Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Oferta na usługę rozbudowy aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej

Została wybrana oferta złożona w dn. 09.04.2020 r.  przez Cormo Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, na kwotę        59 040,00 zł brutto.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

Zapytanie ofertowe – oferta na usługę rozbudowy aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej

Olsztyn, dnia 31.03.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, Strona: www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail: [email protected], tel. 89 535 32 76

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, zaprasza do składania ofert na rozbudowę aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej, w ramach  projektów:

a) Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski nr PR/1/008/2018, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego;

b) ‘Rozwój marki turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich’, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, w ramach Priorytetu 4 Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72000000-5  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72212500-4  Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca rozbudowy aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej.
 2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

Zakres merytoryczny aplikacji powinien obejmować  następujące sfery:

a) Aktualizację całościowej wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej aplikacji wraz z wykonaniem niezbędnych pisemnych tłumaczeń aplikacji Zamawiającego, zbudowanej na platformie Android oraz iOS. Link do aplikacji: http://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie.

b) Włączenie do aplikacji prezentacji Kaliningradu oraz 4 nowych tras kulturowych i turystycznych przebiegających przez obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej/ województwo pomorskie/województwo warmińsko-mazurskie, wstępnie mogą to być: Szlak fortyfikacji, Szlak I wojny światowej, Szlak I. Kanta, Szlak bursztynowy lub inne przedsięwzięcia zaproponowane przez Partnerów.

c) Przygotowanie scenariusza gry umiejscowionego w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów województwa pomorskiego/warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego, przez który przebiegają szlaki kulturowe i turystyczne obwodu kaliningradzkiego, na podstawie których zostanie skomponowana fabuła. Będą to przynajmniej 4 questy np.  Szlak fortyfikacji,  Szlak I wojny światowej, Szlak wybitnych postaci historycznych: M. Kopernika – I. Kanta, Szlak bursztynowy.

d) Opracowanie i włącznie do obecnego scenariusza gry trasy zwiedzania prowadzącej przez obwód kaliningradzki, połączonej z trasami prowadzącymi przez województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie, potwierdzanie pobytu za pomocą czytnika QR-code wbudowanego w aplikację oraz aktualnej lokalizacji użytkownika, informacje o dokonaniach użytkowników, zdobytych przez nich punktach za odkrycia itp., przedstawiane również w dedykowanym, responsywnym serwisie WWW, współpracującym z aplikacją mobilną, stworzonym w ramach realizacji gry.

e) Wykorzystanie wspólnego potencjału historycznego i kulturowego miejsc i obiektów zabytkowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w celu połączenia różnych kryteriów oceny graczy np. liczbę odwiedzonych przez nich miejsc wraz ze sprawdzeniem wiedzy na temat odwiedzanych obiektów.

f) Zakres danych i funkcjonalności: baza zamków, fortyfikacji i innych zabytków, miejscowości wraz z możliwością zamieszczenia opisów historii i teraźniejszości, informacje kontaktowe, lokalizacja na mapie, galeria zdjęć, filmy, interaktywna mapa szlaku lokalizująca najbliższy zamek i miejscowość, sugerująca trasę zwiedzania poprzez wskazywanie propozycji kolejnych atrakcji i miejscowości do odwiedzenia; nagradzanie aktywności użytkowników korzystających z mobilnej gry turystycznej poprzez przyznawanie np. odznak za zaliczane zadania w kolejno odwiedzanych miejscach i zabytkach – zadania do wykonania będą wymagały poznania ciekawej historii związanej z każdym z miejsc i odnalezienia konkretnych miejsc na ich terenie oznakowanych specjalnie przygotowanym QR-kodem; logowanie poprzez Facebooka umożliwiające pochwalenie się osiągnięciami, umieszczenie informacji o zdobytych odznakach i promowanie aplikacji wśród znajomych.

