Konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”

wrz 1, 2022

Organizatorzy konkursu:

Cele konkursu:

 • pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży i przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia dziedzictwa materialnego dla historii i tradycji regionu;
 • poznawanie geografii i historii najbliższej okolicy, osobiste odwiedzenie miejsc pamięci narodowej w trakcie trwania konkursu;
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł;
 • wyrobienie umiejętności planowania i organizowania pracy, zbierania oraz selekcji materiału badawczego, pracy grupowej;
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do przygotowania przewodnika edukacyjnego na temat miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy.

Uczestnicy:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego (gmina Nowe).
 2. W konkursie może wziąć udział tylko jeden zespół uczniów ze szkoły, którego opiekunem jest nauczyciel tej placówki lub osoba upoważniona w imieniu szkoły.
 3. Zespół uczniów może liczyć maksymalnie 7 osób.
 4. Zespół uczniów w tym samym składzie uczestników bierze udział we wszystkich zadaniach konkursu.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod numerem telefonu i poczty elektronicznej:

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu opisane są szczegółowo w regulaminie konkursu oraz załączniku nr 1 i 2.


Konkurs jest działaniem zadania pn. „Miejsca pamięci Warmii, Mazur, Pomorza” dofinansowanego
w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”.