MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Zamek w Kwidzynie...Oprócz zamków krzyżackich w państwie Zakonu istniały jeszcze zamki związane ze stanem prawnym i uposażeniem diecezji kościelnych. Podział dóbr między Zakon a biskupów i kapituły nastąpił w 1243 roku. W Kwidzynie znajdowały się dwa odrębne zamki, biskupi (tzw. Altschloesschen) oraz kapitulny sprzężony z katedrą, tworzący założenie obronne, jako zespół katedralno - zamkowy.
Rezydencję kapituły katedralnej usytuowano w północno - zachodniej części miasta. Wzniesiona została w latach 1300-1330 w stylu gotyckim, z cegły, na kamiennym podmurowaniu. Plan założenia był typowy dla zamków krzyżackich. Reprezentował tzw. typ domu konwentu, który tworzył regularny czworobok z wewnętrznym dziedzińcem. Skrzydła zamkowe wzmocnione były w narożnikach, kwadratowymi wieżami.


Reprezentacyjne I piętro skrzydła wschodniego mieściło infirmerię (szpital) oraz prawdopodobnie mieszkanie prepozyta (przewodniczący kapituły katedralnej) Tam zlokalizowano również archiwum i skarbiec kapituły. Część południową najdłuższą i najszerszą zajmował kapitularz i refektarz letni, a także biblioteka oraz pomieszczenia scholarów ze szkoły katedralnej. Skrzydło zachodnie mieściło dormitorium (sypialnia) i było połączone z gdaniskiem. W skrzydle północnym znajdowała się mała kaplica i refektarz zimowy. W przyziemiu skrzydła północnego znajduje się do dziś zachowany, piec średniowiecznego systemu ogrzewania. Ponadto przyziemie miało charakter gospodarczy. Mieściło cele składowe drzewa opałowego, magazyny żywności, kuchnie, piekarnie, spiżarnie. Całe zaplecze gospodarcze tzn. stajnie, stodoły, browar, ogród zlokalizowane było na terenie przedzamcza.
W II połowie XIV wieku dokonano prac wykończeniowych oraz przyłączenia katedry do wschodniego skrzydła zamku. Kontynuowano prace przy budowie gdaniska, wieży studziennej oraz budowie monumentalnej dzwonnicy, łączącej katedrę z zamkiem.
Zamek kapituły pomezanskiej w Kwidzynie posiada najokazalsze gdanisko, spośród wszystkich warowni krzyżackich i biskupich w dawnym Państwie Zakonnym. Wieża gdaniskowa została wniesiona na planie kwadratu w odległości 54 m od ściany skrzydła zachodniego zamku. Połączona jest z zamkiem krytym pomostem arkadowym, wspartym na pięciu masywnych filarach. Pod wieża przepływał strumień, być może odnoga Wisły lub Starego Nogatu.


Przez kolejne stulecia zamek był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Członkowie kapituły pomezańskiej mieszkali w nim do czasu reformacji. Po sekularyzacji zamek przejęli biskupi protestanccy i mieszkali w nim aż do roku połowy XVI wieku. Następnie zamek przeszedł w ręce księcia pruskiego Albrechta. W jego imieniu zamkiem zarządzali naczelnicy powiatu. Wnętrza zamkowe zostały zaadoptowane na mieszkania dla urzędników administracji książęcej.
Po I rozbiorze Polski w 1772 roku, w południowym i zachodnim skrzydle zamku zlokalizowano Wyższy Sąd Dworski i Ziemski. W związku z tym przeprowadzone zostały liczne prace adaptacyjne, zmieniające układ pomieszczeń i ciągi komunikacyjne. W 1798 roku władze pruskie podjęły niefortunną decyzję o wyburzeniu południowego i wschodniego skrzydła zamku. Uzyskaną w ten sposób cegłę wykorzystano do budowy nowej siedziby Sądu tzw. Rejencji Zachodniopruskiej
Celom administracji służył zamek aż do 1935 roku. W latach 1935-1945 mieściła się tam szkoła i zakład wychowawczy dla młodzieży hitlerowskiej. W 1945 roku budowlę przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki i po przeprowadzeniu remontu wnętrza w 1950 roku, kwidzyński zamek przeznaczono na siedzibę Muzeum.


Zbiory Muzeum reprezentują kulturę materialną prawobrzeżnego Dolnego Powiśla obejmującego: ziemię kwidzyńską, sztumską i suską.

EKSPOZYCJE STAŁE:
1. Narzędzia kar i tortur (XVI - XVIII w.)
2. Rzemiosło artystyczne (XV - XX w.)
3. Rzeźba barokowa z terenu Pomorza
4. Kultura ludowa Dolnego Powiśla
5. Przyroda Polski Północnej

Muzeum w Kwidzynie
Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku,
ul. Katedralna 1, 82-500 Kwidzyn,
tel. 055 64 63 797, www.zamek.malbork.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.