g) Rozbudowę aplikacji celem jej dostosowania dla osób słabo widzących tj. aplikacja powinna mieć wbudowany interfejs głosowy umożliwiający komunikację z aplikacją za pomocą głosu. Aplikacja po uruchomieniu umożliwiałaby przełączenie w tryb dla niedowidzących i umożliwiałaby komunikowanie się głosem poprzez wybieranie głosem poleceń. Dostępne polecenia głosowe byłyby uprzednio zdefiniowane w aplikacji i służyły do standardowej nawigacji, czyli np.: następny, poprzedni, cofnij, czytaj, menu główne, menu boczne, menu, filtruj, tak, nie, opis, pomoc itp. Dostępna by była instrukcja głosowa, która zawierałaby legendę dźwiękową dostępnych komunikatów. Dalsza nawigacja po modułach odbywałaby się poprzez wybieranie poleceń na podstawie uprzednio przeczytanej treści dotyczącej nawigacji. W tym trybie wyświetlamy np. menu główne odczytując jednocześnie tekst: A Zamki, B Osiągnięcia, C Szlaki, D Questy, wybierz pozycję menu podając literę od A do D… Przykładowo obsługa questu w tym trybie wstępnie wyglądałaby tak:

– otwieramy ekran questu (standard), system sprawdza naszą lokalizację, szuka najbliższego punktu i przekazuje nam komunikat głosowy typu: „najbliższe miejsce, w którym znajdziesz kolejne zagadki dwa kilometry na wschód od twojej aktualnej lokalizacji – zamek w miejscowości Nidzica”;

– po dotarciu miejsce, komunikat głosowy: „punkt odblokowany, pierwsze pytanie (odczytuje pytanie), odpowiedzi: A odpowiedź pierwsza, B odpowiedź druga, C odpowiedź trzecia. Wybierz poprawną odpowiedź… B … wybrałeś odpowiedź B odpowiedź druga, czy na pewno? …tak… zaznaczam…. Odpowiedź poprawna, kolejne pytanie… itd.;

– po ostatnim pytaniu w danym punkcie informacja: „zaliczyłeś to miejsce z wynikiem 75%”;

– i wracamy do sprawdzania lokalizacji i wskazania kolejnego punktu.

Obsługa szlaku:

– punkty na szlaku wywoływane za pomocą liczb: pierwszy, drugi, piąty;

– w trybie wyświetlania opisu punktów, nawigacja: „następny, poprzedni, powrót do szlaku”;

– polecenie „opis” odczytuje treść opisu szlaku.

Na ekranach gdzie dostępne jest menu kontekstowe, poleceniem „menu” wywołujemy listę dostępnych opcji, np. z poziomu questu, po wydaniu polecenia „menu” usłyszymy: „A opis questu, B poradnik, wybierz opcję…”

Dodatkowym elementem będzie  wprowadzenie audiodeskrypcji zdjęć.

Każdy wprowadzony do aplikacji plik zdjęciowy będzie mógł być opisany, a następnie podczas wyświetlania ekranów, przed odczytaniem opisu usłyszymy opis tego, co widać na zdjęciu.

h) Rozbudowana aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” powinna zostać zintegrowana z wykonaną przez Zamawiającego w 2016 roku aplikacją mobilną „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl lub http://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie), z zastrzeżeniem, że wszystkie jej części w 4 wersjach językowych powinny działać w systemie iOS oraz Android.

i) Parametry techniczne aplikacji powinny uwzględniać następujące wymagania: platforma Android, platforma iOS, polska, angielska, niemiecka, rosyjska wersja językowa.

j) Wykonie pisemnych tłumaczeń tekstu na język polski, niemiecki, angielski, rosyjski, o łącznej objętości wszystkich tekstów, we wszystkich tłumaczeniach, około 170 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę). Zakładając, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teksty w wersji polskiej od polskich Partnerów i rosyjskiej od Partnerów rosyjskich jako teksty źródłowe, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania: -tłumaczenia pisemnego tekstów z języka rosyjskiego na język polski, a następnie na język niemiecki i angielski; – tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na języki: rosyjski, niemiecki i angielski. Łączna liczba wszystkich powyżej wymienionych tłumaczeń nie powinna przekroczyć 170 (±10%) stron.

k) Uaktualnienie aplikacji w sklepie mobilnym Google Play oraz umieszczenie aplikacji w sklepie mobilnym AppleStore na koncie Wykonawcy i udostępnienie w sposób nieodpłatny i nieograniczony do pobierania przez użytkowników.

l) Wykorzystanie dotychczas funkcjonującego QR-kod jednoznacznie identyfikujący aplikację gry do jej promocji na lokalnych serwisach internetowych członków Zamawiającego oraz zainteresowanych muzeów, instytucji kultury lub ogólnopolskich i regionalnych portali turystycznych związanych z regionem Pomorza, Warmii i Mazur.

