Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie mapy wraz grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl.

kw. 26, 2021

Olsztyn, dnia 26.04.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności

Zamawiający: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,  Strona: www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel./fax. 89 535 32 76

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 tysięcy zł – załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie mapy wraz grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl.

Usługa jest przedsięwzięciem:  a. projektu ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski nr PR/1/008/2018, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego; b. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego; c. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; d. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe  i wsparcia

72212500-4  Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie mapy wraz grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl.
 2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

Zakres merytoryczny mapy wraz z grą, obejmujący opracowanie koncepcji, instalację i pełne uruchomienie mapy oraz gry na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl, musi uwzględniać następujące sfery:

a. Powinna zostać zapewniona możliwość wirtualnego zwiedzenia przynajmniej 21 zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych dawnego państwa krzyżackiego z obszaru współczesnej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego FR (Człuchów, Bytów, Lębork, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Malbork, Sztum, Działdowo, Nidzica, Ostróda, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Giżycko, Kętrzyn, Ryn, Bałga, Pokarmin, Królewiec, Ragneta, Lochstedt).

b. Multimedialna mapa powinna udostępnić uproszczone, trójwymiarowe wizualizacje zamków w ich kształcie
z XV w. widziane z lotu ptaka, z możliwością przybliżania lub oddalania modelu. Modele zamków powinny posiadać zaznaczone otwory okienne, krenelaż, wykusze latrynowe, krużganki, ozdobne szczyty dachów, wejścia i studnie oraz inne elementy architektoniczne. Modele powinny także posiadać fotorealistyczne tekstury, dodatkowo wyposażone w odpowiednią szatę roślinną (drzewa, krzewy), ukształtowanie terenu, animacje wody (fosy zamkowe, rzeki i naturalne zbiorniki wodne), oraz dymu (kominy) i mgły. Każda wizualizacja powinna zawierać krótki opis zamku, o max ilości do 500-600 znaków, w zakresie jego konstrukcji i historii. Opisy zamków powinny zostać wykonane w czterech wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki i rosyjski.

c. W multimedialną mapę powinna zostać zaimplementowana gra, polegająca na odszukaniu liter hasła, poukrywanych wśród detali konstrukcyjnych różnych zamków z interaktywnej mapy. Uczestnik gry będzie musiał ułożyć z odszukanych liter hasło i wysłać je na stronę Zamawiającego. Osoby, które prawidłowo odgadną hasło wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych, które zwycięzcom zostaną przesłane pocztą.

d. Opracowanie regulaminu, scenariusza, pytań i odpowiedzi dla gry umiejscowionej w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów województwa pomorskiego/kujawsko-pomorskiego/warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego FR, według zasad ustalonych z Zamawiającym, np.: na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl zostaną umieszczone podpowiedzi, gdzie należy szukać kolejnych liter hasła. Podpowiedzi będzie tyle, ile jest liter hasła. Poniżej podane są trzy przykładowe: 1. Marienburg – to dawna nazwa zamku, przy którym odnajdziesz pierwszą literę hasła (Malbork); 2. ten zamek był letnią rezydencją wielkich mistrzów Zakonu, znajdziesz tam drugą literę hasła (Sztum); 3. zamek ten był siedzibą administratora dóbr własnych kapituły warmińskiej, znajdziesz tam trzecią literę hasła (Olsztyn). Następnie gracz przechodzi do interaktywnej mapy państwa zakonnego. Podpowiedzi są fragmentami opisów zamków zamieszczonych obok interaktywnych wizualizacji tychże zamków. Uczestnik gry musi zatem uprzednio przeczytać i zapamiętać choć część opisów dotyczących poszczególnych warowni, co jest niewątpliwym walorem edukacyjnym i popularyzatorskim zarówno gry, jak i mapy. Aby odnaleźć literę hasła po wytypowaniu właściwego zamku, użytkownik obraca zamek z każdej strony (może również przybliżać obraz) próbując zlokalizować literę. Po odnalezieniu litery, gracz zapisuje ją sobie na kartce. Potem czyta następną podpowiedź i typuje kolejny zamek z ukrytą literą. Po odnalezieniu kolejnej litery, zapisuje ją sobie na kartce i powtarza czynności aż do odnalezienia ostatniej litery. Następnie pisze e-maila do Zamawiającego podając swoje dane teleadresowe i wpisując odnalezione hasło. Jest to potrzebne do rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagrody. Hasła będą zawierać od 6 do10 liter. Hasła powinny nawiązywać do historii obszaru, na którym znajdują się zamki, ich budowy i przeznaczenia poszczególnych członów, historii wybitnych postaci z nimi związanych. Przykładowe hasła: Jungingen – nazwisko mistrza poległego pod Grunwaldem, Czerwińsk – miejsce przeprawy wojsk Jagiełły w drodze na Grunwald, bergfried – określenie wieży głównej zamku krzyżackiego, dormitorium – wspólna sypialnia braci rycerzy na zamku. Celem zapewnienia większego zainteresowania interaktywną mapą w sieci, Wykonawca powinien przygotować przynajmniej cztery hasła, zmieniane np. co kwartał, pozwalając na zorganizowanie czterech konkursów w ciągu roku.

