Znak sprawy: PR/1/008/2018/PN/Wydawnictwa/2020

Olsztyn, 17.03.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem jest przygotowanie, wydanie oraz dostawa publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyczne, w ramach  projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji   i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania  i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0008/18-00.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Elżbieta Skóra Pracownia Wydawnicza Elset, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn.

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu oraz oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała następującą liczbę punktów: 100 pkt. = 100%

Cena wybranej oferty wynosi: 198 252,00 zł

Doświadczenie osób – doświadczenie zawodowe osoby z wykształceniem wyższym o kierunku humanistycznym posiadającej doświadczenie zawodowe w zakresie wykonanie czterech i więcej redakcji językowych tekstu w wersji polskiej oraz czterech i więcej  redakcji językowych tekstu w wersji obcej (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski)   o charakterze pracy naukowej, artykułu, publikacji zwartej (książki)  o objętości co najmniej 5 arkuszy wydawniczych – każda, powyżej wymagań określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 3) lit. b).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena/ Doświadczenie osób – doświadczenie zawodowe osoby z wykształceniem wyższym o kierunku humanistycznym Liczba punktów –  kryterium

„Cena”

Liczba punktów                – kryterium „Doświadczenie osób” Łączna liczba przyznanych punktów

 

1. Elżbieta Skóra Pracownia Wydawnicza Elset,                           ul. Lipowa 15,                          10-065 Olsztyn 198 252,00 zł

 

Wykonanie czterech i więcej redakcji językowych  tekstu w wersji polskiej oraz czterech i więcej  redakcji językowych tekstu w wersji obcej (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski)   o charakterze pracy naukowej, artykułu, publikacji zwartej (książki)  o objętości co najmniej 5 arkuszy wydawniczych – każda, powyżej wymagań określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 3) lit. b)

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

2. Piech Arkadiusz Euro Pilot,                                      ul. Konarskiego 3,

01-355 Warszawa

199 350,00 zł

 

Wykonanie czterech i więcej redakcji językowych  tekstu w wersji polskiej oraz czterech i więcej  redakcji językowych tekstu w wersji obcej (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski)   o charakterze pracy naukowej, artykułu, publikacji zwartej (książki)  o objętości co najmniej 5 arkuszy wydawniczych – każda, powyżej wymagań określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 3) lit. b)

 

 

59,67

 

 

40,00

 

 

96,67

Przewodnicząca Komisji

Izabela Narożniak-Jakubowska