ł) Promocję aplikacji gry przynajmniej na 5 lokalnych turystycznych serwisach internetowych związanych z regionem Warmii i Mazur lub Pomorza.

 1. Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

a) Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansujących, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji.

b) Dostarczenie zdjęć zamków, zabytków oraz atrakcji z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, obwodu kaliningradzkiego, tematycznie związanych z aplikacją.

c) Przekazanie teksów pisemnych w wersji polskiej i rosyjskiej jako tekstów źródłowych na potrzeby aplikacji.

Zamówienie zostanie udzielone wybranemu Wykonawcy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020r.
 2. 5. Miejsce realizacji zamówienia: województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny brutto. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zastosować właściwą stawkę podatku VAT.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca) powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punkt

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w dziale IV pkt. 1 zapytania ofertowego Wykonawca złoży:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

b) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 w następującym zakresie:

 • 2 usług odpowiadających rodzajowi zamówienia, tj. dotyczących wykonania co najmniej 2 aplikacji mobilnych w wersji polskiej i obcej.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w dziale IV pkt. 2 Zamawiający żąda:

a) Oświadczenia, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,

3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba do tego upoważniona.

VI. Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VIII. Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w takim przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

X. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym”

XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

Ofertę cenową należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów  (wraz z załącznikami) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], wpisując
w temacie wiadomości „Oferta na usługę rozbudowy aplikacji mobilnej pn. Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej”.

 w terminie do dnia 9 kwietnia 2020r.,

do godz. 12:00

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązany będzie, przed podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu oryginał podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: p. Izabela Narożniak-Jakubowska, tel. 535 887 090, e-mail: [email protected].

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności po wykonaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku.
 2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

XVI. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO’’

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana modyfikacja zostanie także niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

IV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane poniżej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Cena brutto najkorzystniejszej oferty

————————————————————  x 100%

Cena brutto badanej oferty

 1. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W  CELU  REALIZACJI  USŁUGI:

  1. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany w ofertach Wykonawców adres poczty elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronach: www.zamkigotyckie.org.pl oraz bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.
  3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej zamkigotyckie.org.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 10.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU OKREŚLONEGO ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119  z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Izabelę Narożniak-Jakubowska, adres Zamawiającego: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006  Olsztyn, e-mail: [email protected], tel. 535 887 090.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem na usługę rozbudowy aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

 

Zasada Konkurencyjności aplikacja mobilna

Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2

Brak powiązań – Załącznik nr 3

Wykaz usług – Załącznik nr 4

Umowa – Załącznik nr 5

Pytania:

1. Czy Zamawiający udostępnia kod źródłowy aplikacji?

Tak, dostępny jest kod źródłowy aplikacji. Panel zarządzania aplikacją działa w modelu SaaS i może być konieczny kontakt z wykonawcą poprzedniej wersji w celu ustalenia sposobu otrzymania wskazówek co do działania CMS i API.

2. W jakich językach napisana jest aplikacja mobilna, która jest przedmiotem zapytania? Czy są to języki natywne (swift, java, kotllin?), czy może jest to aplikacja hybrydowa napisana  np. w ReactNative?

