POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwisu internetowego
POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
Znajdującego się pod adresem internetowym
www.zamkigotyckie.org.pl

Niniejszy dokument powstał na podstawie prawnej:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

Dokument pn. Polityka prywatności POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE zawiera informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania przez administratora Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie w trybie on-line danych osobowych użytkowników. Celem wdrożenia przez Administratora niniejszego dokumentu w życie, jest dbałość organizacji pozarządowej o ochronę prywatności użytkowników. Dokument dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych przez Stowarzyszenie poprzez strony internetowe:
1. www.polskiezamkigotyckie.org.pl
2. www.polskiezamkigotyckie.org.pl/ru
3. www.polskiezamkigotyckie.org.pl/en
zwane dalej witrynami internetowymi

Preambuła
Użytkownik witryn internetowych, korzystając z nich, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie oraz ujawnianie swych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

§ 1.
1. Witryny internetowe, obsługiwane stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Pieniężnego 10, identyfikującego się numerami REGON: 510606736, NIP: 7392774058, KRS: 0000048783, zwanego dalej Administratorem
2. W celu ochrony danych osobowych, podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę i przetwarzanie danych osobowych jest Administrator
3. Gromadzone przez witryny internetowe, o których mowa powyżej informacje, mogą być przechowywane tak długo, ile jest to uzasadnione celem ich zgromadzenia.

4. Dane osobowe użytkownika są gromadzone po wyrażeniu przez niego zgody na ich zebranie.
5. Użytkownik podający dane osobowe dobrowolnie, tym samym wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
6. Użytkownik odwiedzający witryny internetowe, przyjmuje do wiadomości, iż pewne rodzaje informacji niebędących danymi osobowymi, jak np. strona WWW, z której użytkownik wszedł na w obszar witryn internetowych, adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki i język oraz czas dostępu, mogą być gromadzone automatycznie w ramach działania stron. Administrator może także gromadzić informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez użytkownika stronach, linkach, na które klika i innych czynnościach, podejmowanych w związku z witrynami internetowymi. Pobierane i łączone z danymi osobowymi użytkownika mogą być również informacje demograficzne (np. zawód, hobby, płeć, czy zainteresowania).
7. Administrator gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu zapewniania sprawnej i rzetelnej obsługi oraz prowadzenia badań i analiz służących ulepszeniu oferty działalności witryn internetowych.
8. Dane osobowe gromadzone przez Administratora mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce. Aby skorzystać z praw do ochrony danych osobowych (w tym prawa do ich usunięcia), należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem, wykorzystując dane kontaktowe podane na witrynach internetowych.
9. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności, Adinistrator nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych użytkownika żadnym podmiotom zewnętrznym.
10. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w imieniu Administratora lub na jego rzecz, np. przy zlecaniu innym firmom przechowywania danych, utrzymywania serwisów WWW na serwerach (hosting), realizacji zamówień i wysyłki, pomocy w działaniach marketingowych itp. Takie podmioty zewnętrzne mają prawo otrzymać tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług oraz muszą chronić dane osobowe w takim samym zakresie jak Administrator oraz nie mają prawa wykorzystywać ich do żadnego innego celu.
11. Dane osobowe użytkownika Administrator może ujawniać innym podmiotom, pod warunkiem, że będą wykorzystywać je do tych samych celów i chronić je w takim samym stopniu, jak określono w niniejszej polityce prywatności. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane organom sądowym i administracyjnym.
12. Jeżeli użytkownik brał udział i/lub zwyciężył w konkursie, Administrator lub sponsor konkursu mogą opublikować imię i nazwisko i miasto zamieszkania użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeżeli wymaga tego lub dopuszcza to prawo obowiązujące.
13. Użytkownik posiada dostęp do swoich danych osobowych. Może w każdej chwili zażądać ich przejrzenia lub poprawienia.
15. Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków użytkownika.
16. Stowarzyszenie może umieszczać w swoich serwisach internetowych linki do innych stron internetowych, w tym stron należących do podmiotów zależnych oraz zewnętrznych usługodawców, którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisana w niniejszym dokumencie. Administrator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za politykę ani praktykę takich serwisów połączonych linkami i zachęca użytkownika, by przed skorzystaniem z takiej strony, zapoznał się z tymi informacjami.
17. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W chwili wprowadzenia zmian, Administrator zmodyfikuje datę ostatniej aktualizacji znajdującą się na początku polityki. Jeżeli w niniejszym dokumencie lub w sposobie wykorzystywania przez Administratora danych osobowych użytkowników nastąpią zmiany, użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez opublikowanie widocznego zawiadomienia o tych zmianach na witrynach internetowych.