Olsztyn, dnia 13.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 89 535 32 76

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia pisemnego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego dla działań projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79530000-8   – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

II. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie tłumaczenia pisemnego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego dla działań projektu nr PR/1/008/2018 obejmujące:  tłumaczenie zwykłe tekstów specjalistycznych z zakresu historii, kultury, turystyki; tłumaczenie zwykłe tekstów specjalistycznych dotyczące umów, porozumień, zamówień oraz  dokumentów i sprawozdań Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej. Łączna szacunkowa liczba stron zamawianego tłumaczenia: od 20 do 100 stron

 1. Termin realizacji zamówienia: od listopada 2019 r. do września 2021 r.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie).

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za 1 (jedną) stronę tekstu znormalizowanego maszynopisu rozumianego jako tekst zawierający 1 800 znaków ze spacjami, dotyczącego realizacji przedmiotu Zamówienia.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zastosować właściwą stawkę podatku VAT.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca) powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w dziale IV pkt. 1

zapytania ofertowego, Wykonawca złoży: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; b) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w następującym zakresie: 2 usługi odpowiadającej rodzajowi zamówienia, tj. dotyczące tłumaczenia polsko-angielskiego tekstów z zakresu historii, kultury, turystyki (do wyboru przynajmniej jedna dziedzina).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w dziale IV pkt. 2 Zamawiający żąda oświadczenia, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba do tego upoważniona.

VI. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VIII. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w takim przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

IX. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

X. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym”.

XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

Ofertę cenową należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów  (wraz z załącznikami) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, wpisując w temacie wiadomości „Oferta na usługę tłumaczenia pisemnego dla działań projektu nr PR/1/008/2018”.

 w terminie do dnia 18 listopada 2019 r.,   do godz. 16:00

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązany będzie, przed podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu oryginał podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: p. Izabela Narożniak-Jakubowska, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Świadczenie usługi będzie odbywać się z zależności od potrzeb Zamawiającego co oznacza, że usługi będą świadczone częściowo, każdorazowo określone umową i rozliczone na podstawie danej umowy i protokołu odbioru wykonanego zamówienia, płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Zamawiający każdorazowo drogą elektroniczną prześle wybranemu Wykonawcy tekst zapisany w plikach Word do tłumaczenia wraz z umową w której termin realizacji usługi będzie nie krótszy niż 5 dni. Wykonawca odeśle drogą elektroniczną sprawdzony i przetłumaczony tekst do Zamawiającego zapisany w plikach Word.

3. Zamawiający zastrzega żeby: a) każde tłumaczenie zostało wykonane terminowo ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, przez wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, którzy będą zobligowani do stosowania terminologii funkcjonującej w prawie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym, a także w dziedzinie, której dotyczy tekst tłumaczenia; b) każde tłumaczenie tekstów z zakresu historii, kultury, turystyki było dostarczane po korekcie dokonanej przez native speakera; c) tłumaczenie nie będzie wykonane przy użyciu translatorów językowych; d)  wybrany Wykonawca przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą z przedmiotowego tłumaczenia oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tłumaczenia, na następujących polach eksploatacji: – utrwalanie i zwielokrotnienie przy zastosowaniu technik drukarskich i komputerowych oraz wprowadzanie do pamięci komputera; – wprowadzanie do obrotu oraz użyczanie egzemplarzy; – publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez umieszczanie w sieci Internet oraz rozpowszechnianie, w szczególności na spotkaniach z udziałem Zamawiającego – niezależnie od charakteru tych spotkań.

XV. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO’’

1.Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana modyfikacja zostanie także niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane poniżej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Cena brutto najkorzystniejszej oferty

————————————————————  x 100%

Cena brutto badanej oferty

 1. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W  CELU  REALIZACJI  USŁUGI:

 1. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany w ofertach Wykonawców adres poczty elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronie: www.zamkigotyckie.org.pl.
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.
 3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej zamkigotyckie.org.pl  oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 10.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU OKREŚLONEGO ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Izabelę Narożniak- Jakubowską, adres Zamawiającego: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10,
  10-006  Olsztyn, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem na świadczenie usług w zakresie tłumaczenia pisemnego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego dla działań projektu nr PR/1/008/2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

zapytanie_ofertowe

Formularz_Ofertowy_Zalacznik_nr_1

Oswiadczenie_Wykonawcy_Załacznik_nr_2

Wykaz usług – Załacznik_nr_3

Brak powiązań – Załacznik_nr_4