Android – Java, iOS – Objective-C

Szacowanie wartości zamówienia

Olsztyn, 16.03.2020

Szacowanie wartości zamówienia

 W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego rozbudowy aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej, w ramach  projektów:

 1. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski nr PR/1/008/2018, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego;
 2. ‘Rozwój marki turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich’, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, w ramach Priorytetu 4 Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: [email protected] w terminie do 30 marca br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: [email protected]

Uwaga:Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

Kod CPV:

72000000-5  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe  i wsparcia

72212500-4  Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020r.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

Zakres merytoryczny aplikacji powinien obejmować  następujące sfery:

a. Aktualizację całościowej wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej aplikacji wraz z wykonaniem niezbędnych pisemnych tłumaczeń aplikacji Zamawiającego, zbudowanej na platformie Android oraz iOS. Link do aplikacji: http://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie.

b. Włączenie do aplikacji prezentacji Kaliningradu oraz 4 nowych tras kulturowych i turystycznych przebiegających przez obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej/ województwo pomorskie/województwo warmińsko-mazurskie, wstępnie mogą to być: Szlak fortyfikacji, Szlak I wojny światowej, Szlak I. Kanta, Szlak bursztynowy lub inne przedsięwzięcia zaproponowane przez  Partnerów.

c. Przygotowanie scenariusza gry umiejscowionego w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów województwa pomorskiego/warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego przez który przebiegają szlaki kulturowe i turystyczne obwodu kaliningradzkiego na podstawie których zostanie skomponowana fabuła. Będą to przynajmniej 4 questy np.  Szlak fortyfikacji,  Szlak I wojny światowej, Szlak wybitnych postaci historycznych: M. Kopernika – I. Kanta, Szlak bursztynowy.

d. Opracowanie i włącznie do obecnego scenariusza gry trasy zwiedzania prowadzącej przez obwód kaliningradzki, połączonej z trasami prowadzącymi przez województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie, potwierdzanie pobytu za pomocą czytnika QR-code wbudowanego w aplikację oraz aktualnej lokalizacji użytkownika, informacje o dokonaniach użytkowników, zdobytych przez nich punktach za odkrycia itp., przedstawiane również w dedykowanym, responsywnym serwisie WWW współpracującym z aplikacją mobilną, stworzonym w ramach realizacji gry.

e. Wykorzystanie wspólnego potencjału historycznego i kulturowego miejsc i obiektów zabytkowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w celu połączenia różnych kryteriów oceny graczy np. liczbę odwiedzonych przez nich miejsc wraz ze sprawdzeniem wiedzy na temat odwiedzanych obiektów.

f. Zakres danych i funkcjonalności: baza zamków, fortyfikacji i innych zabytków, miejscowości wraz z możliwością zamieszczenia opisów historii i teraźniejszości, informacje kontaktowe, lokalizacja na mapie, galeria zdjęć, filmy, interaktywna mapa szlaku lokalizująca najbliższy zamek i miejscowość, sugerująca trasę zwiedzania poprzez wskazywanie propozycji kolejnych atrakcji i miejscowości do odwiedzenia; nagradzanie aktywności użytkowników korzystających z mobilnej gry turystycznej poprzez przyznawanie np. odznak za zaliczane zadania w kolejno odwiedzanych miejscach i zabytkach – zadania do wykonania będą wymagały poznania ciekawej historii związanej z każdym z miejsc i odnalezienia konkretnych miejsc na ich terenie oznakowanych specjalnie przygotowanym QR-kodem; logowanie poprzez Facebooka umożliwiające pochwalenie się osiągnięciami, umieszczenie informacji o zdobytych odznakach i promowanie aplikacji wśród znajomych.

g. Rozbudowę aplikacji celem jej dostosowanie dla osób słabo widzących tj. aplikacja powinna mieć wbudowany interfejs głosowy umożliwiający komunikację z aplikacją za pomocą głosu. Aplikacja po uruchomieniu umożliwiałaby przełączenie w tryb dla niedowidzących i umożliwiałaby komunikowanie się głosem poprzez wybieranie głosem poleceń. Dostępne polecenia głosowe byłyby uprzednio zdefiniowane w aplikacji i służyły do standardowej nawigacji, czyli np.: następny, poprzedni, cofnij, czytaj, menu główne, menu boczne, menu, filtruj, tak, nie, opis, pomoc itp. Dostępna by była instrukcja głosowa, która zawierała by legendę dźwiękową dostępnych komunikatów. Dalsza nawigacja po modułach odbywała by się poprzez wybieranie poleceń na podstawie uprzednio przeczytanej treści dotyczącej nawigacji. W tym trybie wyświetlamy np. menu główne odczytując jednocześnie tekst: A Zamki, B Osiągnięcia, C Szlaki, D Questy, wybierz pozycję menu podając literę od A do D…

