaprojektowanej przez Wykonawcę kieszeni kartonowej przymocowanej do pierwszej wewnętrznej strony okładki.

 

OPRAWA PŁYTY AUDIO

Format                 po złożeniu 215×215 mm

Nadruk                jednostronny, wielobarwny

Papier                  karton kred. 220g

 

Zadania do wykonania przez Wykonawcę:

 1. KSIĄŻKA

a) Opracowanie graficzne: projekt okładki, wyklejki, stron tytułowych i środków do akceptacji Zamawiającego.

b) Redakcja wydawnicza i korekta tekstów w trzech wersjach językowych, w tym przekazanie do autoryzacji i naniesienie korekt autorskich.

c) Wykonanie dla każdej z wersji językowych po dwa rysunki wiodące przedstawiające zbrojnych uczestników Wiosny Ludów Polski, Węgier i Niemiec.

d) Opracowanie ikonograficzne: dobór ze źródeł własnych Wykonawcy zdjęć archiwalnych i współczesnych (ok. 50-60) odnoszących się do wydarzeń, postaci,  dokumentów i obecnych śladów pamięci  o Wiośnie Ludów – Polska, Węgry i Niemcy.

e) Przedstawienie opracowanego materiału zdjęciowego do akceptacji Zamawiającego.

f) Opracowanie podpisów do wybranych zdjęć w języku polskim i ich przekład na język węgierski i niemiecki.

g) Skład i łamanie tekstów i ilustracji.

h) Opracowanie elementów graficznych i logotypów wskazanych przez Zamawiającego.

i) Przekład na język węgierski i niemiecki Wstępu i prawnie obowiązujących wymogami projektu tekstów uzupełniających, które przekaże Zamawiający (łącznie ok. 5½ str. maszynopisu).

j) Elektroniczne przygotowanie całości materiałów i przekazanie Zamawiającemu plików PDF o wysokiej i o obniżonej jakości oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji w formie e-booka o wyglądzie klasycznej książki z możliwością przeglądania poszczególnych stron; posiadania funkcji przybliżania/powiększania stron za pomocą scrollera myszki lub klawiszy klawiatury; możliwości czytania na pełnym ekranie; interaktywnego spisu treści; przewijania stron, wyszukiwania, zaznaczania oraz kopiowania tekstu w publikacji; dodawania zakładek i robienia notatek; ściągania publikacji lub konkretnej strony w pdf i zapisywania na komputerze lub innym nośniku typu pamięć przenośna, płyta CD; wydrukowania; wysyłania na maila, Tweetera i Facebooka; kompatybilności z przeglądarkami Internet Explorer wersja 7.x oraz wyższej, Firefox wersja 2.x oraz wyższej, Chrome wersja 1.x oraz wyższej; dostosowania się automatycznie do rozdzielczości ekranu.

k) Druk i oprawa książki z uwzględnieniem wklejenia trzech zakładek/wstążek w barwach narodowych Polski, Węgier i Niemiec oraz ozdobnej kieszeni kartonowej z płytą audio.

 1. PŁYTA AUDIO

a) Sporządzenie uporządkowanego indeksu poszczególnych recytacji pieśni (trzy wersje językowe każda po 16 utworów, łącznie 48) wg kolejności wskazanej przez Zamawiającego (tzw. playlista).

b) Kompilacja uporządkowanych 48 utworów w jedną całość.

c) Powielenie (tłoczenie/nagranie) płyty w nakładzie 1000 szt.

d) Wykonanie projektu graficznego nadruku na płycie z uwzględnieniem obowiązujących warunkami projektu logotypów i zapisów wskazanych przez Zamawiającego.

e) Nadruk na płycie w nakładzie 1000 szt.

f) Konfekcjonowanie – umieszczenie płyty w przygotowanej kieszeni kartonowej umocowanej do pierwszej wewnętrznej strony okładki książki.

 1. OPRAWA PŁYTY AUDIO

a) Forma wykonania – ozdobna kieszeń kartonowa dla płyty, do zamocowania na wewnętrznej stronie okładki książki – projekt do akceptacji Zamawiającego.

b) Opracowanie graficzne całości wykonania – nadruku i wykrojnika.

c) Realizacja poligraficzna.

d) Wykonanie wykrojnika.

e) Sztancowanie, składanie do formatu 215×215 mm, mocowanie/przyklejanie do pierwszej wewnętrznej strony okładki.

 1. Forma przekazania materiałów Zamawiającemu

a) Dystrybucja nakładu wg dyspozycji Zamawiającego:

–  300 egz.  – dostawa na 2 adresy na terenie Węgier,

–  100 egz.  –  dostawa na 1 adres na terenie Niemiec,

–  200 egz.  – dostawa na 30 adresów na terenie Polski,

–  400 egz.  – do siedziby Zamawiającego.

b) Przekazanie plików na płycie CD Zamawiającemu.

IV  Materiały od Zamawiającego (Stowarzyszenia):

 1. KSIĄŻKA

a) Teksty główne: 2 artykuły popularno-naukowe napisane w języku polskim o łącznej objętości ok. 1,5 arkusza autorskiego (tj. ok. 34 str. znormalizowanego maszynopisu) oraz ich przekłady na język węgierski i niemiecki.

b) Tekst wstępu w języku polskim o objętości 0,25 arkusza autorskiego (ok. 5 str. znormalizowanego maszynopisu).

c) Logotypy i niezbędne zapisy (w języku polskim) określone wymogami realizacji projektu oraz informacje uzupełniające do metryczki książki dot. autorów, wykonawców i realizatorów projektu.

 1. PŁYTA AUDIO

a) Nagrania aktorskich deklamacji 16 pieśni Ferdynanda Gregoroviusa w językach: polskim, węgierskim i niemieckim zapisanych w postaci luźnych plików w formacie VAW o łącznej objętości ok. 680 MB.

b) Treść w języku polskim niezbędnych, prawnie obowiązujących zapisów, które nadrukowane mają być na płycie.

c) Znaki i logotypy obowiązujące w nadruku płyty.

 1. OPRAWA PŁYTY AUDIO

a) Zapisy poszczególnych tytułów pieśni w językach polskim, węgierskim i niemieckim.

b) Spis (w języku polskim) wykonawców recytacji oraz realizatorów i miejsc nagrań.

V Termin realizacji:

21 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 listopada 2016 r.

VI Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie prace polegające na opracowaniu i wykonaniu e-booka lub audiobooka. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1). Wykonawca powinien dołączyć do oferty skany referencji lub protokołów w których będzie potwierdzenie, że Wykonawca prace wykonał z należytą starannością oraz w terminach zawartych umów.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację całości przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1) oraz skany dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione przez niego w załączniku nr 1 (wykaz zrealizowanych usług) zostały wykonane należycie i w terminach zawartych umów.

VIII Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1, skany dokumentów: opinie, referencje, protokoły itp. od Zleceniodawców, potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 1 zostały wykonane należycie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 17 października 2016 r. do godz. 15.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.
 8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty.

 

Izabela Narożniak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

 formularz_oferta

zapytanie-ofertowe_audiobook

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Pracownia Wydawnicza ElSet Elżbieta Skóra, ul. Lipowa 15, Olsztyn, która zaproponowała cenę 29 397,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 18.10.2016