e. Gra wraz z regulaminem powinna zostać przygotowana w czterech wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki i rosyjski.

f. Wykonawca powinien wykonać pisemne tłumaczenia tekstów na potrzeby przygotowania mapy oraz gry,
tj.: na język polski, niemiecki, angielski, rosyjski, o łącznej objętości wszystkich tekstów, we wszystkich tłumaczeniach, około 24 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę) wliczając w to instrukcję obsługi gry.

g. Podstawą do budowy modeli zamków na potrzeby multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną powinny być dostępne materiały historyczne i archeologiczne autorstwa: Conrada Steinbrechta, Friedricha Lahrsa, dr Mieczysława Haftki, dr Michała Starskiego (UW), dr Bogusza Wasika (Muzeum w Malborku), dr. Christofera Herrmanna (UG), dr Marcina Wiewióry (UMK), prof. Tomasza Torbusa (UG).

i. Koncepcja oraz teksty dla multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną powinny zostać skonsultowane z dwoma osobami posiadającymi przynajmniej stopień naukowy – dr nauk humanistycznych. Wykonawca w tym celu powinien przedstawić pisemne referencje dwóch takich osób, potwierdzające zgodność wykonanego dzieła z nauką i faktami historycznymi. Zamawiający przed podpisaniem umowy, w terminie 5 dni od wyboru Wykonawcy, ma prawo zażądać od wybranego Wykonawcy pisemnego potwierdzenie udziału takich osób w przedsięwzięciu pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy.

j. Promocja multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną przynajmniej na 5 polskich lub zagranicznych serwisach internetowych.

k. Parametry techniczne multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną powinny uwzględniać następujące wymagania: dowolny język programowania gwarantujący dostępność z poziomu średnich wymagań dostępnych na rynku przeglądarek internetowych i komputerów, zbudowane na silniku gry Unity3d lub Unreal, możliwość pobrania ze strony Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl, wersja online, bez konieczności pobierania na komputer, bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników, polska, angielska, niemiecka, rosyjska wersja językowa.

3. Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

a. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansujących, Partnerów, wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji.

b. Dostarczenie listy podstawowych zamków, zabytków oraz atrakcji z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, obwodu kaliningradzkiego, tematycznie związanych z mapą i grą.

Zamówienie zostanie udzielone wybranemu Wykonawcy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 r.,

według następującego harmonogramu prac: etap  1. wykonanie projektu multimedialnej mapy w terminie do 30 sierpnia 2021; etap 2. przygotowanie koncepcji/scenariusza/pytań gry w terminie do 30 sierpnia 2021; etap 3. testowanie mapy oraz gry w terminie do 30 września 2021; etap 4. szkolenie administratora Zamawiającego w terminie do 15 października 2021; etap 5. ostateczna korekta treści mapy oraz gry we wszystkich wersjach językowych (Pl, De, En, Ru) do 31 października 2021; każdorazowo potwierdzonych przez strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

5. Miejsce realizacji zamówienia: województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny brutto. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zastosować właściwą stawkę podatku VAT.

 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadania wiedzy i doświadczenia; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
  z postępowania. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca) powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w dziale IV pkt. 1 zapytania ofertowego Wykonawca złoży: a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; b.  Wykaz usług potwierdzonych referencjami, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 w następującym zakresie:
 • 2 usług odpowiadających rodzajowi zamówienia, tj. dotyczących wykonania i wdrożenia co najmniej 1 wizualizacji lub 1 gry komputerowej lub pochodnych o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto każda. Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające wykonanie wymienionych prac, określające czy wdrożenia te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w dziale IV pkt. 2 Zamawiający żąda: a. Oświadczenia, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba do tego upoważniona.

VI. Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VIII. Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w takim przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

X. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym”.

XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

Ofertę cenową należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów  (wraz z załącznikami) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, wpisując w temacie wiadomości „Oferta na usługę polegającą na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line”.

w terminie do dnia 6 maja 2021r., do godz. 12:00

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązany będzie, przed podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu oryginał podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia – zgodnie z warunkami II pkt. 2i zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: p. Izabela Narożniak-Jakubowska, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności po wykonaniu i uruchomieniu multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl oraz po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku.
 2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

XVI. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO’’

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana modyfikacja zostanie także niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane poniżej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Cena brutto najkorzystniejszej oferty

————————————————————  x 100%

Cena brutto badanej oferty

 1. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W  CELU  REALIZACJI  USŁUGI:

  1. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany w ofertach Wykonawców adres poczty elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronach: https://zamkigotyckie.org.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.
  3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronach internetowych https://zamkigotyckie.org.pl, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 10.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU OKREŚLONEGO ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Izabelę Narożniak-Jakubowską, adres Zamawiającego: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006  Olsztyn, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem na usługę polegającą na stworzeniu od podstaw multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim: opracowanie koncepcji, instalacja i pełne uruchomienie mapy wraz grą na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

Zasada Konkurencyjności_mapa_gra

Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2

Brak powiązań – Załącznik nr 3

Wykaz usług – Załącznik nr 4

Umowa – Załącznik nr 5