Przykładowo obsługa questu w tym trybie wstępnie wyglądałaby tak:

– otwieramy ekran questu (standard), system sprawdza naszą lokalizację, szuka najbliższego punktu i przekazuje nam komunikat głosowy typu: „najbliższe miejsce, w którym znajdziesz kolejne zagadki dwa kilometry na wschód od twojej aktualnej lokalizacji – zamek w miejscowości Nidzica”;

– po dotarciu miejsce, komunikat głosowy: „punkt odblokowany, pierwsze pytanie (odczytuje pytanie), odpowiedzi: A odpowiedź pierwsza, B odpowiedź druga, C odpowiedź trzecia. Wybierz poprawną odpowiedź… B … wybrałeś odpowiedź B odpowiedź druga, czy na pewno? …tak… zaznaczam…. Odpowiedź poprawna, kolejne pytanie… itd.;

– po ostatnim pytaniu w danym punkcie informacja: „zaliczyłeś to miejsce z wynikiem 75%”;

– i wracamy do sprawdzania lokalizacji i wskazania kolejnego punktu.

Obsługa szlaku:

– punkty na szlaku wywoływane za pomocą liczb: pierwszy, drugi, piąty;

– w trybie wyświetlania opisu punktów, nawigacja: „następny, poprzedni, powrót do szlaku”;

– polecenie „opis” odczytuje treść opisu szlaku.

Na ekranach gdzie dostępne jest menu kontekstowe, poleceniem „menu” wywołujemy listę dostępnych opcji, np. z poziomu questu, po wydaniu polecenia „menu” usłyszymy: „A opis questu, B poradnik, wybierz opcję…”

Dodatkowy elementem będzie  wprowadzenie audiodeskrypcji zdjęć.

Każdy wprowadzony do aplikacji plik zdjęciowy będzie mógł być opisany a następnie podczas wyświetlania ekranów, przed odczytaniem opisu usłyszymy opis tego co widać na zdjęciu.

h. Rozbudowana aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” powinna zostać zintegrowana z wykonaną przez Zamawiającego w 2016 roku aplikacją mobilną „Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur” (do pobrania na stronie www.zamkigotyckie.org.pl lub http://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie), z zastrzeżeniem że wszystkie jej części w 4 wersjach językowych powinny działać w systemie iOS oraz Android.

i. Parametry techniczne aplikacji powinny uwzględniać następujące wymagania: platforma Android, platforma iOS, polska, angielska, niemiecka, rosyjska wersja językowa.

j. Wykonie pisemnych tłumaczeń tekstu na język polski, niemiecki, angielski, rosyjski o łącznej objętości wszystkich tekstów we wszystkich tłumaczeniach około 170 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę). Zakładając, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teksty w wersji polskiej od polskich Partnerów i rosyjskiej od Partnerów rosyjskich jako teksty źródłowe, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

-tłumaczenia pisemnego tekstów z języka rosyjskiego na język polski, a następnie na język niemiecki i angielski;

– tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na języki: rosyjski, niemiecki i angielski.

Łączna liczba wszystkich powyżej wymienionych tłumaczeń nie powinna przekroczyć 170 (±10%) stron.

k. Uaktualnienie aplikacji w sklepie mobilnym Google Play oraz umieszczenie aplikacji w sklepie mobilnym AppleStore na koncie Wykonawcy i udostępnienie w sposób nieodpłatny i nieograniczony do pobierania przez użytkowników.

l. Wykorzystanie dotychczas funkcjonującego QR-kod jednoznacznie identyfikujący aplikację gry do jej promocji na lokalnych serwisach internetowych członków Zamawiającego oraz zainteresowanych muzeów, instytucji kultury lub ogólnopolskich i regionalnych portali turystycznych związanych z regionem Pomorza, Warmii i Mazur.

ł. Promocję aplikacji gry przynajmniej na 5 lokalnych turystycznych serwisach internetowych związanych z regionem Warmii i Mazur lub Pomorza.

Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

a. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansujących, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji.

b. Dostarczenie zdjęć zamków, zabytków oraz atrakcji z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, obwodu kaliningradzkiego, tematycznie związanych z aplikacją.

c. Przekazanie teksów pisemnych w wersji polskiej i rosyjskiej jako tekstów źródłowych na potrzeby aplikacji.

 Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

formularz_cenowy

ogloszenie

Szacowanie wartości zamówienia

Olsztyn, 09.03.2020

Szacowanie wartości zamówienia

 Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” w celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przebudowy strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl

I  Zakres prac Wykonawcy obejmuje przebudowę aktualnej strony Oferenta w wersji polskiej www.zamkigotyckie.org.pl, jak również dodanie jej wersji angielskiej.

 1. Zakres prac obejmuje:

a. utworzenie archiwalnej kopii serwisu oraz przeniesienie jej na adres zamkigotyckie.org.pl/ archiwalna;

b. uruchomienie szyfrowania SSL dla adresu zamkigotyckie.org.pl;

c. zainstalowanie systemu zarządzania treścią WordPress lub funkcjonalnie równoważnego na hostingu wskazanym przez Zamawiającego;

d. publikację systemu zarządzania treścią pod adresem zamkigotyckie.org.pl

 1. Harmonogram prac: etap  1. wykonanie projektu graficznego portalu z uwzględnieniem spójności z materiałami drukowanymi Oferenta; etap 2. aktualizacja tekstu polskiego oraz tłumaczenie na język angielski; etap 3. wdrożenie systemu zarządzania treścią w wersji polskiej i angielskiej; etap 4. testowanie strony; etap 5. szkolenie administratorów portalu.
 2. W ramach działania zostanie wykonana instalacja oraz konfiguracja modułów pozwalających na:

a. wsparcie dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium (W3C), WCAG 2.0 AA i ATAG oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

b.umieszczenie interaktywnej mapy z możliwością intuicyjnej edycji oraz dodawania i usuwania elementów, z uwzględnieniem zmian licencji map Google;

c. obsługę przynajmniej jednej  lub więcej wersji językowych, z możliwością ustanowienia użytkowników tłumaczy oraz z możliwością skorzystania z usług firm zewnętrznych zajmujących się profesjonalnym tłumaczeniem;

d.rozdzielenie oraz przygotowanie nawigacji opartej na promocji 15 gmin członkowskich Oferenta (Bytów, Lębork, Człuchów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn)  i szlaku samochodowego „Szlak Zamków Gotyckich” prowadzącego przez województwo pomorskie oraz warmińsko-mazurskie oraz jako oddzielną część, nawigacji – artykuły związane z wymogami realizacji dofinansowanych projektów;

e. dostosowanie nowo powstałego serwisu do wymogów RODO.

 1. Wykonanie pisemnych tłumaczeń tekstu na język angielski o łącznej objętości około 60 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę).

II  Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

 1. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansującej,  Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji, jak również przekazanie zdjęć zamków tematycznie związanych z aplikacją.
 2. Przekazanie treści w wersji polskiej na potrzeby strony.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: [email protected] w terminie do 17 marca br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: [email protected]

Uwaga: Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

formularz_cenowy

zapytanie ofertowe – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa gadżetów reklamowych z nadrukiem dla projektu nr PR/1/008/2018 z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Olsztyn, dnia 12.02.2020 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn,  strona: www.zamkigotyckie.org.pl, e-mail: [email protected],  tel. 89 535 32 76

 I INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę gadżetów reklamowych z nadrukiem dla  projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

