Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wykonanie foldera produktów turystycznych pn. „Zamki – oferta turystyczna Polski i Ukrainy” w wersji ukraińskiej.

I  Zamawiający:
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,
tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II  Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowanie i wykonanie foldera produktów turystycznych „Zamki – oferta turystyczna Polski i Ukrainy” w wersji ukraińskiej.
 2. Założenia techniczne wydawnictwa:

nakład łączny:  1 000 egz. wersji ukraińskiej
format: 205 x 190 mm po obc.
objętość: 72 strony
druk: środki: 4+4; okładka 4+0
papier: środki: kreda 135 g;  okładka: karton kred. 250g
oprawa: miękka, klejona, okładka folia błyszcząca

Materiały od Zamawiającego (Stowarzyszenia): teksty produktów turystycznych w wersji ukraińskiej  zapisane w programie WORD oraz zdjęcia do poszczególnych ofert

Wykonawca zobowiązany jest do:

– wykonania projektu graficznego publikacji wraz z okładką;

– uzupełnienia tekstów oprawy wydawniczej (napisanie wstępu historycznego w języku polskim o obj. do 3000 znaków o walorach kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru północno-wschodniej Polski oraz Ukrainy, który odnosi się do prezentowanych w folderze produktów turystycznych, zatwierdzonego przez historyka/znawcę przedmiotu o naukowym stopniu minimum doktora nauk – ostateczna wersja wstępu zostanie przetłumaczona na język ukraiński przez Zamawiającego a następnie przekazana do łamania dla Wykonawcy;  przygotowania strony tytułowej;  spisu treści; informacji do metryczki,  itp.);

– opracowania ikonograficznego: dobór ilustracji z otrzymanego materiału zdjęciowego od Zamawiającego i uzupełnienie zdjęć z własnej bazy według sugestii i informacji od Zamawiającego, przy czym wykonanie zdjęć –  30% po stronie Wykonawcy (z zabezpieczeniem odpowiedzialności Wykonawcy za prawa autorskie w razie ich użycia w druku) oraz 70% po stronie Zamawiającego;

– opracowania koncepcji edytorsko-graficznej wszystkich elementów wydawanej publikacji;

– łamania tekstów, ilustracji i elementów graficznych;

– redakcji wydawniczej i korekty redakcyjno-technicznej tekstów,

– wykonania rozrysów wektorowych około 32 topograficznych mapek pomocniczych dedykowanych poszczególnym produktom turystycznym prezentowanym w folderze (bez legendy), uzupełniających treść ofert Polski i Ukrainy, celem ich lokalizacji i zasięgu działania;

– opracowania elementów graficznych i logotypów wskazanych przez Zamawiającego;

– umieszczenia zgodnie z zaleceniem Zamawiającego: logo Stowarzyszenia, logo Instytucji Współfinansującej, logo Partnerów oraz wymaganych tekstów o dofinansowaniu;

– przygotowania technicznego całości materiałów do druku;

– druku i oprawy foldera 1 000 egz.;

– pakowania i dostawy wydrukowanego nakładu własnym transportem i na własny koszt pod wskazany adres w Olsztynie

 1. Założenia formalne:

nr ISBN nadaje Wykonawca (tym samym obowiązuje go wysyłka ustawowo obowiązujących egz. bibliotecznych), należy podatek VAT 5%, nr PKWiU 58.11.1
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 III Termin realizacji:
do 31 lipca 2016 r.

IV Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy prace polegające na opracowaniu i wykonaniu publikacji drukowanych o wartości przynajmniej 10 000, 00 zł brutto każda, w tym jedna z prac musi dotyczyć przygotowania i druku materiałów turystycznych/krajoznawczych typu mapy, foldery, katalogi, książki promujące atrakcje i produkty turystyczne. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1). Wykonawca powinien dołączyć do oferty skany referencji lub protokołów w których będzie potwierdzenie, że Wykonawca prace wykonał z należytą starannością oraz w terminach zawartych umów.

 V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia. Oferta musi obejmować zarówno przygotowanie do druku, druk publikacji, jak również przekazanie autorskich praw majątkowych do jej ostatecznego projektu.
 2. Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 1) oraz skany dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione przez niego w załączniku nr 1 (wykaz zrealizowanych usług) zostały wykonane należycie i w terminach zawartych umów.

 

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty, skan podpisanego wykazu zrealizowanych usług – załącznik nr 1, skany dokumentów: opinie, referencje, protokoły itp. od Zleceniodawców, potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 1 zostały wykonane należycie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie. org.pl w terminie do 20 maja 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.
 8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

 1. Zapytanie ofertowe  – Publikacja
 2. Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: OMIKRON Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 15, Stare Babice, która zaproponowała cenę 7 297,50 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 23.05.2016

W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez firmę OMIKRON Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 15, Stare Babice, została wybrana oferta nr 2 przedstawiona przez Pracownię Wydawniczą Elset, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn, która zaproponowała cenę 10 290,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 25.05.2016