MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Zamek w Kętrzynie...


Około 1329 roku na wzgórzu, nad rzeką Guber, Krzyżacy wznieśli drewnianą strażnicę (Rastenburg). Wzniesiono ją na zgliszczach zdobytego jeszcze w XIII wieku pruskiego grodu Rast. Dzisiaj na miejscu tamtych umocnień stoi warowny kościół św. Jerzego. Zadaniem strażnicy i osadzonej w niej załogi była obrona tej części państwa zakonnego przed licznymi wyprawami litewskimi; był to także punkt etapowy w krzyżackich wyprawach na Litwę. Strażnica, dwukrotnie zdobywana i palona przez Litwinów tzn. przez wojska książąt Olgierda w 1345 roku i Kiejstuta w 1347 roku, była każdorazowo odbudowywana, a położona przy niej osada zaludniała się nowymi mieszkańcami.
Komtur Bałgii Johan Schindekopf w dniu 11 listopada 1357 roku nadał osadzie prawa miejskie. W tym też czasie zapewne rozpoczęto budowę murowanego zamku, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku murów miejskich.


Zamek początkowo był budowlą trójskrzydłową, zamkniętą od strony zachodniej murem z bramą wjazdową. W reprezentacyjnym skrzydle północnym mieścił się refektarz, pomieszczenia mieszkalne krzyżackiego urzędnika - prokuratora oraz kaplica. Zamek otoczono murem z trzema basztami w narożnikach i przejazdem bramnym od strony miasta. W zamku i przylegającym do niego folwarku mieściły się: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz, spiżarnia, zbrojownia, prochownia, kaplica i więzienie.
W czasie wojny trzynastoletniej, w 1454 roku mieszczanie opanowali zamek. Uwięzili wtedy i następnie zgładzili ówczesnego prokuratora zakonnego Wolfganga Sauer’a. Po 1525 roku zamek został siedzibą starostów książęcych.
W końcu stycznia 1945 roku., po zajęciu miasta przez wojska radzieckie, zamek i większa część staromiejskiej zabudowy miasta zostały spalone. Zamek został odbudowany w latach 1962-1967. Zewnętrzny wygląd budowli zrekonstruowano według XIX-wiecznych rysunków Conrad Steinbrechta, odtwarzając gotycką bryłę budowli.
Obecnie mieści się tu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, biblioteka miejska oraz Centrum Kultury "Zamek". W Muzeum gromadzone są zbiory związane przede wszystkim z historią miasta i regionu. Dużą ich część stanowią eksponaty z dziedziny sztuki, rzemiosła artystycznego, historii oraz archiwalia, zabezpieczone w pierwszych latach powojennych przez założycielkę Muzeum, Zofię Licharewą. Dzięki temu zabytki o dużej wartości historycznej zostały ocalone od zniszczenia i rozproszenia. Były to m.in. przedmioty pochodzące z wyposażenia okolicznych pałaców i dworów, zniszczonych i rozszabrowanych kościołów, archiwum magistratu, szczątki przedwojennej kolekcji Heimatmuseum Rastenburg oraz Prussia Museum z Królewca.
W Muzeum eksponowane są trzy wystawy stałe:
1. Wojciech Kętrzyński lata 1838 - 1918, 2. Zapomniane oblicze miasta - Kętrzyn - Rastenburg XIX - XX wiek, 3. Pałace i dwory powiatu kętrzyńskiego.
Znajduje się tu interesująca kolekcja rzeźby gotyckiej, meble z XVII-XIX wieku, zbiór epitafiów i chorągwi pogrzebowych, w tym unikatowa na skalę europejską, pochodząca z 1667 roku, dziecięca chorągiew pogrzebowa trzyletniego Botho zu Eulenburg. W bibliotece muzealnej i archiwum zgromadzony jest bogaty księgozbiór o tematyce religijnej oraz zbiór dokumentów z dawnego archiwum miejskiego.


Przez zamkiem umieszczono tablicę upamiętniającą spotkanie polskich oddziałów, wchodzących w skład armii napoleońskiej pod dowództwem generałów J.H. Dąbrowskiego i J. Zajączka, do którego doszło w Kętrzynie 21 czerwca 1807 roku, po bitwie pod Frydlandem 14 czerwca 1807 roku.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
pl. Zamkowy 1, 11 - 400 Kętrzyn
tel. 089 752 32 82, tel./fax 752 29 65, www.muzeum.ketrzyn.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.