22462000-6  – materiały reklamowe

39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w Olsztynie, gadżetów reklamowych z nadrukiem, opisanych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia.
 2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje:
Lp. opis przedmiotu zamówienia ilość jednostka miary
1. opracowanie graficzne i druk teczek na format A4, z grzbietem i ze skrzydełkiem, wg następujących założeń technicznych:  format po złożeniu ok. 215×305 mm, teczka z grzbietem ok.5 mm, skrzydełko z miejscem na wizytówkę, druk jednostronny, wielobarwny (4+0), papier karton jednostronnie kredowany: 300-350 g, wykończenie folia mat./błyszcząca, jednostronnie, z logo w kolorze + informacja o Partnerach oraz o dofinansowaniu ze środków UE i Programu, przekazana przez Zamawiającego 1 000 sztuka
2. długopis automatyczny, metalowy, różne kolory, niebieski  tusz, logo w jednym kolorze + informacja o dofinansowaniu ze środków UE oraz Programu przekazana przez Zamawiającego 500 sztuka
3. torba bawełniana na zakupy, tkanina 100 % bawełna, wymiary 38×42 cm ±10%, długość uszu 32 cm ±10%, gramatura 140 g, kolor czarny lub granatowy; logo w jednym kolorze + informacja o dofinansowaniu ze środków UE oraz Programu, przekazana przez Zamawiającego 200 sztuka
4. parasol kieszonkowy, składany, wykonany z solidnego poliestru, z pokrowcem, różne kolory, logo w jednym kolorze + informacja o dofinansowaniu ze środków UE oraz Programu, przekazana przez Zamawiającego 200 sztuka
5. koc polarowy z izolacją termiczną, materiał główny 100% Poliester, wymiary 155 x 130 cm ±10%, wraz z gumką trzymającą, logo w jednym kolorze + informacja o dofinansowaniu ze środków UE oraz Programu, przekazana przez Zamawiającego 200 sztuka

Projekty teczek oraz nadruki na powyższe gadżety reklamowe powinny uzyskać akceptację Zamawiającego przed realizacją zamówienia.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i korektą projektów powyższych gadżetów reklamowych, a także transport przedmiotu zamówienia  na terenie Olsztyna do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jest po stronie Wykonawcy.

 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

– przekazanie Wykonawcy logotypów UE oraz Programu wraz z wymaganą przez Program treścią o dofinansowaniu

– przekazanie Wykonawcy logo Stowarzyszenia oraz logo Partnerów projektu

– przekazanie Wykonawcy tekstów oraz zdjęć do wykonania projektu graficznego teczki

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2020 r.,
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie).

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny brutto. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zastosować właściwą stawkę podatku VAT.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca) powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w dziale IV pkt. 1 zapytania ofertowego Wykonawca złoży: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. b) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w następującym zakresie: 2 usługi odpowiadające rodzajowi zamówienia, tj. dotyczącej wykonania gadżetów promocyjnych.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w dziale IV pkt. 2 Zamawiający żąda oświadczenia, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba do tego upoważniona.

VI. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VIII. Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w takim przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

X. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym”.

XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

Ofertę cenową należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów wraz z załącznikami nr 2, 3, 4 drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Oferta na usługę zaprojektowania, wykonania, dostawę gadżetów reklamowych z nadrukiem dla  projektu nr PR/1/008/2018”  w terminie do dnia 20 lutego 2020 r.,   do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązany będzie, przed podpisaniem  umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu oryginał podpisanej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Izabela Narożniak-Jakubowska, tel. 535 887 090, e-mail: [email protected]

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

1.Zamawiający przewiduje dokonanie płatności po wykonaniu i dostarczeniu wszystkich gadżetów reklamowych do miejsca na terenie Olsztyna, wskazanego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez strony protokołu odbioru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku.

2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

XVI. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO’’

1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana modyfikacja zostanie także niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVIIWYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane poniżej

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Cena brutto najkorzystniejszej oferty

————————————————————  x 100%

Cena brutto badanej oferty

2. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W  CELU  REALIZACJI  USŁUGI:

1. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany w ofertach Wykonawców adres poczty elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronie: www.zamkigotyckie.org.pl.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej zamkigotyckie.org.pl oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 10.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU OKREŚLONEGO ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Izabelę Narożniak-Jakubowską, adres Zamawiającego: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006  Olsztyn,  e-mail: [email protected], tel. 535 887 090.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem na usługę zaprojektowania, wykonania, dostawę gadżetów reklamowych z nadrukiem dla projektu nr PR/1/008/2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7.Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

zapytanie_ofertowe.pdf

Formularz_Ofertowy_Zalacznik_nr_1

Oswiadczenie_Wykonawcy_Załacznik_nr_2

Wykaz_Uslug_Załacznik_nr_3

Brak powiązań – Załącznik nr 4