Regulamin konkursu wiedzy o zamkach gotyckich – Edycja 2024

 1. Organizatorami konkursu historycznego o zamkach gotyckich jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
 2. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z 14 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Nowe, Gniew, Malbork, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn).
 3. Celem konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o historii dawnego państwa krzyżackiego obejmującego obszar dzisiejszej północnej i północno-wschodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:

– organizacja państwa krzyżackiego w Prusach;
– powstanie i ekspansja zakonu krzyżackiego;
– wojna trzynastoletnia (1454–1466);
– I pokój toruński (1411) oraz II pokój toruński (1466);
– historia zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych zachowanych na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego;
– wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego oraz biskupstwa warmińskiego i pomezańskiego.

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie 14 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” w dowolnie wybranych przez gminy terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 roku, w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, od godz. 11.00  do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Stębarku udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategorii – szkoły podstawowe.

W związku z powyższym każdą gminę  reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  gminnego konkursu – pierwszego i drugiego miejsca. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

 1. Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe – według załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Stowarzyszenia.
 3. Nagrody w finale konkursu zostaną przyznane w kategorii: szkoły podstawowe (miejsca I-V). Laureaci finału konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu. W terminie do 31 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszego i drugiego miejsca etapu gminnego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl. Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak-Jakubowska – dyrektor Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.
 5. Koszty związane z organizacją konkursu na etapie gminnym, jak również koszty dojazdu uczestników na etap centralny konkursu pokrywane są przez gminy biorące udział w konkursie.
 6. Koszty organizacji etapu centralnego konkursu pokrywane są przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”.
 7. Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty konkurs wiedzy o zamkach gotyckich został wpisany w 2024 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z póź. zm.).

  Decyzją Pomorskiego Kuratora Oświaty konkurs wiedzy o zamkach gotyckich został wpisany w 2024 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z póź. zm.).                                                                                                                                                                                                        https://www.kuratorium.gda.pl/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/

 

Regulamin konkursu

Załącznik RODO